Search results for "vederlag"

Results 1 - 20 of 56 Page 1 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Rimelig vederlag ved oppdragsgivers oppsigelse av oppdragsavtalen

[…]og det vederlag som kreves. Når man – som i den konkrete saken – avtaler et fast vederlag og deretter setter som vilkår at dette vederlaget fullt ut skal betales dersom oppdragsgivers sier opp oppdraget, legges det ikke opp til noen slik rimelighetsvurdering. Dette selv om det faste vederlaget i enkelte tilfeller vil kunne være et lavt vederlag sett opp mot den faktiske arbeidsinnsatsen fra foretakets side. Etter nemndas vurdering ville oppdragsgiverens rett til å si opp oppdraget etter emgll. § 6-5 andre ledd være illusorisk dersom det inngås avtale om at det, uavhengig av oppdragstakers arbeidsinnsats, kan kreves et […]
Read more » Rimelig vederlag ved oppdragsgivers oppsigelse av oppdragsavtalen

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]trygghet. Videre har Utvalgets flertall foreslått at eiendomsmeglingsloven § 7-4 første ledd om vederlagets forfallstidspunkt endres slik at oppdragstakers krav på vederlag forfaller til betaling tre måneder etter at handel er kommet i stand eller ved overtagelsen dersom denne skjer tidligere. NEFs og Eiendom Norges representanter i utvalget har tatt til motmæle mot forlaget om å endre forfallstidspunktet. Mindretallsvotumet om dette er inntatt i NOU pkt 20.4.7.1. Eiendomsmeglers uavhengighet Lovforslaget bygger på en grunnleggende forutsetning om at eiendomsmegler fortsatt skal være uavhengig. Reguleringen skal sikre at foretaket og de som driver med eiendomsmegling, ikke har utenforliggende interesser som kan påvirke […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Vederlagskrav i den andre ektefellens særeie ved ektefelleskifte

[…]noe skjønnsmessig vurdering, der man må se hen til estimert berikelse. Som et utgangspunkt vil vederlaget være begrenset til halvparten av verdien av de fellesmidler som er investert, men også annet vederlag kan tenkes i særlige tilfeller. Bestemmelsen regulerer videre den ene ektefellens adgang til å kreve vederlag i de tilfeller der den andre ektefellen vesentlig har svekket delingsgrunnlaget ved utilbørlig adferd. Tidligere har rettspraksis vært svært streng for å tilkjenne vederlag etter denne bestemmelsen. Det har fra Høyesteretts side ligget krav om opptreden i form av sterkt kritikkverdige forhold – med andre ord en opptreden som ligger godt utenfor […]
Read more » Vederlagskrav i den andre ektefellens særeie ved ektefelleskifte

Ny oppdragsavtalemal

[…]Hvis eiendomsmegler inngår oppdrag basert på timepris, kan det ikke i tillegg tas ytterligere vederlag i tillegg til timeprisen. Eksempelvis kan det ikke i tillegg tas vederlag for tilrettelegging eller visning, dette må kalkuleres inn i timeprisen. Det er kun rene utlegg som kan komme i tillegg til timeprisen. Markedsføring/markedspakker De fleste foretak opererer med markedspakker. Ved timebasert vederlag kan markedspakken kun bestå av faktiske utlegg. Markedspakken kan altså ikke ha et fortjenesteelement da slikt vil være vederlag til eiendomsmeglingsforetaket. Oppdragstaker er forpliktet til å oppgi kostnader (utlegg) til markedsføring også ved tilbud på timepris, slik at forbruker får et […]

Salg av bolig – likevel tomtebeskatning

[…]på arealet rundt boligen. I noen tilfeller vil en oppdeling av eiendommen gi høyest totalt vederlag mens i andre tilfeller vil en slik oppdeling være lite gunstig med tanke på omsetningsverdien. Dersom en oppdeling vil gi høyest totalt vederlag, vil gevinst ved salg av (fritids)bolig med en naturlig størrelse på arealet rundt boligen, være skattefri, mens resten av arealet vil være skattepliktig. I andre tilfeller vil en oppdeling av arealet ikke være gunstig ut fra hva som vil gi høyest totalt vederlag, og gevinst ved salg av (fritids)bolig, selv med stort tomteareal, vil da kunne bli skattefri. Et eksempel på […]

Snittvederlaget til eiendomsmeglerforetakene økte med 4 prosent i 2017

[…]med 4 prosent i snitt på landsbasis. Med andre ord langt under boligprisutviklingen. Prosentvis vederlag faller Snittvederlaget for eiendomsmeglerforetak var i fjor på 54.549 kroner pr oppdrag på landsbasis – opp fra 52.532 kroner i 2015. Og med en høy boligprisvekst i 2016, falt snittvederlaget i prosent av formidlet verdi. I 2016 ble det på 1,78 prosent, mot 1,84 prosent i 2015. Les også: Provisjoner verden rundt: Norge blant de laveste Med gebyrer, uten moms Prosentsatsen er et godt mål for å se hvordan vederlagene stiger eller synker i forhold til boligprisene. Men: NB: Disse summene kan ikke umiddelbart sammenlignes med […]
Read more » Snittvederlaget til eiendomsmeglerforetakene økte med 4 prosent i 2017

Salg av kontraktsposisjon i eiendomsprosjekter: Hvilke regler gjelder?

[…]for krav på betaling for merverdi. Oppgjøret skjer som oftest ved at kjøper 2 betaler et vederlag til kjøper 1 som dekker forskuddet som er betalt til selger samt et avtalt vederlag for merverdien, mens restkjøpesummen i den opprinnelige kontrakten blir betalt av kjøper 2 direkte til selger ved overtagelse. Dersom det er avtalt at vederlaget for retten som transporteres er høyere enn det som er avtalt mellom selger og kjøper 1, kan kjøper 1 ikke kreve å få dette utbetalt før kjøper 2 har overtatt eiendommen og fått rettsvern for sin rett. Det er altså ikke forbudt å avtale […]
Read more » Salg av kontraktsposisjon i eiendomsprosjekter: Hvilke regler gjelder?

Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadoppføringsloven §12?

[…]at det ligg føre garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag. I lovens forarbeider (Prop. 27 L (2017-2018) side 22) uttaler departementet: Hovedregelen er at entreprenøren plikter å stille garanti «straks» etter avtaleinngåelsen, jf. bustadoppføringslova § 12 annet ledd første punktum. For disse tilfellene er departementet enig med utvalget i at det er hensiktsmessig at forbrukeren har tilbakeholdsrett for vederlaget inntil entreprenøren kan dokumentere at garantien er stilt. Dette er også løsningen etter gjeldende rett, jf. bustadoppføringslova § 12 niende ledd første punktum. Spørsmålet om tilbakeholdsrett slik utvalget har foreslått, er mer […]
Read more » Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadoppføringsloven §12?

Finanstilsynets årsrapport: Stabilt eiendomsmarked

[…]vederlag. Regnet i prosent av kjøpesum endret eiendomsmeglingsforetakets vederlag seg fra omtrent 1,8 prosent i første halvår 2018 til omtrent 1,7 prosent i første halvår 2019. Eiendomsmeglingsforetakenes gjennomsnittlige vederlag økte fra 59 033 kroner i første halvår 2018 til 61 346 kroner i første halvår 2019.   Det var 612 filialer ved utgangen av 2019, mot 592 i 2018. I alt ble det drevet eiendomsmegling ved 1116 meglingskontorer i Norge på slutten av 2019, mot 1098 kontorer i 2018. I tillegg var 951 advokater registrert med eiendomsmegling i egen praksis, en nedgang fra 1056 ett år tidligere.   Mange av advokatene tar […]
Read more » Finanstilsynets årsrapport: Stabilt eiendomsmarked

Når handel inngås før annonsert visning

[…]en mest mulig korrekt markedsføring, kan det være grunnlag for nedjustering eller bortfall av vederlaget. Som tidligere påpekt, er megleren den som er nærmest til å avpasse salgsprosessen. I tillegg til at megleren risikerer nedsettelse eller bortfall av vederlaget sitt, kan megleren også risikere erstatningskrav fra både selger og kjøper ved prematur annonsering av eiendommen. Selv om handel er inngått direkte mellom partene, skal megler likevel gjennomføre oppdraget (sende akseptbrev, utforme kontrakt, forestå tinglysing og oppgjør), se Finanstilsynets rundskriv 16/2010 punkt 10.1. * Denne artikkelen er skrevet av Christina Lyngtveit-Petersson mens hun var juridisk rådgiver i […]

Fagstoff: Strøksservitutter

[…]være passende for strøksservitutter. Eier av den tjenende eiendom skal ved avløsning betale vederlag tilsvarende minst det retten er verdt for rettighetshaveren. Ekspropriasjon kan etter samtykke fra det offentlige også gjennomføres etter oreigningslova § 2. Bestemmelsen åpner for ekspropriasjon til fordel for en rekke formål, herunder boligbygging, mot vederlag til den ekspropriasjonen rammer. Av rundskriv H-14/02 følger det at samfunnsinteresser skal tilsi at det kan eksproprieres. Som forklaring på hva som kan utgjøre en slik interesse, trekkes det frem som eksempel at kommunen i reguleringsplan kan ha avsatt et boligområde med ønske om fortetting, som følge av boligmangel. Et slikt […]

Salg av kontraktsposisjoner

[…]at oppdraget gjelder salg eller oppgjør av en kontraktsposisjon.   (6) Journalføring av vederlag etter § 3-3 første ledd bokstav g og § 3-4 bokstav e skal kun omfatte vederlaget for kontraktsposisjonen.   (7) I forbindelse med etablering av rettsvern, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd, skal oppdragstakeren sørge for at selgeren i det opprinnelige avtaleforholdet får skriftlig melding med opplysninger som utvetydig identifiserer eiendommen og boligen, tidspunkt for omsetningen, samt kjøperens navn, adresse og fødselsdato eller organisasjonsnummer.   (8) Ved salg til en forbruker skal oppdragstakeren også påse at kjøperen har fått rettsvern til boligen før vederlaget for kontraktsposisjonen […]

Sterk økning i antall formidlinger

[…]bedre avkastning på provisjonssatsen. Derfor får vi et bedre bilde ved å sammenligne meglervederlaget i kroner. Finanstilsynets oversikt viser det gjennomsnittlige meglervederlag per formidling falt fra 58.787 kroner i første halvår 2020 til 57.416 kroner i første halvår 2021. Til tross for eiendomsmeglingsbransjens effektivitet er likevel de samlede transaksjonskostnader økende. Det er nemlig et betydelig kostnadspress fra andre tjenester knyttet til boligsalg, som blant annet forsikringer, markedsplattformer, forretningsførertjenester, tilstandsanalyser, mv. Når andre kostnadselementer har en prisutvikling som driver de samlede transaksjonskostnadene til et høyere nivå settes eiendomsmeglernes vederlag under press, fordi man ikke kan skyve absolutt alle kostnader over på […]

Rekorder for fall

[…]til eiendomsmeglingsforetak vil for første gang passere 9 milliarder kroner i 2019, og samlet vederlag for samtlige transaksjoner som involverer mellommann kan komme til å passere 10 milliarder kroner i 2019. Tallene reflekterer høy aktivitet i eiendomsmarkedet. Lønnsomheten i bransjen varierer likevel mye mellom foretakene, konkurransen er hard og det er tendenser til overetablering. Gjennomsnittlig vederlag per transaksjon er 58.000 kroner som tilsvarer 1,6 prosent per transaksjon. I følge SSBs undersøkelse tjener norske eiendomsmeglere i gjennomsnitt 757.000 kroner per år. I følge NEFs medlemsundersøkelse tjener NEF-medlemmer i gjennomsnitt 825.000 kroner per år. I lavrenteregime fortsetter husholdningenes gjeldsbelastning å stige. Ved […]

Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadsoppferingslova §12?

[…]at det ligg føre garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag. I lovens forarbeider (Prop. 27 L (2017-2018) side 22) uttaler departementet: Hovedregelen er at entreprenøren plikter å stille garanti «straks» etter avtaleinngåelsen, jf. bustadoppføringslova § 12 annet ledd første punktum. For disse tilfellene er departementet enig med utvalget i at det er hensiktsmessig at forbrukeren har tilbakeholdsrett for vederlaget inntil entreprenøren kan dokumentere at garantien er stilt. Dette er også løsningen etter gjeldende rett, jf. bustadoppføringslova § 12 niende ledd første punktum. Spørsmålet om tilbakeholdsrett slik utvalget har foreslått, er mer […]
Read more » Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadsoppferingslova §12?

Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

[…]mottar betingede slettebekreftelser, for eksempel slettebekreftelse betinget av at meglers vederlag settes ned tilsvarende medhjelpers godtgjørelse ved tvangssalg eller betingelse om at utgifter til selgers eierskifteforsikring ikke skal dekkes av salgssum. Megler opplever at det ikke foretas individuell og konkret behandling av sletteanmodninger Eiendomsmegleren skal, med mindre annet er avtalt, sørge for at den eiendommen som overdras er fri for heftelser. Inkassatorens oppgave innebærer å inndrive kreditor/panthavers krav før sikkerheten slettes. NEF har forståelse for Virke Inkasso sitt standpunkt – som også har støtte i rettspraksis – om at en kreditor ikke er pliktig å slette sin sikkerhet i en […]
Read more » Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

Hva beregnes dagmulkt og § 12-garantien av?

[…]andre ledd skal dagmulkten beregnes av det samlede vederlaget entreprenøren skal ha. Det samlede vederlaget omfatter også vederlag for endringer og tilleggsarbeid/tilvalg. Det er altså ikke nødvendigvis kun den avtalte kontraktssummen som vil utgjøre beregningsgrunnlaget. For at vederlaget for endringer og tillegg/tilvalg skal medtas i beregningsgrunnlaget er det en forutsetning at avtalen om endringer/tillegg/tilvalg er gjort med utbygger, og ikke er avtalt og betalt direkte til en underleverandør. Når det gjelder garantien som skal stilles etter bustadoppføringslova § 12, er utgangspunktet at denne skal beregnes av det vederlag som er avtalt i kontrakten. Som regel avtales endringer og tillegg/tilvalg etter […]

NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

[…]gjøre rekning over medgått tid uavhengig av vederlagsform, og plikten til å opplyse om avtalt vederlag i salgsoppgaven,  fjernes. NEF støtter ikke forslaget om å flytte forfallstidspunktet for meglers rett til vederlag fra når «handel er kommet i stand» til overtakelsestidspunktet. Når avtalen mellom partene er inngått, har eiendomsmegleren nedlagt det aller meste av sitt arbeid. Den foreslåtte endringen kan innebære en likviditetsbelastning for både foretak og ansatte med provisjonslønn. Endringen kan også være konkurransevridende i forholdet mellom store og små foretak, og belastningen antas å være størst for foretak som er etablert i områder med lang omsetningstid. Les også: […]
Read more » NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

Dokumentavgiften – standardformuleringer

[…]med allmennyttige formål som har styresete her i landet (ev. grunnlag oppgis) Det betales intet vederlag (ev.: … bortsett fra overtagelse av påhvilende pantegjeld kr …). Skjøtemottakeren er forening med allmennyttig formål med styresete her i landet § 2 b 0,- Dokument som overfører rettigheter til fast eiendom til utenlandske diplomatiske og konsulære misjoner Skjøtemottakeren er diplomatisk ­misjon / konsulær misjon § 2 d Fritak (ev. fradrag) Egen sameieandel i den enkelte eiendom ved overtagelse av fast eiendom ved oppløsning av sameie (ev. grunnlag oppgis) Overtagelsen gjelder oppløsning av sameie. De tidligere sameiere får hjemmel til fysisk bestemte deler av […]

Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

[…]en annen (transport av kontraktsposisjon), er det vanlig at videreselgeren (kjøper 1) krever et vederlag for den kontraktsposisjonen han selger. Juridisk avdeling fikk for en tid tilbake spørsmål om når denne merverdien skal/kan kreves inn. Er det ved inngåelse av transportavtalen, eller kan den først kreves inn når kjøper (kjøper 2) har overtatt og fått rettsvern for boligen? Bakgrunnen for spørsmålet er ordlyden i avhendingslova § 1-1 (4) som legger opp til at merverdien i slike salg faktisk ikke kan kreves innbetalt fra kjøper 2 før etter at kjøper 2 har overtatt boligen og fått rettsvern for denne. Etter vår […]
Read more » Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien