Search results for "egenhandel"

Results 1 - 9 of 9 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Vårkonferansen i gang med spennende foredrag

[…]om egenhandel Arne Solberg fra Finanstilsynet holdt «Finanstilsynets time». Egenhandel var temaet denne gang, blant annet med gjennomgang av to ulike saker fra det siste året. Solberg pekte på at regelverket er strengt, og at eiendomsmeglere her har et eget ansvar for å følge reglene. – Det heter «ansvarlig megler» i loven, og det ansvarlighetskravet ligger det en realitet bak, påpekte Arne Solberg. Mer om egenhandel finnes blant annet i NEFs dokumentarkiv – under pkt 2 «Forberedende rutiner…» NEF gjør en viktig påvirkningsjobb NEFs styreleder Kurt Buck pekte i sin tale til vårkonferansen på viktigheten av NEFs påvirkningsarbeide. Møter med […]
Read more » Vårkonferansen i gang med spennende foredrag

Eiendomsmegleren «snappet» boligen!

[…]av hensynet til selgeren hele tiden hadde blitt ivaretatt, konkluderte tingretten med at brudd på egenhandelsforbudet var grovt. Tingretten la særlig vekt på allmennpreventive hensyn: «Likevel skal egenhandelsforbudet ivareta bredere samfunnshensyn enn kun hensynet til selgeren. Også potensielle kjøpere og allmennheten skal ha tillit til at oppdraget er utført med den faglige uavhengigheten som loven oppstiller krav om. Slik egenhandelen her fant sted, hvor det var svært kort tid mellom selgeren sa opp oppdraget og den som var ansvarlig megler kjøpte boligen, ivaretas ikke disse hensynene.» Uegnet som megler? Uegnethetsvurderingen av meglere skal være fremtidsrettet, konkret og skjønnsmessig. Det følger […]

Egenhandelsforbudet

[…]oppdrag når det kan stilles spørsmål med hennes upartiskhet, også i tilfeller som går klar av egenhandelsforbudet. Selv om egenhandelsforbudet ikke forbyr megler å påta seg et oppdrag for eksempel for sine svigerforeldre, er det ikke dermed sagt at det er klokt. [1] Eiendomsmeglingsloven § 1-1 [2] Ot. prp. nr.16 (2006-2007) side 106 [3] Jf. emgll. § 1-2 sjette ledd [4] Jf. emgll. § 5-3 første ledd siste punktum andre alternativ [5] Egenhandelsforbudet gjelder ikke i et tilfelle hvor megler drar på befaring med sikte på å inngå mulig oppdrag, men istedenfor ender med å kjøpe direkte av den potensielle […]

Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund

[…]og i den anledning gi oppdragsgiveren en selvstendig prisvurdering av oppdragets gjenstand. § 4 Egenhandel Eiendomsmeglingsloven kapittel 5 setter generelt forbud mot virksomhet som kan svekke foretakets, eiers og ansattes uavhengighet og gir spesifikke forbud på særlige områder. Det vil utover de klare forbud være situasjoner der hensynet er tilsvarende, men som ikke rammes direkte av lovens forbud. Medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund bør alltid foreta en vurdering i disse situasjonene. Et medlem i NEF må ikke forestå privat salg av egen bolig, uten å sikre at dette ikke er egnet til å svekke tillit til bransjens omdømme. § 5 Rådgivning […]
Read more » Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]Derav finnes regler som begrenser adgangen til å drive annen næringsvirksomhet, forbud mot egenhandel, regulering av forholdet til andre aktører som benyttes ved gjennomføring av eiendomsmeglingsoppdrag. Reglene i eksisterende lovgivning videreføres i stor grad, men Utvalget har drøftet temaet og foreslått visse endringer som er ment å tydeliggjøre prinsippet om uavhengighet. «Kobling» mellom eiendomsmegler og bank Kobling kan forekomme i ulike relasjoner, men forholdet mellom eiendomsmegler og bank trekkes relativt ofte frem. NEFs oppfatning er at en klargjøring av regelverket er et gode fordi det klargjør både hva som ikke er lov, men også hva som er lov. Utvalget foreslår […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Stabilt i eiendomsmarkedet

[…]eiendomsmegling og én ansvarlig meglers tillatelse ble tilbakekalt etter brudd på forbudet mot egenhandel. Tilsynet varslet i tillegg to advokater om mulig tilbakekall av retten til å drive eiendomsmegling, og ett foretak ble pålagt å utpeke en ny fagansvarlig person for foretaket. I faktaopplysningene som Finanstilsynet har om bransjen kommer det fram at: I  utgangen av 2017 var det registrert 510 foretak, mot 503 i 2016. Antall filialer var 586 ved utgangen av 2017, mens det var 559 ved utgangen av 2016. I alt ble det drevet eiendomsmegling i totalt 1096 meglerkontorer i Norge ved inngangen til 2018, mot 1062 […]

Nytt rundskriv om eiendomsmegleres langsiktige investeringer i fast eiendom

[…]ville i denne forbindelse vært naturlig å se hen til reguleringen av ansattes egenhandel i verdipapirhandelloven § 8-2 første ledd tredje punktum, hvor denne problemstillingen er løst ved å angi at finansielle instrumenter i alminnelighet tidligst kan avhendes 12 måneder etter ervervet. Det er imidlertid visse egenskaper og forhold ved fast eiendom som aktivaklasse og eiendomsmeglerens rolle som kan tilsi at karenstiden burde være lenger enn ett år. Eiendom er i alminnelighet en mindre likvid plassering enn finansielle instrumenter , og det gir en økt risiko for at kortsiktig handel oppfattes som betenkelig fordi det gir grobunn for antagelser om […]
Read more » Nytt rundskriv om eiendomsmegleres langsiktige investeringer i fast eiendom