Search results for "garanti"

Results 1 - 10 of 66 Page 1 of 7
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

[…](buofl. § 12, 9. ledd, 2. og 3. pktm.) om at kjøper i de tilfelle det er avtalt en utsatt garantistillelse kan heve avtalen dersom garanti ikke er stilt som avtalt vil bli opphevet. Hovedregelen er ennå at garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, men dersom entreprenøren ved avtaleinngåelse tar forbehold om åpning av byggelån, salg av et visst antall enheter eller igangsettingstillatelse kan garantiplikten utsettes til forbeholdet er falt bort. En nyhet i denne forbindelse er at retten til å utette garantistillelse også skal gjelde der forbruker tar forbehold med tilsvarende virkning. Hele lovvedtaket kan du lese […]
Read more » Lovvedtak – krav om garanti ved salg av nyoppført bolig etter avhendingslova

Garanti etter bustadoppføringsloven og Brexit

[…]basert på hjemlandstillatelse, skal garantien anses som tegnet i EØS-stat frem til utløpet av garantitiden. En garanti stilt av et britisk foretak vil altså fortsatt være gjeldende ut garantitiden selv om Storbritannia trer ut av EU uten en overgangsperiode. Forskriften finner du […]
Read more » Garanti etter bustadoppføringsloven og Brexit

Krav til garantistillelse etter ny § 2-11 ved salg av nyoppført bolig – Viktig lovendring i avhendingslova trer i kraft fra 01.01.2019

[…]1.1.2019-31.03.2019. Fra 01.04.2019 vil man være utenfor perioden og boligen kan selges uten garanti. 3. Når skal garantien stilles? Den nye bestemmelsen sier ikke konkret noe om tidspunktet for når garantien skal foreligge. Skal garantien stilles og dokumenteres før avtale er inngått, eller kan entreprenør vente med å stille den til etter at en kjøper er funnet? Vilkåret som oppstilles i bestemmelsen er at den skal stilles «..i samsvar med bustadoppføringslova § 12, …» og etter dette må det kunne legges til grunn at garantien skal foreligge straks etter at avtale er inngått. Den aktuelle garantibestemmelsen i § 12, 2. […]
Read more » Krav til garantistillelse etter ny § 2-11 ved salg av nyoppført bolig – Viktig lovendring i avhendingslova trer i kraft fra 01.01.2019

Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadoppføringsloven §12?

[…]denne endringen ble det også innført en hevingsrett for kjøper; dersom det var avtalt utsatt garantistillelse men garantien – når tidspunktet inntrådte – ble forsinket eller uteble, hadde forbruker rett til å heve avtalen.  Buofl. § 12 ble så endret igjen med virking fra 1. januar 2019. Det er fremdeles mulig for entreprenør å ta forbehold slik at tidspunktet for når garantien skal stilles utsettes, men den nevnte hevingsretten er fjernet. Den sanksjonsmulighet en kjøper etter denne siste endringen har mot en forsinket eller manglende  garanti er nå å holde tilbake vederlag. Disse endringene har også betydning for om og […]
Read more » Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadoppføringsloven §12?