Search results for "bud"

Results 1 - 10 of 571 Page 1 of 58
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Ervervsforbudet i eierseksjonsloven § 23 – rettskraftig dom fra lagmannsretten

[…]slikt pålegg kan seksjoner i strid med ervervsbegrensningen kreves tvangssolgt. Hvem ervervsforbudet gjelder for Ervervsforbudet gjelder både direkte erverv og erverv gjennom aksjer eller andeler i selskap. Den gjelder også for erverv av aksjer i et selskap som fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har nær tilknytning til hverandre. For eksempel ved at eierne er selskaper i samme konsern, jf. eierseksjonsloven § 23 andre ledd. Virkningen i praksis Etter lagmannsrettens kjennelse er det fremdeles ikke i strid med ervervsforbudet at den som seksjonerer et bygg blir sittende som eier og hjemmelshaver til flere enn […]
Read more » Ervervsforbudet i eierseksjonsloven § 23 – rettskraftig dom fra lagmannsretten

Svar fra Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning

[…]utfyllende forklaring om den tosporede salgsstrategien og hvilken effekt den kan tenkes å ha på budgivningen. Det må gis informasjon som setter budgivere i stand til å gjøre en forsvarlig vurdering av om vurdere om deres kjøp vil anses som et forbrukerkjøp eller ikke. Dersom det velges en tosporet salgsstrategi hvor kontraktsbetingelsene avhenger av om kjøper anses som forbrukerkjøper eller ikke, vil dette  – altså om han er forbrukerkjøper eller ikke – være et forhold som er av betydning for handelen, og som megler derfor skal informere partene om. For at selger skal kunne foreta en forsvarlig vurdering av det […]
Read more » Svar fra Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]fra Norges Eiendomsmeglerforbund 11. oktober 2021 Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2022 hvor de foreslår uendret ramme for BSU-ordningen, til tross for at utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav har løpt fra dagens sparerammer. Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å knytte noen kommentarer til dette: – Norges Eiendomsmeglerforbund er skuffet over at regjeringen ikke går inn for en utvidelse av sparerammene i BSU-ordningen. Når BSU fra 2022 begrenses til å omfatte de som ennå ikke har kjøpt sin første bolig, burde sparerammene samtidig utvides gradvis til et nivå som gjør det mulig for unge å spare opp hele egenkapitalen […]

Fagstoff: Forbud mot hyblifisering – er dette løsningen eller starten på nye problemer?

[…]at utleiere over tid vil kjøpte 2/3 av leilighetene i enkelte bygg, slik at de selv kan fjerne forbudet i sitt bygg og gjennomføre ønsket hyblifisering. Hyblifiseringsforbudet vil uten tvil medføre sprikende praksis i sameiegårdene og konflikter om hva som er tillatt. Vi får håpe at bomiljøene blir bedre med de nye reglene, men ett sted må folk uansett bo. Vi tror det mest sannsynlige er at studenter og andre med dårlig råd vil få vanskeligheter med å finne sentrale boliger og at tvistene blir god mat for advokater i tiden […]
Read more » Fagstoff: Forbud mot hyblifisering – er dette løsningen eller starten på nye problemer?

Borettslag og forkjøpsrett – kan akseptert bud forhøyes i ettertid?

For mange oppleves forkjøpsretten som en måte å «snike i budkøen». En budgiver som vinner budrunde må akseptere at noen andre får boligen, uten å by mer, bare fordi vedkommende har forkjøpsrett, og dermed rett til å tre inn i avtalen som kjøper (budgiver) og selger har inngått. Personer med forkjøpsrett ser nok på ordningen på en litt annen måte. For dem er det i mange tilfeller en mulighet til å sikre seg boligen uten selv å måtte delta i budrunden, og dermed bidra til å øke salgssummen. Når budrunden er avsluttet og eiendommen er solgt, kan den forkjøpsrettsberettigede velge […]
Read more » Borettslag og forkjøpsrett – kan akseptert bud forhøyes i ettertid?

Påmeldingsvisning – gjelder formidlingsforbudet?

[…]mot en avlysning, med den konsekvens at når vising først er annonsert, så gjelder formidlingsforbudet. (i forbrukertilfellene). Hensynet bak formidlingsforbudet er å sikre partene tid til overveielse. Dette behovet har også partene der annonsert visning avlyses på grunn av tilsynelatende manglende interesse i markedet. Etter NEFs syn er det ikke grunn til at avlysning av visning grunnet manglende påmelding skal behandles annerledes enn andre annonserte visninger hvor ingen interessenter møter opp. Partene har samme behov for tid til overveielse. Etter NEFs oppfatning gjelder formidlingsforbudet selv om en («påmeldings»)visning skulle ble avlyst på grunn av at ingen er påmeldt. Formidlingsforbudet gjelder […]
Read more » Påmeldingsvisning – gjelder formidlingsforbudet?

Egenhandelsforbudet

[…]kan stilles spørsmål med hennes upartiskhet, også i tilfeller som går klar av egenhandelsforbudet. Selv om egenhandelsforbudet ikke forbyr megler å påta seg et oppdrag for eksempel for sine svigerforeldre, er det ikke dermed sagt at det er klokt. [1] Eiendomsmeglingsloven § 1-1 [2] Ot. prp. nr.16 (2006-2007) side 106 [3] Jf. emgll. § 1-2 sjette ledd [4] Jf. emgll. § 5-3 første ledd siste punktum andre alternativ [5] Egenhandelsforbudet gjelder ikke i et tilfelle hvor megler drar på befaring med sikte på å inngå mulig oppdrag, men istedenfor ender med å kjøpe direkte av den potensielle kunden. Forholdet vil […]

Budstrategien har betydning for hva prisen blir til slutt

[…]Det vil si at kjøper er villig til å gi avkall på muligheten for en lavere pris enn kupp-budet i en budrunde, mens selger er villig til å gi avkall på muligheten for en høyere pris. Dette arbeidet gir altså klare indikasjoner på at budstrategier har noe å si for hva prisen på en bolig blir til slutt. Det finnes selvsagt unntak, men generelt tyder resultatene på at det for selger lønner seg å sette en prisantydning lik antatt markedspris, og at kjøpere kan gjøre lurt i å ikke hugge til med høye bud eller store budøkninger, men snarere øke […]
Read more » Budstrategien har betydning for hva prisen blir til slutt