Search results for "forkjøpsrett"

Results 1 - 10 of 33 Page 1 of 4
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Forkjøpsrett til eiendom – salg av eiendomsselskap

[…]§ 11. Det typiske tilfellet er at en forkjøpsrett utløses ved frivillig salg av eiendommen som forkjøpsretten knytter seg til. Forkjøpsretten utløses i et slikt tilfelle «frå den tid då det er avtala på bindande måte at eigedomen skal gå over til ny eigar», jf. § 11, første ledd – altså når en bindende avtale om salg foreligger. I tillegg til at forkjøpsrett utløses ved salg av eiendommen, kan forkjøpsrett utløses i forbindelse med tvangssalg, ved arv og ved inngåelse av en avtale om utleie av eiendommen for en periode på mer enn 10 år. Se i denne sammenheng løysingsrettslova […]
Read more » Forkjøpsrett til eiendom – salg av eiendomsselskap

Trøblete forkjøpsrett ved salg av eiendomsselskaper

[…]får den avtalte prisen. Dette er ingen selvfølge dersom det foreligger risiko for utøvelse av forkjøpsrett. – Lovens ordning dersom forkjøpsrett utøves, er at den som utøver forkjøpsrett skal betale «virkelig verdi», sier Ravlo-Losvik. Dette er ikke nødvendigvis det samme som den avtale kjøpesummen for aksjene. Den uklarhet som ligger i dette kan stanse flere transaksjoner dersom verken kjøper eller selger ønsker å ta risikoen for ulik prising. I mange tilfeller er det derfor avtalt særregler om dette i vedtektene, og det må gjøres en konkret tolking av de konkrete vedtektene for å avgjøre hvordan løsningssummen fastsettes. Avklaringer – For […]
Read more » Trøblete forkjøpsrett ved salg av eiendomsselskaper

Kommunal forkjøpsrett

[…]om forkjøpsretten benyttes, kan ikke gjøres gjeldende overfor kommunen. I tillegg går kommunens forkjøpsrett foran alle forkjøpsretter som eventuelt er stiftet gjennom avtale. Når det er gjennomført et salg som utløser forkjøpsrett, har både selger og kjøper plikt til å melde fra om dette til kommunen. Partene kan avtale seg imellom hvem som skal sende meldingen, men vis a vis kommunen er begge parter ansvarlige. Manglende melding er ikke sanksjonert, men har som effekt at fristen for å utøve forkjøpsrett ikke starter å løpe. Kommunens frist til å utøve forkjøpsrett er fire måneder etter at fullstendig melding er mottatt. Har […]

Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe på!

[…]Carsten Pihl Leser du salgsannonsene for en borettslagsbolig, dukker begrepet «forkjøpsrett» fort opp. Forkjøpsrett finnes i borettslag, og gir andre andelseiere i borettslaget og boligbyggelaget som boligen er tilknyttet, en mulighet til å tre inn i avtalen som kjøper og selger har inngått. Det betyr i klartekst at selv om du vinner budrunden – kan noen andre komme å overta budet ditt – uten å by mer penger for boligen. Spørsmål? Har du spørsmål til Forbrukerrådgiveren om boligkjøp eller boligsalg? Ring gratis på 4000 01 02  Les mer her! Forkjøpsretten avklares på forhånd eller etterpå Forkjøpsretten løper vanligvis i 20 dager fra […]
Read more » Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe på!

Forkjøpsrett

[…]som oftest til å tre inn i en avtale inngått med en annen kjøper. Finnes særlig i borettslag. Forkjøpsrett innebærer at forkjøpsberettigede kan tre inn i et kjøp til den høyeste pris selgeren kan få for eiendommen av en annen kjøper. Forkjøpsretten finnes for eksempel i borettslag, der andre andelseiere i borettslaget har rett til å gå inn i avtaler om kjøp etter nærmere fastsatte regler. Forkjøpsrett kan finnes i andre forhold enn borettslag også, og kan være avtalt for eksempel som ledd i […]

Borettslag og forkjøpsrett – kan akseptert bud forhøyes i ettertid?

[…]dermed bidra til å øke salgssummen. Når budrunden er avsluttet og eiendommen er solgt, kan den forkjøpsrettsberettigede velge om man ønsker å benytte seg av forkjøpsretten og dermed tre inn i avtalen med selger mot å betale det budet (prisen) som ble akseptert. Eller er det sånn? Svaret på dette er ja og nei. For å ta «ja» først – den forkjøpsrettsberettigede trer inn i avtalen som selger og kjøper har inngått. Dette følger av burettslagslova (brl.) § 4-17. Spørsmålet er imidlertid hvilken avtale dette er? Er det avtalen på aksepttidspunktet eller kan partene endre vilkårene etter dette tidspunktet? Utgangspunktet […]
Read more » Borettslag og forkjøpsrett – kan akseptert bud forhøyes i ettertid?

Borettslag, forkjøpsrett og lang overtakelsestid

[…]eller ein ny eigar har fått rimelig høve til å områ seg. Utgangspunktet er altså fortsatt at forkjøpsrettshaveren, mot å betale kjøpesummen, kan kreve å overta til den tid som er avtalt. Men, forkjøpsrettshaveren er også gitt en mulighet til å kreve å overta når andelseieren og opprinnelig kjøper har fått rimelig tid til å områ seg. Er det avtalt særlig lang overtagelsestid behøver altså forkjøpsrettshaveren ikke å akseptere det, og kan istedenfor kreve å overta når selger og opprinnelig kjøper har fått rimelig tid til å områ seg. Les også: Risikofylte transaksjoner – hva skal eiendomsmegler være oppmerksom på Hva […]
Read more » Borettslag, forkjøpsrett og lang overtakelsestid

Bortfall av kjøps- og forkjøpsretter

[…]hva som skjer med forkjøpsretten dersom eiendommen selges i leietiden, men leietaker ikke utøver forkjøpsretten. Er forkjøpsretten i behold slik at leietaker kan bruke den ved en eventuell ny overdragelse av leieobjektet i leietiden? Kjøpsretter til fast eiendom, og enkelte andre kjøpsretter, reguleres av løsningsrettsloven. Loven er fravikelig med mindre annet uttrykkelig fremgår av den enkelte lovbestemmelsen. Løsningsrettslovens hovedregel er at en forkjøpsrett bortfaller når den ikke benyttes ved førstegangs overdragelse, men partene kan avtale andre løsninger. Er avtalen uklar, må den tolkes. Den nevnte hovedregelen i løsningsrettsloven gjelder for øvrig ikke for sameieres forkjøpsrett, og heller ikke for forkjøpsrett […]

Lovbestemt bortfall av forkjøpsrettigheter

[…]slettet. Det kan tenkes situasjoner der rettighetshaver og eier av eiendommen som er beheftet med forkjøpsrett ønsker at forkjøpsretten skal bestå ut over fristene som følger av loven. I slike tilfeller må løsningen bli at partene fornyer forkjøpsretten ved ny avtale, og denne bør tinglyses. Løysingsrettsloven oppstiller ikke noe forbud mot slik fornyelse, men fornyelsen kan ikke lovlig avtales for lenger tid en nye 25 år, jf. § 6. For sammenhengens skyld nevnes også at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende ved salg av bolig- og fritidseiendom til nærstående familie, jf. § 8 første og andre ledd. I tillegg nevnes at […]

Utfordrende forkjøpsrettsklausuler

[…]erstatningskrav. At kjøper er i aktsom god tro innebærer at han ikke visste eller burde vite om forkjøpsretten. Der forkjøpsretten er tinglyst eller leiekontrakten (eller annet dokument) hvor forkjøpsretten fremgår er tinglyst, vil kjøper aldri være i aktsom god tro. Det samme gjelder dersom dokumentet hvor forkjøpsretten fremgår, ble presentert for kjøper før inngåelse av kjøpekontrakten. Ved et gjennomført aksjesalg der aksjene allerede er overdratt til kjøper, vil forkjøpsrettshavers krav på å løse ut eiendommen være dramatisk for kjøper. Som nevnt ovenfor, vil det kunne utløse skattekrav i selskapet, og dette kan i mange tilfeller være betydelig. Selskapet vil ikke […]