Search results for "Løsøre"

Results 1 - 10 of 30 Page 1 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Løsøre og tilbehør

[…]delvis. Les hvordan det gjøres i denne saken: Dette skal følge med boligen når du selger den Løsøre og tilbehør Gjelder fra februar 2012. Listen over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg når annet ikke fremgår av markedsføring eller er avtalt: 1. HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke 2. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte 3. VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, uansett festemåte. Frittstående biopeiser og varmeovner på hjul medfølger likevel ikke. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG: TV-antenner […]

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

[…]kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på […]
Read more » OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

[…]å verdifastsette. Finanstilsynet uttalte følgende i en tilsynsrapport om meglers plikter, der løsøre fulgte med i handelen: «Der innbo/løsøre/driftsutstyr/antikviteter inngår i handelen, utover det som følger av avhendingsloven §§ 35 og 3-6, må megler ha oversikt over hvilke[t] løsøre mv. transaksjonen omfatter. Megler må innhente opplysningene som er egnet til å danne grunnlag for en forsvarlig vurdering av om verdien av gjenstandene fremstår som normal. Dersom arten av gjenstandene og/eller verdien av disse fremstår som uvanlig, må megler iverksette nærmere undersøkelser jf. § 25.» Dokumentavgift Det følger av forskrift om dokumentavgift § 2-2 første ledd at verdien av løsøre ikke […]
Read more » Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

7 spørsmål og svar om overtakelse av bolig

[…]og budgivning skal følge med boligen ved overtakelsen. Ofte brukes standardlisten for innbo og løsøre. Les mer om hva som skal følge med her: Løsøre og tilbehør 3. Hvor mange nøkler skal følge med boligen? Selger skal overlevere de nøklene til boligen som man har. Hvis man bare har to fordi man for eksempel har mistet én tidligere, er dette det som skal overleveres. Husk nøkler til boder, inngangsdører og garasjeanlegg! Les mer: Nøkler ved overtakelse av boligen? 4. Hvordan fyller vi ut overtakelsesprotokollen? Ved de fleste overtakelser får man en overtakelsesprotokoll fra eiendomsmegleren som selgeren og kjøperen skal fylle ut. Den […]

Hva følger med boligen når du flytter: Veltesikring er ikke «fastmontert»

[…]og boligkjøpere på vei, har eiendomsmeglerorganisasjonene laget en egen anbefalt liste over løsøre og tilbehør som bør følge med eiendommen hvis ikke selger ønsker noe annet. Listen finner du her Men hva så med bokhyller, skap, kommoder, skapsenger og reoler som står på gulvet, men er veltesikret med en skrue eller to i veggen? Her må man se på hvorfor skruene står der: Det er veltesikringen som er hovedfunksjonen til skruene. Hyllene og skapene vil stort sett stå av seg selv uten skruene, men for å sikre mot velt (for eksmepel når barn er i nærheten) har man veltesikring. Og […]
Read more » Hva følger med boligen når du flytter: Veltesikring er ikke «fastmontert»

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett – Informasjon/veileder

[…](NLR), i akvakultur­tillatelse (jf. lov av 17.06.2001nr. 19) eller i løsøre tinglyst i Løsøreregisteret iflg. Pante­loven § 3-4 flg. I tillegg kan også enkelte typer adkomstdokument til aksje – og andelsleilighet, samt andre ikke tinglyste omsetningsgjeldsbrev, begjæres mortifisert. Mortifikasjon kan skje både for tinglyste og ikke-tinglyste dokumenter og uavhengig av om kravet iflg. dokumentet består eller er bortfalt. For ikke tinglyste dokumenter gjelder samme regler som for de tinglyste så langt disse reglene passer. 1.3 HVEM SOM KAN BEGJÆRE MORTIFIKASJON Det må understrekes at det her skilles mellom hvem som er saksøker og hvem som kan stå som innsender. Innsender: […]
Read more » Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett – Informasjon/veileder

De viktige endringene i avhendingsloven trer i kraft den 1. januar 2022.

[…]flere krav til hvordan undersøkelsene skal gjøres. Forskriften innfører krav om at inventar og løsøre som hindrer den bygningssakkyndiges besiktigelse skal flyttes på slik at han faktisk får tilgang til det som skal undersøkes.  Bad og rom under terreng skal som hovedregel undersøkes ved hulltaking. For det tredje krever forskriften at den bygningssakyndige skal redegjøre for årsaken til og konsekvensen av dette når bygningsdeler får tilstandsgrad 2 eller 3. Forskriften har ellers en egen bestemmelse om «Klart språk», hvor den bygningssakkyndige pålegges å formidle resultatet av sine observasjoner og undersøkelser på en tydelig og forbrukervennlig måte. Risiko må beskrives slik […]
Read more » De viktige endringene i avhendingsloven trer i kraft den 1. januar 2022.

Eiendomsskatt på næringseiendom

[…]næringseiendom. Ved at det er faste eiendommer som er gjenstand for eiendomsskatt, må man holde løsøre utenfor ved fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget. Rullende materiell, som f.eks. kjøretøy, rullende anleggsmaskiner og annet løsøre, må således holdes utenfor, selv om de benyttes i den virksomheten som drives på den aktuelle eiendommen.   2. Subjekt for eiendomsskatten I utgangspunktet er det eiendommens privatrettslige eier, som også er subjekt for eiendomsskatten og således har plikt til å betale denne. Kommunen har legalpant i eiendommen som sikkerhet for eiendomsskattekravet, hvilket i ytterste konsekvens kan føre til at kommunen tvangsselger eiendommen for dekning av skattekravet. I leiekontrakter […]

Arbeidstakeres stilling ved virksomhetsoverdragelse

[…]er det samme, om det er samme kundeforhold, om det er samme leverandørforhold, om man overtar løsøre for eksempel i form av driftsmidler, om tjenesten som skal ytes er den samme, om man har de samme kontaktpunkter og om navnet beholdes. Også flere elementer kan inngå i denne vurderingen, og vektingen av de forskjellige elementene vil også være forskjellig ut fra hva slags type virksomhet det er snakk om. Dersom det for eksempel er en typisk industribedrift hvor det det er selve driftsmidlene som er avgjørende for virksomheten, vil en overtakelse av dette tale sterkt for at det foreligger en […]
Read more » Arbeidstakeres stilling ved virksomhetsoverdragelse