Search results for "Styringsrente tall"

Results 1 - 10 of 154 Page 1 of 16
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Uendret styringsrente

[…]Eiendomsmeglerforbund tror det for boligmarkedet sin del var en riktig beslutning å holde styringsrenten uendret. – Styringsrenten treffer regionale boligmarkeder svært ulikt, så lenge forskriftskravene til bankenes boliglånspraksis er de samme i pressede boligmarkeder som i svake boligmarkeder. I Oslo-regionen har prisene blitt presset til usunne nivåer som følge av historisk lav rente, høy kjøpekraft og sterk konkurranse om alt for få boliger. I denne situasjonen mener vi at det er riktig av sentralbanken å holde igjen på renten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. […]

– Stabil styringsrente er helt avgjørende for boligmarkedet

[…]i husholdningssektoren reduseres. – Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding. Prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk rapport 2/17 ligger på 0,5 prosent i år og neste år og øker gradvis fra 2019. Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men ligger litt høyere i år og neste år og litt lavere mot slutten av […]
Read more » – Stabil styringsrente er helt avgjørende for boligmarkedet

Uendret styringsrente – varsler heving i juni

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent, men varsler samtidig at den trolig blir satt opp på neste rentemøte i juni. – Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding. Utsiktene og risikobildet tilsier fortsatt en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret […]
Read more » Uendret styringsrente – varsler heving i juni

Uendret styringsrente

[…]tilsier at renten økes gradvis. – Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i pressemeldingen. – Gradvis moderasjon i boligprisutviklingen Sentralbanken varslet i mars at det kan bli sju renteøkninger innen utgangen av neste år, slik at styringsrenten vil ligge på 2,5 prosent innen 2024. Boliglånskunder vil dermed etter hvert se en utlånsrente på rundt 4 prosent, men dette har de aller fleste fått med seg og det vil derfor få dramatiske konsekvenser for prisutviklingen i boligmarkedet. – Det er stor usikkerhet om inflasjonsutviklingen, og dagens […]

Uendret styringsrente, men slakere rentebane

[…]fortsatt er lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres, skriver Norges Bank i en pressemelding. – Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Sterkere etterspørsel? Forutsigbarhet er en avgjørende faktor for å opprettholde stabiliteten i boligmarkedet, og således er dagens beslutning om uendret rente en god julenyhet fra Norges Bank. Spørsmålet er om den endrede rentebanen vil øke etterspørselen etter lån og således også trekke boligprisene oppover. – Norges Bank bekrefter folks forventninger når styringsrenten i dag holdes uendret. Forutsigbare […]

Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

[…]boligmarkedet mener Norges Eiendomsmeglerforbund. – Vi er tilfreds med at sentralbanken holder styringsrenten uendret, og ikke endrer kommunikasjonen om fremtidig renteutvikling. Forutsigbarhet er viktig for husholdningene. Det kan være vanskelig for folk flest å forholde seg til den offentlige kommunikasjonen rundt boligpriser og lånerenter. Fakta og prognoser har svingt sterkt og skapt stor usikkerhet i husholdningene de siste par årene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Etter at sentralbanken kuttet styringsrenten til 0,5 prosent i mars 2016, har mange forbrukere kjøpt seg inn i boligmarkedet på historisk lav lånekostnad. Mange av disse vil være svært sårbare […]
Read more » Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

Uendret styringsrente

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent. Sentralbanken vurderer utsiktene og risikobildet i økonomien slik at styringsrenten mest vil sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. – Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding. Bra for boligmarkedet Stabilt lave renter er godt nytt for boligmarkedet. – Det lave rentenivået bidrar til høy aktivitet i boligmarkedet, som er en svært viktig faktor i gjeninnhentingen av norsk […]

Uendret styringsrente

[…]Banks vurdering er at normaliseringen av økonomien tilsier at det vil være riktig å øke styringsrenten videre fra dagens nivå. Usikkerhet om virkningene av høyere renter tilsier at styringsrenten heves gradvis. – Dagens rentebeslutning er som forventet. Høyere rentekostnader, høyere konsumpriser og høyere byggekostnader vil svekke husholdningenes kjøpekraft og moderere prisutviklingen i boligmarkedet. På den annen side vil høyere lønnsinntekter og stadig relativt lave utlånsrenter bidra til å balansere utviklingen i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. […]

– Bra for boligmarkedet med stabil rente

[…]at utsiktene for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttingen tilsier isolert sett en noe lavere styringsrente, men at en lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart.   – Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding torsdag. Analysene i rapporten innebærer en styringsrente som holder seg nær ½ prosent de neste årene. Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste […]