Sterk økning i antall formidlinger

selge bolig

Finanstilsynets årsrapport for 2021 viser en sterk økning i antall formidlinger gjennom eiendomsmegler/advokat i 2021.

I rapporten kommer det fram at antall formidlinger i første halvår 2021 (tall for hele 2021 kommer senere) var 100 784, mot 82 633 formidlinger i første halvår 2020. Dette var en økning på 22 prosent. 

Rapporten viser videre at det var en svak nedgang i antall eiendomsmeglingskontorer i fjor. I alt ble det drevet eiendomsmegling ved 1122 meglingskontorer i Norge på slutten av 2021, mot 1150 kontorer i 2020.

Kilde: Finanstilsynet

Reduksjon i eiendomsmeglers vederlag

Konkurransen i eiendomsmeglingsmarkedet er vedvarende sterk og dette har også påvirket utviklingen i eiendomsmeglerens vederlag.

I NOU 2021:7 «Trygg og enkel eiendomsmegling» har utvalget analysert bransjens utvikling. Analysen viser at kundetilfredsheten har økt i takt med innfasing av høyere kvalifikasjonskrav etter eiendomsmeglingsloven av 2008, samtidig som gjennomsnittsprisen per boligformidling, målt i faste kroner, har vært tilnærmet uendret i perioden 2009-2019. Boligselgerne har med andre ord fått eiendomsmeglingstjenester av høyere kvalitet til mer eller mindre samme pris. Dette er et uttrykk for en betydelig effektivisering som følger med virksom konkurranse i markedet for eiendomsmeglingstjenester. Det kommer forbrukerne til gunst. Fallet i gjennomsnittlig meglervederlag fra 1,65 prosent til 1,47 prosent i den seneste statistikken kan i tillegg forklares med to effekter:

  • Rekordhøye omsetningsvolumer fra 2020 til 2021 har økt produksjonen i foretakene slik at flere har kunnet akseptere noe lavere provisjonssats
  • Høyere salgspriser har imidlertid gitt relativt bedre avkastning på provisjonssatsen. Derfor får vi et bedre bilde ved å sammenligne meglervederlaget i kroner. Finanstilsynets oversikt viser det gjennomsnittlige meglervederlag per formidling falt fra 58.787 kroner i første halvår 2020 til 57.416 kroner i første halvår 2021.

Til tross for eiendomsmeglingsbransjens effektivitet er likevel de samlede transaksjonskostnader økende. Det er nemlig et betydelig kostnadspress fra andre tjenester knyttet til boligsalg, som blant annet forsikringer, markedsplattformer, forretningsførertjenester, tilstandsanalyser, mv. Når andre kostnadselementer har en prisutvikling som driver de samlede transaksjonskostnadene til et høyere nivå settes eiendomsmeglernes vederlag under press, fordi man ikke kan skyve absolutt alle kostnader over på forbrukeren.

Hovedfokus på hvitvasking

Finanstilsynet har som en av sine oppgaver å føre tilsyn med eiendomsmeglingsbransjen, og i 2021 ble det gjennomført 15 tilsyn. Forvaltning og kontroll med klientmidler, risikostyring og internkontroll samt etterlevelse av hvitvaskingsregelverket var sentrale kontrollområder. 

Etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsforetak var hovedfokuset i seks av tilsynene. Dette medførte blant annet overtredelsesgebyrer opp mot 600 000 kroner.

De vanligste manglene som avdekkes på tilsyn, er manglende eller mangelfulle risikovurderinger, manglende sammenheng mellom risikovurdering og rutineverk, manglende opplæring eller manglende kundetiltak i forbindelse med oppdrag, skriver Finanstilsynet i sin rapport.

Få tilbakekall

I løpet av 2021 ble det tilbakekalte tre eiendomsmeglerbrev på grunn av grove overtredelser av reglene om eiendomsmeglingsvirksomhet. Grunnene til tilbakekallingene var korrupsjon, behandling av klientmidler og bruk av falske bud.

I tillegg ble det i løpet av året tilbakekalt flere eiendomsmeglingstillatelser til foretak og personer som ikke lenger oppfylte vilkårene for tillatelsen.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no