Search results for "Dødsbo"

Results 1 - 10 of 14 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Salg av bolig ved privat skifte av dødsbo

[…]til privat skifte, det vil si hvem som har påtatt seg det praktiske og økonomiske ansvaret for dødsboet forpliktelser. Megleroppdraget Er det i dødsboet flere gjeldsovertakende arvinger kan de enten forestå hele arveoppgjøret i fellesskap, eventuelt gi fullmakt en eller flere til å gjennomføre dette, noen som både er praktisk og vanlig. Slik fullmakt gis ved å signere et eget skjema, men merk at det fullmaktsskjemaet har en egen rubrikk som må fylles ut særskilt for at fullmakten også skal favne salg av fast eiendom. Det er viktig at megler får se denne fullmakten og inngår megleroppdraget på basis av […]

Flytende dødsbo og eiendomssalg

[…]oppsto spørsmålet om det kunne begjæres tvangssalg, men Høyesterett kom til at et flytende dødsbo heller ikke i denne sammenheng hadde partsevne. En kreditor er imidlertid ikke uten muligheter: Han kan begjære offentlig skifte, og på den måten ivareta sine interesser dersom staten eller arvingene ikke sørger for å løse problemet. Problemet for kreditor er imidlertid at han da vil bli ansvarlig for skifteomkostningene.   Eiendomstransaksjoner Oppdrag inngått med arvingene før skifteattest foreligger Uten skifteattest er ikke arvingene legitimert til å foreta handlinger i boet, herunder engasjere en megler på vegne av boet. Selv om arvingene påtar seg å være […]

Bruk av fullmakter ved privat skifte av dødsbo – kan eiendomsmegler forholde seg til den standardfullmakt som er lagt ut på domstol.no?

[…]tingretten, herunder skjemaet «Erklæring for privat skifte» og «Fullmakt ved privat skifte av dødsbo». Denne fullmakten skal kunne benyttes der en/flere av de gjeldsovertagende arvingene ønsker å gi en medarving eller for eksempel en advokat fullmakt til å gjennomføre arveoppgjøret. NEF juridisk har fått enkelte spørsmål om denne fullmakten er god nok for en eiendomsmegler å forholde seg til. Ett spørsmål vi ofte har fått er: «Kan jeg utbetale oppgjøret til den arvingen som har fått fullmakt fra de andre, eller må jeg ha en særlig oppgjørsfullmakt»? I standardfullmakten fra Statlig blankettarkiv heter det at fullmaktsgiver gir fullmektigen «… fullmakt […]
Read more » Bruk av fullmakter ved privat skifte av dødsbo – kan eiendomsmegler forholde seg til den standardfullmakt som er lagt ut på domstol.no?

Flytende dødsbo og eiendomssalg

[…]eiendom ny, og mange spørsmål uregulerte. Jeg har forsøkt å behandle de viktigste men ved dødsboskifte vil verdi av bolig kunne berøre også andre deler av skiftet, og i tillegg kan dialogen mellom arvingene være utfordrende. Jeg anbefaler derfor at man rådfører seg med en erfaren advokat før skifteavtaler av denne typen inngås.   Først trykket i Eiendomsmegleren 1 […]

Ny tolkning av hvitvaskingsregelverket fra Finanstilsynet

[…]en kort oppsummering av hva Finanstilsynet nå legger til grunn.   Kundekontroll ved salg fra dødsbo under privat skifte: I rundskriv 8/2009 har Finanstilsynet uttalt at ved privat skifte av dødsbo kreves det kundekontroll av «samtlige arvinger etter skifteattesten».  NEF rettet i 2013 en henvendelse til Finanstilsynet om dette da vi mente dette var upresist. Finanstilsynet presiserte etter dette at de la til grunn at det kreves kundekontroll av samtlige gjeldsovertagende arvinger etter skifteattesten. Dette ble gjentatt og bekreftet under Høstkonferansen i november 2015. De arvinger som eventuelt navngis i attesten, men som ikke har påtatt seg gjeldsansvaret vil i […]
Read more » Ny tolkning av hvitvaskingsregelverket fra Finanstilsynet

Hvordan selge bolig til en utenlandsk statsborger som ikke har D-nummer?

[…]følge hovedregelen i emgll. § 6-9 tredje ledd. Særregler for utenlandske arvinger i norske dødsbo For å tinglyse hjemmelsdokumenter til utenlandske arvinger i norske dødsbo, krever kartverket D-nummer bare hvis arvingen skal bli stående som eier av eiendommen. Dersom eiendommen skal selges eller overdras videre som en del av skifteoppgjøret, er det tilstrekkelig at den utenlandske arvingen er identifisert med navn og fødselsdato i […]
Read more » Hvordan selge bolig til en utenlandsk statsborger som ikke har D-nummer?

Søknad om D-nummer

[…]er mottatt hos Kartverket fra Personregisteret med tildelt D-nummer. Utenlandske arvinger i norske dødsbo For å tinglyse hjemmelsdokumenter til utenlandske arvinger i norske dødsbo krever Kartverket D-nummer bare dersom arvingen skal bli stående som eier av eiendommen. Dersom eiendommen skal selges eller overdras videre som en del av skifteoppgjøret er det tilstrekkelig at den utenlandske arvingen er identifisert med navn og fødselsdato i hjemmelserklæringen. Les mer i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 6.6. https://www.kartverket.no/eiendom/tinglyse-eierskifte/d-nummer/ Kilde: […]

Fast eiendom i private og offentlige dødsboskifter

[…]med arv/skifte/uskifte. Før noen kan signere på denne, må det tas stilling til skifteform for dødsboet. Privat skifte vanligst Det vanligste er at et dødsbo skiftes privat, og det kreves i så fall at minst én av arvingene overtar ansvaret for avdødes gjeld. Dette skjer i form av en melding om privat skifte som den enkelte arving signerer og sender til skifteretten, og det utstedes deretter en skifteattest hvor det fremgår at de samme arvingene gjennomfører det private skiftet sammen eller ved fullmektig. De er dermed legitimert til å råde på vegne av den avdøde. Hjemmelserklæring Arvingene må deretter signere […]
Read more » Fast eiendom i private og offentlige dødsboskifter

Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS

[…]generasjonsskifter og arveplanlegging. Det ytes bistand også ved private og offentlige skifter av dødsbo, ektefelleskifter, økonomiske oppgjør etter endte samboerforhold, herunder også oppgjør (ved samlivsbrudd og dødsfall) på tvers av landegrenser. En del saker lar seg dessverre ikke løse i minnelighet, og må finne sin løsning for domstolene. Våre advokater har betydelig erfaring med prosedyre for alle rettsinstanser, og fører jevnlig saker for domstolene. Videre tilbys bistand innen forsikrings- og erstatningsrett (herunder profesjonsansvar), fast eiendom og entreprise samt arbeidslivsjus. Fordelsavtalen gir medlemmene Inntil 30 minutters innledende gratis konsultasjon pr. telefon eller e-post 15% rabatt på ordinære priser effektiv og personlig […]

Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

[…]omfatter ikke blant annet: gaveoverføring arveovergang ved dødsfall skifte av dødsbo overdragelse mellom ektefeller skifte av felleseie mellom ektefeller oppløsning av tingsrettslig sameie (uten utløsning) Fradrag for tap Dersom det ved realisasjonen oppstår tap vil tapet som hovedregel komme til fradrag, jf. skatteloven § 6–2. Tapet er fradragsberettiget i alminnelig inntekt og vil ­redusere skatten med 24 prosent (2018: 23 prosent) av tapet. Dersom tapet overstiger alminnelig inntekt det året tapet oppstår, kan tapet fremføres og føres til fradrag i inntekten i de kommende år, jf. skatteloven § 14-6 første ledd. Skattefritak ved realisasjon av bolig og fritidseiendommer Gevinst ved […]
Read more » Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom