Search results for "hvitvasking"

Results 1 - 10 of 34 Page 1 of 4
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge

[…]kan foregå gjennom foretaket, noe som gjør det vanskelig å fange opp indikasjoner på hvitvasking. Risiko Finanstilsynet vurderer at det er risiko for hvitvasking både gjennom små og store eiendomsmeglingsforetak. Salgsmegling vurderes mer egnet for hvitvasking enn utleiemegling, da det i salgsmegling vil være potensielt større beløp som kan hvitvaskes samtidig med at tidsperspektivet før midlene er hvitvasket er kortere. Risikoen vurderes imidlertid aller høyest for rene oppgjørsoppdrag. Grunnen til dette er at megleren da gjerne har begrenset kjennskap til partene, avtalen og salgsobjektet. På grunn av større bruk av kompliserte selskapsstrukturer og/eller utenlandske eiere i næringseiendom sammenholdt med at […]
Read more » Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge

Hvitvasking/finansiering av terrorvirksomhet

[…]utbytte fra kriminell virksomhet i inn i den legale økonomien.  Men hva er hvitvasking? Fra www.hvitvasking.no «Hvitvasking inkluderer både å skaffe seg eller andre del i utbytte av straffbar handling, samt bistand for å sikre utbytte for andre.» Selvvasking forstås som hvitvasking av utbytte fra straffbar handling som gjerningsmannen selv har begått. Heleri omfatter det å motta eller skaffe seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling.» «Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling (heleri), eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen (hvitvasking), straffes med […]

Finanstilsynet: Ny risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering

[…]publiserte i januar 2018, og andre kilder som belyser trusler og sårbarheter i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Den nye risikovurderingen er mer omfattende enn den forrige, og identifiserer potensielle situasjoner der hvitvasking og terrorfinansiering kan skje hos og gjennom rapporteringspliktige foretak under tilsyn av Finanstilsynet.  Eget avsnitt om eiendomsmegling Rapporten fra Finanstilsynet har også et eget avsnitt for eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling. Der listes de blant annet opp potensielle fremgangsmåter for hvitvasking og terrorfinansiering gjennom eiendomsmeglingsvirksomhet utført av eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere. I konklusjonen i avsnittet som omhandler eiendomsmegling, heter det blant annet: «Etter Finanstilsynets vurdering er eiendomsmeglingsvirksomheter […]
Read more » Finanstilsynet: Ny risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering

Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

[…]sier fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund Margrethe Røse Solli. Les: Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler Les: Hvitvasking; nytt rundskriv fra Finanstilsynet Mest fra banker De aller fleste hvitvaskingsrapportene som blir sendt inn kommer fra banker og andre virksomheter som driver med betalingsformindling. Her fikk Økokrim over 8300 rapporter i 2016, noe som var en økning med 86 prosent fra året før. 134 tips fra eiendomsmeglere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner, viser at tallet fortsatt er forholdsvis lavt hvis man ser det i forhold til at det i fjor ble omsatt nærmere 150 000 eiendommer gjennom eiendomsmeglere i […]
Read more » Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

Hvitvasking – nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Det er ikke foretatt endringer i selve lovverket rundt hvitvasking, men Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv som er viktig for eiendomsmeglingsbransjen å sette seg inn i. I rundskrivet gis det veiledning både for hvordan eiendomsmeglingsforetak skal vurdere risikoen for hvitvasking i virksomheten, og for hvordan regelverket skal etterleves. I tillegg gjennomgås noen aktuelle problemstillinger. Rundskriv 6/2016 finner du her Det gamle 8/2009 blir med dette erstattet, men kan ennå gi […]
Read more » Hvitvasking – nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Ny lov om hvitvasking

[…] Stortinget vedtok i midten av mai ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) som bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger og gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Loven ble sanksjonert i statsråd 1. juni. Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for ikrafttredelse av loven. Loven kan du se […]

Må være ekstra årvåkne for hvitvasking

Økokrim ber i et skriv om at rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen. I skrivet heter det blant annet at de rapporteringspliktige må ta utgangspunkt i hvilken virksomhet de selv driver og hvilke produkter som tilbys, og på bakgrunn av det vurdere hvordan deres virksomhet og produkter kan bli misbrukt på nye måter. I forhold til eiendomsmarkedet er det særlig to ting i Økokrims vurderinger som kan være relevante: Investeringsbedrageri knyttes til muligheten til å investere for å få med seg oppgangen, samt å investere i selskaper som kan knyttes til […]

Hvitvasking – Ny veileder fra Økokrim

[…]annet at; «Rapportering av mistenkelig forhold er en sentral og viktig del av vårt nasjonale antihvitvaskingsregime. At denne rapporteringen har god kvalitet er derfor av stor betydning for om vi skal lykkes i dette arbeidet. Veiledningen er ment, som et av flere tiltak, for å optimalisere rapporteringen slik at både dere og vi kan imøtekomme de forventninger samfunnet har til oss på dette området. Fast eiendom er kapitalintensiv, og hvitvasking av store beløp kan gjennomføres i én operasjon. Store illegale beløp kan investeres i fast eiendom, og deretter re-investeres og integreres i den legale økonomien med relativt liten risiko for […]

Viktig å ha fokus på hvitvasking

[…]i forbindelse med kronaepidemien opprettholder gode hvitvaskingsrutiner. Viktigheten av gode antihvitvaskingsrutiner er for å unngå at det finansielle systemet misbrukes for hvitvasking eller terrorfinansiering. Foretakene bør ha oppmerksomhet mot endringer i kriminalitetsmønsteret som tiltakene knyttet til virusutbruddet kan medføre, skriver Finanstilsynet på sine […]