Rekorder for fall

2019 er året mange rekorder vil falle i bolighandelen.

Av: Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

Aldri har det blitt solgt flere eiendommer ved hjelp av eiendomsmegler eller advokat. Når året ebber ut teller vi over 165.000 eiendomstransaksjoner, fordelt på salg og leie av nye og brukte boliger og næringseiendom. Den samlede verdien av eiendomstransaksjonene vil passere 600 milliarder kroner.

Samlet vederlag til eiendomsmeglingsforetak vil for første gang passere 9 milliarder kroner i 2019, og samlet vederlag for samtlige transaksjoner som involverer mellommann kan komme til å passere 10 milliarder kroner i 2019. Tallene reflekterer høy aktivitet i eiendomsmarkedet. Lønnsomheten i bransjen varierer likevel mye mellom foretakene, konkurransen er hard og det er tendenser til overetablering.

Gjennomsnittlig vederlag per transaksjon er 58.000 kroner som tilsvarer 1,6 prosent per transaksjon. I følge SSBs undersøkelse tjener norske eiendomsmeglere i gjennomsnitt 757.000 kroner per år. I følge NEFs medlemsundersøkelse tjener NEF-medlemmer i gjennomsnitt 825.000 kroner per år.

I lavrenteregime fortsetter husholdningenes gjeldsbelastning å stige. Ved utgangen av juli 2019 var norske husholdningers samlede gjeld på rekordhøye 3.555 milliarder kroner, som tilsvarer 120 prosent av BNP Fastlands-Norge. Gjennomsnittlig gjeldsbelastning, målt som samlet gjeld i prosent av husholdningenes disponible inntekter er om lag 230 prosent.

Paradoks

Paradokset er at husholdningenes rentebelastning er lav og foreløpig ikke har økt vesentlig etter Norges Banks rentehevinger. Selv om rentebelastningen forventes å øke noe i året som kommer, vil dette trolig langt på vei kompenseres av økte lønnsinntekter i husholdningene. Og gjeldsveksten i husholdningen har heldigvis avtatt gradvis fra 6,7 prosent for to år siden til 5 prosent i oktober 2019. Dette er det laveste nivået siden november 1996, og gir håp om at vi er i ferd med å få kontroll på gjeldsutviklingen.

Gjeldsutviklingen de siste 2 år henger sammen med boligprisutviklingen. Vi kan se tilbake på den lengste sammenhengende perioden med moderat prisutvikling i boligmarkedet.

Samtidig vokser boligmassen i takt med en voksende befolkning. NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse har talt og kommet til 2.603.791 boliger. Av dette er 15 prosent sekundærboliger.

Bolig opptar folk

Og boligdebatten har ikke stilnet. Det som opptar folk sterkt får mye omtale. I skrivende stund har NEF uttalt seg i nesten 1300 mediesaker, og noen flere vil det bli innen året ebber ut. Det handler om eiendomsmegling, trygg bolighandel, boligtrender, eiendomsteknologi, råd til kjøpere og selgere, verdien av å bruke eiendomsmegler, markedsutvikling, gjeldsutvikling, boligbygging og boligpolitikk.

Og aldri har NEF levert kurs og konferanser til flere deltakere. Når året er omme har vi passert godt over 2.500 deltakere. Dette sier mye om behovet for kompetanseutvikling i en tid hvor verden er i rask endring. Og behovet vil ikke bli mindre i en tid hvor bransjen står foran store endinger med ny avhendingslov, revisjon av eiendomsmeglingsloven og rask utvikling innenfor eiendomsteknologi.

Ser vi fram i tid viser statistikk fra Samfunnsøkonomisk Analyse at det er bygget tilstrekkelig med boliger i store deler av landet. Unntaket er Oslo hvor befolkningen vokser mer enn dobbelt så raskt som landet for øvrig, samtidig som det er et etterslep i boligproduksjonen. Disse trekkene kan indikere moderat prisutvikling nasjonalt i året som kommer, samtidig som det er en risiko for at Oslo-markedet vokser mer enn ønskelig.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no