morten-baltzersen

Finanstilsynets årsrapport: Stabilt eiendomsmarked

Finanstilsynet har som en av sine oppgaver å føre tilsyn med eiendomsmeglingsbransjen, og i årsrapporten for 2019 beskriver de både et stabilt eiendomsmarked og en eiendomsmeglingsbransje.

Ifølge Finanstilsynets årsrapport for 2019 ble det rapportert 163 132 eiendomsformidlinger i 2018, om lag 3 prosent flere enn året før. Antall formidlinger i første halvår 2019 var 84 193, mot 82 310 formidlinger i første halvår 2018. Dette var en økning på 2,3 prosent. Ved utgangen av første halvår 2019 var det 5721 årsverk i eiendomsmeglingsforetakene.  

Små endringer

I rapporten kommer det også fram at det i 2019 var små endringer i eiendomsmeglingsforetakets vederlag. Regnet i prosent av kjøpesum endret eiendomsmeglingsforetakets vederlag seg fra omtrent 1,8 prosent i første halvår 2018 til omtrent 1,7 prosent i første halvår 2019. Eiendomsmeglingsforetakenes gjennomsnittlige vederlag økte fra 59 033 kroner i første halvår 2018 til 61 346 kroner i første halvår 2019.  

Det var 612 filialer ved utgangen av 2019, mot 592 i 2018. I alt ble det drevet eiendomsmegling ved 1116 meglingskontorer i Norge på slutten av 2019, mot 1098 kontorer i 2018. I tillegg var 951 advokater registrert med eiendomsmegling i egen praksis, en nedgang fra 1056 ett år tidligere.  

Mange av advokatene tar imidlertid kun sporadisk på seg eiendomsmeglingsoppdrag og/eller oppgjørsoppdrag. Basert på innrapporterte omsetningstall for 2018 hadde bare 290 advokater ti eller flere formidlinger og/eller oppgjørsoppdrag i løpet av året. 

Kontroll

Finanstilsynet prioriterer den delen av eiendomsmeglingsbransjen som driver med boligformidling. De fører da kontroll med at meglingen drives i samsvar med kravene som følger av lov og forskrift. Virksomheten skal blant annet drives i samsvar med god meglerskikk, og foretakene skal ha systemer for risikostyring og internkontroll.

Finanstilsynet tilbakekalte i 2019 ti tillatelser på grunn av grove eller gjentatte overtredelser. Dette gjaldt to foretakstillatelser, seks meglertillatelser og to advokaters rett til å drive eiendomsmegling. I tillegg fikk fem advokater forbud mot å drive eiendomsmeglingsvirksomhet på grunn av manglende etterutdanning. 

Som en følge av at Finanstilsynet i gjennomførte tematilsyn om hvitvasking hos flere næringsmeglingsforetak og ett boligmeglingsforetak i 2018, ble det besluttet å ilegge sju av disse foretakene overtredelsesgebyr.

Del artikkel