Search results for "dekningssalg"

Results 1 - 10 of 10 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Heving fra selger – dekningssalg – noen problemstillinger

[…]2, men det blir opp til den enkelte. Husk at ny oppdragsavtale må inngås ved salgsrunde 2. 5. Dekningssalget Dekningssalget skal gjennomføres som et helt ordinært salg. Dersom det ikke oppnås like høy eller høyere pris i salgsrunde 2 enn i salgsrunde 1, vil din oppdragsgiver være berettiget til erstatning fra kjøper nr. 1. I den anledning er dokumentasjon for kravet svært viktig, og du må være forberedt at kjøper nr. 1 eller vedkommendes advokat ettergår arbeidet gjort i salgsrunde 2 meget grundig for å avklare hvorvidt man har gjort alt for å få en best mulig pris. Dokumentasjon for […]
Read more » Heving fra selger – dekningssalg – noen problemstillinger

Dekningssalg

[…]avtale er inngått, og kjøperen likevel nekter å gjennomføre kjøpet, kan selger gjennomføre dekningssalg. Det betyr at huset blir annonsert på nytt for den første kjøperens regning og risiko. Den første kjøperen kan bli ansvarlig for hele selgers økonomiske tap, som for eksempel lavere kjøpesum, renter og nye […]

Bud er bindende, husk finansiering (eller forbehold)!

[…]har fått inn. Har du et spørsmål? Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her!   Dekningssalg er dyrt! La oss ta det siste først: Budet man gir er bindene så lenge akseptfristen man har gitt til selger i budet ikke har gått ut. Det vil si at hvis selgeren aksepterer budet, så er avtalen inngått. Det som skjer når en budgiver ikke kan eller vil overta boligen, er at det gjennomføres dekningssalg (Les mer i boligordboken vår. Det betyr at huset blir annonsert på nytt for den første kjøperens regning og risiko. Den første kjøperen kan bli […]
Read more » Bud er bindende, husk finansiering (eller forbehold)!

Hva er konsekvensen av en uberettiget heving av kjøpekontrakten?

[…]på grunn av mangler, uten at det var grunnlag for det, kan selger foretrekke å foreta et snarlig dekningssalg fremfor at boligen står tom mens selger venter på en eventuell dom for at opprinnelig kjøper plikter å gjennomføre kjøpet.  Selger vil fortsatt ha mulighet til å kreve erstatning fra opprinnelig kjøper hvis han oppnår en dårligere pris ved dekningssalget Av advokat Astrid H. Stenersen og senioradvokat Fredrik Høyang Røsholdt i Advokatfirmaet Selmer AS. Astrid H. Stenersen og Fredrik Høyang Røsholdt er advokater i eiendomsavdelingen i Selmer. Begge arbeider med problemstillinger som gjelder fast eiendom og alminnelig kontraktsrett, med hovedvekt på […]
Read more » Hva er konsekvensen av en uberettiget heving av kjøpekontrakten?

Avgjørelser fra domstolene og reklamasjonsnemnda om eiendomsmegleres ansvar –

[…]erkjente at han ikke sa noe om at budet innebar en risiko og heller ikke noe om et eventuelt dekningssalg. Han forklarte videre at han verken hadde kontrollert finansieringen til A eller B, og at dette heller ikke ville vært mulig da budfristen strakk seg til etter finansieringsinstitusjonens åpningstid. A og B fortsatte å by mot hverandre og selger endte opp med å akseptere As bud på kr. 7 200 000,-. (Bs bud endte på kr. 7 100 000). A evnet ikke å skaffe finansiering for sitt bud og eiendommen ble senere resolgt for kr. 6 200 000. Selger gjorde gjeldende at megler burde ha sjekket […]
Read more » Avgjørelser fra domstolene og reklamasjonsnemnda om eiendomsmegleres ansvar –

Husk finansiering før du går på visning!

[…]du da ikke å betale, risikerer du at boligen selges for din regning og risiko. Dette kalles dekningssalg. Dette er en sur måte å tape penger på. Blir boligen solgt for mindre enn ditt bud, så må du dekke mellomlegget. Du står også ansvarlig for selgers økonomiske tap, for eksempel kostnader til renter, ny markedsføring og ny meglerprovisjon. Har du ikke har fått et sikkert finansieringsbevis, må du ta forbehold om finansiering i budet for å unngå denne risikoen. Men har du forbehold om finansiering, er det sannsynlig at selger ikke ønsker å godta budet ditt. Megleren kommer til å […]

Transport av kontraktsposisjoner – noen problemstillinger

[…]knyttet til salg av kontraktsposisjoner kan dukke opp i flere sammenhenger. Det kan være re-/dekningssalg på vegne av entreprenøren (og der megler allerede har prosjektet for øvrig for salg), eller det kan være et enkeltoppdrag for en privatperson som ikke ønsker å bo i den prosjekterte boligen vedkommende har kjøpt. Hvem oppdragsgiver er, vil være av betydning for hvorledes oppgjøret skal gjennomføres. Det er viktig å huske at salg av kontraktsposisjoner per definisjon ikke er salg av fast eiendom, men i realiteten transport av et verdipapir. Salget faller derfor i utgangspunktet utenfor avhendingslovens anvendelsesområde (og i prinsippet innenfor kjøpslovens). Avhendingsloven […]
Read more » Transport av kontraktsposisjoner – noen problemstillinger

Koronasituasjonen for nye boligprosjekter

[…]vil her være differansen mellom den opprinnelig avtalte og den nye kjøpesummen ved dekningssalg (dersom differansen er negativ), utgifter tilknyttet det nye salget (utgifter til megler, annonsering osv.), og merkostnader som følge av at spesialtilpasninger til forbrukeren må gjøres om. Selger har på sin side tapsbegrensningsplikt, og forutsettes å gjøre en rimelig innsats for å selge boligen til noen andre til en markedsmessig pris. Begge parter kan få rett til å gå fra avtalen ved langvarig forsinkelse Dersom det først oppstår en force majeure-situasjon som gir krav på tilleggsfrist, vil dette i noen begrensede tilfeller kunne gi partene rett til […]

Ny turvei over fritidseiendom ikke en mangel

[…]Kravet ble avvist og eiendommen etter hvert solgt. Kjøperne krevde erstattet prisdifferansen ved dekningssalg. I Stavanger tingrett ble selgerne frifunnet, mens selger i Gulating lagmannsrett ble dømt til å betale ekteparet 750.000 kroner. Høyesterett kom til enstemmig til at det ikke foreligger en mangel. Alminnelige mangelsregler Høyesterett redegjorde for rettstilstanden og la til grunn at de alminnelige mangelsreglene også gjelder når det er spørsmål om offentligrettslige rådighetsbegrensninger utgjør en mangel ved en eiendom. «Som den er» Selv om eiendommen er solgt «som den er», følger det av § 3-9 første punktum at den har en mangel når dette følger av […]

Nytt fra domstolene: Undersøkelse av kjøpers finansiering og informasjon til selger

[…]å finansiere den avtalte salgssummen (kr 7 150 000), og selger måtte deretter gjennomføre et dekningssalg med en ny kjøper (kr 6,4 millioner). Selger krevde erstatning for redusert kjøpesum, forsinket oppgjør og dobbelt meglerhonorar. Saken ble anlagt mot både utførende eiendomsmegler personlig, eiendomsmeglerforetaket, og eiendomsmeglers forsikringsselskap. Samtlige ble frifunnet i både tingretten og lagmannsretten, og dommen er nå rettskraftig. Saken ble iretteført for de saksøkte av advokat fra juridisk avdeling i If Skadeforsikring (If). Selger hevdet forgjeves at eiendomsmegleren hadde unnlatt å foreta nødvendige undersøkelser av kjøpers finansiering, og at megleren derved hadde brutt den lovpålagte omsorgsplikten. Om eiendomsmeglers undersøkelsesplikt og informasjonsplikten […]
Read more » Nytt fra domstolene: Undersøkelse av kjøpers finansiering og informasjon til selger