Search results for "avhendingsloven"

Results 1 - 10 of 121 Page 1 of 13
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

De viktige endringene i avhendingsloven trer i kraft den 1. januar 2022.

[…]bli uklart. 3. Lovfesting av «det abstrakte mangelsbegrepet», se ny § 3-2 første ledd. Avhendingslovens utgangspunkt er at det skal være samsvar mellom det som avtales og det som leveres. Dersom avtalen er taus, har avhendingsloven noen bestemmelser som brukes for å utfylle avtalen. § 3-2 er en slik. Bestemmelsen sier at eiendommen har mangel dersom den ikke er i samsvar med det kjøperen kunne forventeut fra blant annet eiendommens type, alder og synlige tilstand. Hvis avtalen er taus, må den tolkes i lys av andre relevante forhold. Det er ikke slik at alle feil, skader eller lyter vil utgjøre […]
Read more » De viktige endringene i avhendingsloven trer i kraft den 1. januar 2022.

NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven

I februar 2020 sendte Kommunaldepartementet ut et forslag til forskrifter til avhendingsloven ut på høring. Forslaget er en del av regjeringens arbeid mot en tryggere bolighandel. NEF har jobbet godt og konstruktivt sammen med flere bransjeaktører i arbeidet med et høringssvar, ikke minst sammen med Eiendom Norge. Samarbeidet resulterte i et felles høringssvar som ble inngitt 8. mai 2020. Mer og bedre informasjon I høringssvaret har vi blant annet fremhevet viktigheten av at den nye forskriften gjenspeiler formålet om å fremskaffe mer og bedre informasjon om den boligen som skal selges. Vi har også vært tydelige på at i arbeidet […]
Read more » NEF og Eiendom Norge med felles høringssvar til forslag om forskrift til avhendingsloven

Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

[…]bygningssakkyndige og innhold i tilstandsrapporter må vedtas i rimelig tid før endringene i avhendingsloven trer i kraft. • Kjøpers egenandel settes til 1 prosent av kjøpesummen. • Den lovfestede egenandelen gjøres ufravikelig i forbrukerkjøp. • Det lovfestes en minsteterskel for når et innendørs arealavvik skal utgjøre en mangel. Med «areal» menes bruksareal (BRA). Rommenes faktiske bruk eller funksjon er uten betydning. Et avvik fra det opplyste arealet på 3 prosent eller høyere, og minimum 1 kvadratmeter, utgjør en mangel. • Prisavslag ved innendørs arealavvik beregnes på grunnlag av den kvadratmeterpris eiendommen faktisk ble solgt for, med et fradrag på 1/3. […]
Read more » Høring om avhendingsloven – NEF med forslag til forbedringer

Ønsker å bidra med gode løsninger i revideringen av avhendingsloven

[…]undertegnede har jobbet mye de siste årene med å bidra til en god løsning for en revidering av avhendingsloven. Det har ikke vært enkelt. Det er mange hensyn som skal veies. Av: Kurt F. Buck, styreleder Norges eiendomsmeglerforbund – (Artikkelen ble først publisert som leder i Eiendomsmegleren nr. 2 2019) Stort sett har de fleste aktørene i debatten vært konstruktive og fleksible i forhold til å finne gode løsninger. Vi har hatt mange gode møter og fått ryddet av veien en god del gamle motsetninger. I slike forhandlinger skal man som regel være fornøyd når ingen har fått det helt […]
Read more » Ønsker å bidra med gode løsninger i revideringen av avhendingsloven

Hvordan påvirker endringene i avhendingsloven bolighandelen?

[…]som fritar selger for ansvar for forhold som fremgår av rapporten. Formålet med endringene i avhendingsloven var å frambringe bedre informasjon om boligen, senke konfliktnivået og skape en tryggere bolighandel for begge parter. Hva er status etter åtte måneder? Implementeringen har gått bra og enda bedre enn forventet. Siden endringer ofte tar tid å innarbeide, regnet vi med at klagefrekvensen ville øke det første året, for deretter å falle ettersom endringene får satt seg. Det har ikke skjedd. Både kjøpere, selgere og profesjonelle ser ut til å ha tilpasset seg raskere enn vi forventet. I samarbeid med forsikringsgivere kan NEF […]
Read more » Hvordan påvirker endringene i avhendingsloven bolighandelen?

Avhendingsloven § 2-11 – plikt til å stille entreprenørgaranti ved salg av nyoppført bolig – svar fra Justisdepartementet

[…]støttet i sin tid forslaget om å innføre en garantiplikt også ved salg etter avhendingsloven, men i forkant av lovens ikrafttredelse ba vi Justisdepartementet om en tolkningsuttalelse om flere spørsmål knyttet til bestemmelse. NEF har blant annet stilt spørsmål om hva som kreves for at en bolig skal anses «fullført», om full ombygging av en eksisterende bolig vil omfattes av den nye bestemmelsen, og om det er adgang til å videreføre en allerede stilt garanti og kun stille en tilleggsgaranti beregnet av merverdien. Vi har også stilt spørsmål rundt tidspunkt for og størrelsen av garantien som skal stilles. I tillegg […]
Read more » Avhendingsloven § 2-11 – plikt til å stille entreprenørgaranti ved salg av nyoppført bolig – svar fra Justisdepartementet

Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget

[…]Norges Eiendomsmeglerforbund 16. mai 2019 tFlertallet på Stortinget vedtok i dag endringer i avhendingsloven (trygg bolighandel) i tråd med innstillingen fra representantene fra regjeringspartiene i Kommunal- og forvaltningskomitéen.  Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil i denne anledning komme med noen kommentarer. – Det er mye bra i den nye avhendingsloven som først og fremst handler om å sikre bedre dokumentasjon av boligens tilstand. Kravene til takstmenn og tilstandsrapporter skjerpes kraftig. Kjøpere får en strengere undersøkelsesplikt, og det er klargjort at kjøpere ikke kan fremme mangelskrav om feil som man kan forvente pga. boligens alder, byggemåte og synlige tilstand. Når vesentlighetsterskelen fjernes, får […]
Read more » Endringer i avhendingsloven vedtatt i Stortinget

Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

[…]Fradrag for «nytt for gammelt» omtales ofte som «standardhevingsfradrag». Forståelsen av avhendingsloven § 3-9 2. punktum har vært til behandling i Høyesterett en rekke ganger tidligere, men særlig etter avsigelsen av Kistebakkanedommen, Rt-2010 s. 103, har det vært stor uenighet om prosentberegningers betydning. Mer om denne tolkningsuenigheten nedenfor, under avsnittet Problemstillingens bakteppe. Sakens faktum Saken gjaldt en 12 år gammel boligeiendom i Stavanger som i 2012 ble solgt for kr 5190000,. Det ble anvendt standard kjøpekontrakt med «som den er-vilkår». Kort tid etter overdragelsen ble det oppdaget at baderommet var utett. Skaden ble avdekket i forbindelse med oppussing av tilstøtende […]
Read more » Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven