Search results for "dagmulkt"

Results 1 - 10 of 12 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Hva beregnes dagmulkt og § 12-garantien av?

[…]etter § 12. Av: Eiendomsmegler MNEF og advokat MNA, Margrethe Røse Solli En kjøper kan kreve dagmulkt når overtagelsen ikke kan skje til avtalt tid. Dagmulkten kan ikke kreves for mer enn 100 dager. Etter bustadoppføringslova § 18 andre ledd skal dagmulkten beregnes av det samlede vederlaget entreprenøren skal ha. Det samlede vederlaget omfatter også vederlag for endringer og tilleggsarbeid/tilvalg. Det er altså ikke nødvendigvis kun den avtalte kontraktssummen som vil utgjøre beregningsgrunnlaget. For at vederlaget for endringer og tillegg/tilvalg skal medtas i beregningsgrunnlaget er det en forutsetning at avtalen om endringer/tillegg/tilvalg er gjort med utbygger, og ikke er avtalt […]

Er det frister for å gjøre dagmulktkrav gjeldende?

[…]bare er forbrukerens innvendinger mot entreprenørens oppstilling som tapes, ikke hans krav på dagmulkt. Faller krav på dagmulkt bort på grunn av passivitet fra forbruker? Det rettslige utgangspunktet er at krav oppstått ved avtale, kan bortfalle ved passivitet etter ulovfestete regler. Forarbeidene til bustadsoppføringslova forutsetter også at ulovfestete passivitetsregler får anvendelse ved siden av lovens regler: «allmenne passivitetsreglar [kan] koma inn dersom forbrukaren ventar urimeleg lenge med å fremje sine krav» Utgangspunktet er derfor at også et dagmulktkrav kan bortfalle som følge av passivitet. Vurderingen av om et dagmulktkrav bortfaller som følge av passivitet, må avgjøres etter en helhetsvurdering av […]
Read more » Er det frister for å gjøre dagmulktkrav gjeldende?

Overtakelse av nybygget hytte eller bolig

[…]en stor interesse i at overtakelse avholdes så snart som mulig for å unngå å måtte bli ilagt dagmulkt. I enkelte tilfelle vil nok krav om dagmulkt medføre at entreprenøren krever overtakelse før arbeidet er ferdig, noe som kan få uheldige konsekvenser for forbrukeren som til tross for overtakelse kanskje ikke kan ta boligen i bruk på grunn av gjenstående arbeid. Overtakelse innebærer også at entreprenøren har krav på sluttoppgjør. Overtakelsesforretning Det må i utgangspunktet avholdes en overtakelsesforretning for at ovennevnte virkninger skal inntre. En overtakelsesforretning innebærer at forbruker og entreprenør møtes for en gjennomgang av det utførte arbeidet, samt […]

Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

[…]om tilbakeholdsretten. Store variasjoner Når det gjelder forsinkelse og forbrukers krav på dagmulkt, synes det for oss som om det er store variasjoner i bransjen med hensyn til hvordan og i hvilken grad en forbruker blir varslet om retten til dagmulkt. Enkelte varsler om en oppstått forsinkelse uten å henvise til hvilke rettigheter dette gir kjøper. Andre varsler om forsinkelsen og viser til salgsoppgave/kontrakt og/eller bustadoppføringslovas regler for nærmere opplysninger om rettigheten. Andre igjen har som praksis at man varsler om forsinkelsen og gir forbruker konkrete opplysninger om at dette kan gi rett på dagmulkt etter buofl. §§§ 18. Vi […]
Read more » Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

Forsinkelse i byggeprosjekter på grunn av Koronavirus/covid-19

[…]aktuelle regelverket rundt forsinkelse. Dersom det oppstår en forsinkelse har forbruker krav på dagmulkt. Reglene om forsinkelse er inntatt i bustadoppføringslova §§ 17 flg. For å unngå å komme i en forsinkelse som gir forbruker krav på dagmulkt, er det av vesentlig betydning for utbygger å melde krav om fristforlengelse (tilleggsfrist) i tråd med reglene i bustadoppføringslova § 11. Utbygger har rett på slik tilleggsfrist dersom prosjektets fremdrift hindres av forhold utenfor entreprenørens kontroll, og det virusutbruddet man nå står ovenfor vil nok anses for å være en slik hindring. For å ha krav på tilleggsfrist må utbygger varsle forbruker […]
Read more » Forsinkelse i byggeprosjekter på grunn av Koronavirus/covid-19

Finanstilsynet

[…]innsending av oppgave. Manglende overholdelse av tidsfristene kan medføre at foretaket blir ilagt dagmulkt, jf. avsnittet «Pålegg og sanksjoner» nedenfor. Ved gjentatte forsinkelser kan Finanstilsynet vurdere å trekke tilbake tillatelsen til å drive eiendomsmegling. Pålegg og sanksjoner Pålegg Finanstilsynet vil kunne gi foretakene pålegg med hjemmel i eiendomsmeglingsloven § 8-1 og finanstilsynsloven § 3 og § 4. Pålegg vil bli gitt der meglingsvirksomheten ikke skjer på lovmessig måte, uavhengig om det omhandlede forhold er avdekket gjennom tilsynets egne undersøkelser, eller ved henvendelse fra publikum, omtale i media eler lignende. Påleggene kan dreie seg om å avgi opplysninger om forespurte forhold, […]

Overtakelse av nybygg før midlertidig brukstillatelse

[…]av ulike grunner ennå ikke har utstedt midlertidig brukstillatelse. I et forsøk på å unngå dagmulkt og andre krav fra kjøpere kan det for utbygger være fristende å gi kjøpere tilgang til bygget slik at de kan begynne innflytting av møbler og personlige eiendeler. Av: Frida Hjelde Busund Advokat / Senior Associate i Grette Advokatfirma – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022 I denne artikkelen ser vi nærmere på lovligheten av å gi kjøpere tilgang til byggverket før det foreligger midlertidig brukstillatelse, hva som skal til for at et byggverk anses å være tatt i bruk, og […]
Read more » Overtakelse av nybygg før midlertidig brukstillatelse

Nytt eller gammelt bygg? Hvilke regler er det som gjelder?

[…]dagmulkt for hver dag forsinkelsen varer, samt erstatning for det økonomiske tapet som overstiger dagmulkten. Dersom ikke annet er avtalt, skal dagmulkten være 1 promille av entreprenørens vederlag. Denne dagmulkten har forbrukeren automatisk krav på ved forsinkelse. Etter avhendingslova, kan forbrukeren ikke kreve dagmulkt, men i stedet kreve erstatning. Da må forbrukeren kunne påvise et økonomisk tap, samt årsakssammenheng mellom tapet og forsinkelsen.   For det andre, kan forbrukeren i større grad påvirke det endelige produktet etter bustadoppføringslova, da forbrukeren kan kreve at det utføres tilleggs- og endringsarbeider etter bustadoppføringslova § 9. Noen tilsvarende rett har ikke forbrukeren etter avhendingslova. […]
Read more » Nytt eller gammelt bygg? Hvilke regler er det som gjelder?

Overtakelse av bolig etter bustadoppføringslova

[…]forsikret. Forbrukerens reklamasjonsfrister begynner å løpe Forbrukerens adgang til å kreve dagmulkt som følge av entreprenørens fristoverskridelser stanser eller faller bort Entreprenøren får krav på sluttoppgjør for kontraktarbeidet Dersom arbeidet er fullført og forbrukeren har tatt boligen i bruk, anses boligen overtatt selv om det ikke er avholdt overtakelsesforretning. I så fall risikerer forbrukeren å overta boligen uten å avdekke mangler som kunne blitt oppdaget ved en overtakelsesforretning. Sørg derfor for å det kalles inn til en formalisert overtakelsesforretning. Dersom det er foretatt gyldig innkalling, vil entreprenøren ha rett til å fullføre forretningen uten forbrukerens tilstedeværelse. Forbrukeren bør derfor ikke […]
Read more » Overtakelse av bolig etter bustadoppføringslova

Tilbakehold og renter

[…]av forsinkelse eller som følge av en mangel. De typiske kravene som søkes sikret er krav på dagmulkt, erstatning og/eller prisavslag. For at kjøper skal kunne gi eiendomsmegler instruks om tilbakehold er det et absolutt vilkår at kjøper har instruksjonsrett over beløpet som er innbetalt til megles konto. Med dette menes at eierrådigheten over det innbetalte beløpet – kjøpesummen – ennå ikke har gått over fra kjøper til selger. Av emgll. § 3-2 (2) følger det at «Klientmidler tilhører den som har innbetalt eller overlevert disse til foretaket eller advokaten, inntil de er brukt på den måten som er avtalt» […]