Search results for "tvangssalg"

Results 1 - 10 of 45 Page 1 of 5
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

[…]saksøker mot den besluttende domstolsmyndighet i saken. En særlig underkategori av denne type tvangssalg er tvangssalg av ideell andel av bolig. Grunnlaget baserer seg på en panteheftelse med sikkerhet i eiendom som kun en av sameierne i boligen hefter for. For å illustrere; Ola og Kari eier en enebolig sammen. De har tatt opp et felles lån i bank som har første prioritet i boligen. Kari har en kredittgjeld som er misligholdt. Denne er sikret med utlegg i Kari sin andel av boligen. Det er kreditor til Kari sin særgjeld som har begjært tvangssalg av hennes andel av boligen basert […]
Read more » Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

Tvangssalg i korona-tider

[…]kontor som uansett medførte at det ikke var mulig å bruke tvangsmidler for å få gjennomført tvangssalg. Tvangssalg per i dag I takt med lettelse av tiltak fra det offentlige ble det i midten av april gitt beskjed til medhjelperne i Oslo om at arbeidet med tvangssalg igjen skulle normaliseres, men skje i henhold til gjeldende smittevernregler. Det ble påpekt ovenfor medhjelperne at hver enkelt medhjelper også selv måtte vurdere at de selv var komfortabel med å igangsette arbeidet med tvangssalg. Namsfogden i Oslo begynte på samme tid å bistå i tvangssalgssaker, men prioriterte saker med antatt lav smitterisiko og […]

Tvangssalg av av ideell halvdel – tvunget deling av bolig med en fremmed?

[…]innebærer «dekningsprinsippet» at saksøker må få et kronebeløp etter gjennomført tvangssalg for at tvangssalg skal kunne være gjennomførbart. Om dette ikke lar seg gjennomføre, har ikke saksøker rettslig interesse for å få tvangssalget gjennomført, og tvangssalgsbeslutningen skal da heves av retten ved kjennelse. På denne bakgrunn er det av interesse å få avklart sannsynligheten for oppfyllelse av dekningsprinsippet så tidlig som mulig i prosessen, for unngå at det offentlige blir påtvunget unødige høye kostnader ved salg som blir hevet. I praksis skjer dette ved at medhjelper finner en antatt markedsverdi av boligen. Dette kan skje gjennom takst/meglervurdering. Videre vil medhjelper […]
Read more » Tvangssalg av av ideell halvdel – tvunget deling av bolig med en fremmed?

Medhjelper ved tvangssalg – sjekkliste

[…]av gjeld kreve tvangssalget stanset Salgspålegg – saksøkte kan ikke «betale seg fri» fra tvangssalget. Eksempelvis salg etter eierseksjonsloven § 26, 2. ledd. Dersom tvangssalg gjelder en ideell andel, kontrollere mulighet for salg opp mot dekningsprinsippet jf. tvangsl. § 11-20. Dette innebærer at saksøker må få en netto dekning ved gjennomføring av tvangssalget etter fradrag for kostandene ved salg og hensyntatt foranstående heftelser. Tommelfingerregelen er at tvangssalg av ideell andel kun vil kunne oppnå 1/3 av boligens totale verdi. Tvangsoppløsning av sameie – begge parter har rett til å få sitt bud lagt til grunn under budgivning under salgsprosessen der […]

Grunnboks kontroll: Panteheftelser ved salg av overbeheftet boliger og ved tvangssalg – pantet og dens rekkevidde

[…]registrert arrest. Arrest og midlertidig forføyning er ikke til hinder for gjennomføring av tvangssalg, jf. formålet med sikringen. Tvangssalg vil derfor være et alternativ for gjennomføring av salg av panteobjektet. Overstående informasjon bør som nevnt innledningsvis ligge til grunn for meglers kontroll av status av grunnboken opp mot antatt verdi av salgsobjektet. Videre vil informasjonen kunne brukes for å kontrollere de tilbakemeldinger som kreditorer presenterer i forhold til størrelsen på de enkelte krav, og i det helle tatt i meglers vurdering av om oppdraget kan gjennomføres som forutsatt.   Først trykket i Eiendomsmegleren 8 […]
Read more » Grunnboks kontroll: Panteheftelser ved salg av overbeheftet boliger og ved tvangssalg – pantet og dens rekkevidde

Medhjelper i tvangssalg – tvangsoppløsning av sameie

[…]forenklet dersom medhjelper tidlig i prosessen tar en grundig gjennomgang av gangen i denne type tvangssalg for begge (alle) parter i tvangssalgssaken. Dette vil være med på å klargjøre «kjørereglene» for gjennomføring av tvangssalget og skape et realistisk bilde av tiden som vil gå før tvangssalget er gjennomført. Det vil også kunne være egnet til å skape tillitt til medhjelpers rolle og arbeid i saken. Basert på mulig konfliktnivå mellom partene i denne type saker bør møte med partene ikke avholdes samlet, men hver for seg på forskjellige tidspunkter. Partenes særinteresse Utgangspunktet for tvangsoppløsning av sameie er som regel at […]
Read more » Medhjelper i tvangssalg – tvangsoppløsning av sameie

Oppgjør mot tinglyst skjøte ved salg av bolig på tvangssalg?

[…]eiendomsmeglingsloven støttes i rundskriv 7/2014 hvor Finanstilsynet på side 2 bekrefter at ved tvangssalg gjelder emgll. § 6-9 mv. kun i den utstrekking forholdet ikke er regulert av tvangsloven, og her har tilsynet i note vist til nettopp den nevnte § 11-38. I forhold til sikkerhetsforskrifter opplyses at det med virkning fra 1. juli 2015 er inntatt en ny bestemmelsen i sikkerhetsforskriftene fra Tryg som lyder: «Ved tvangssalg kan oppgjøre foretas mot rettskraftig stadfestelses- og fordelingskjennelse.» Det å foreta oppgjør mot en rettskraftig fordelings- og stadfestelseskjennelse vil altså ikke være i strid med verken sikkerhetsforskriftene eller med den nye bestemmelsen […]
Read more » Oppgjør mot tinglyst skjøte ved salg av bolig på tvangssalg?

Tvangssalg

[…]lån, kommunale avgifter eller andre krav som er pantsatt på eiendommen, så kan det bli begjært tvangssalg. Tingretten (namsretten) gir et salgsoppdrag til en eiendomsmegler som gjennomfører salget uten at huseieren blir involvert, hverken i hvem som får kjøpe eller i budets størrelse. Det står ikke i annonsen at det er tvangssalg, men det står i […]