Search results for "vederlag"

Results 11 - 20 of 56 Page 2 of 6
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Fagstoff: Strøksservitutter

[…]være passende for strøksservitutter. Eier av den tjenende eiendom skal ved avløsning betale vederlag tilsvarende minst det retten er verdt for rettighetshaveren. Ekspropriasjon kan etter samtykke fra det offentlige også gjennomføres etter oreigningslova § 2. Bestemmelsen åpner for ekspropriasjon til fordel for en rekke formål, herunder boligbygging, mot vederlag til den ekspropriasjonen rammer. Av rundskriv H-14/02 følger det at samfunnsinteresser skal tilsi at det kan eksproprieres. Som forklaring på hva som kan utgjøre en slik interesse, trekkes det frem som eksempel at kommunen i reguleringsplan kan ha avsatt et boligområde med ønske om fortetting, som følge av boligmangel. Et slikt […]

Salg av kontraktsposisjoner

[…]at oppdraget gjelder salg eller oppgjør av en kontraktsposisjon.   (6) Journalføring av vederlag etter § 3-3 første ledd bokstav g og § 3-4 bokstav e skal kun omfatte vederlaget for kontraktsposisjonen.   (7) I forbindelse med etablering av rettsvern, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd, skal oppdragstakeren sørge for at selgeren i det opprinnelige avtaleforholdet får skriftlig melding med opplysninger som utvetydig identifiserer eiendommen og boligen, tidspunkt for omsetningen, samt kjøperens navn, adresse og fødselsdato eller organisasjonsnummer.   (8) Ved salg til en forbruker skal oppdragstakeren også påse at kjøperen har fått rettsvern til boligen før vederlaget for kontraktsposisjonen […]

Sterk økning i antall formidlinger

[…]bedre avkastning på provisjonssatsen. Derfor får vi et bedre bilde ved å sammenligne meglervederlaget i kroner. Finanstilsynets oversikt viser det gjennomsnittlige meglervederlag per formidling falt fra 58.787 kroner i første halvår 2020 til 57.416 kroner i første halvår 2021. Til tross for eiendomsmeglingsbransjens effektivitet er likevel de samlede transaksjonskostnader økende. Det er nemlig et betydelig kostnadspress fra andre tjenester knyttet til boligsalg, som blant annet forsikringer, markedsplattformer, forretningsførertjenester, tilstandsanalyser, mv. Når andre kostnadselementer har en prisutvikling som driver de samlede transaksjonskostnadene til et høyere nivå settes eiendomsmeglernes vederlag under press, fordi man ikke kan skyve absolutt alle kostnader over på […]

Rekorder for fall

[…]til eiendomsmeglingsforetak vil for første gang passere 9 milliarder kroner i 2019, og samlet vederlag for samtlige transaksjoner som involverer mellommann kan komme til å passere 10 milliarder kroner i 2019. Tallene reflekterer høy aktivitet i eiendomsmarkedet. Lønnsomheten i bransjen varierer likevel mye mellom foretakene, konkurransen er hard og det er tendenser til overetablering. Gjennomsnittlig vederlag per transaksjon er 58.000 kroner som tilsvarer 1,6 prosent per transaksjon. I følge SSBs undersøkelse tjener norske eiendomsmeglere i gjennomsnitt 757.000 kroner per år. I følge NEFs medlemsundersøkelse tjener NEF-medlemmer i gjennomsnitt 825.000 kroner per år. I lavrenteregime fortsetter husholdningenes gjeldsbelastning å stige. Ved […]

Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadsoppferingslova §12?

[…]at det ligg føre garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag. I lovens forarbeider (Prop. 27 L (2017-2018) side 22) uttaler departementet: Hovedregelen er at entreprenøren plikter å stille garanti «straks» etter avtaleinngåelsen, jf. bustadoppføringslova § 12 annet ledd første punktum. For disse tilfellene er departementet enig med utvalget i at det er hensiktsmessig at forbrukeren har tilbakeholdsrett for vederlaget inntil entreprenøren kan dokumentere at garantien er stilt. Dette er også løsningen etter gjeldende rett, jf. bustadoppføringslova § 12 niende ledd første punktum. Spørsmålet om tilbakeholdsrett slik utvalget har foreslått, er mer […]
Read more » Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadsoppferingslova §12?

Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

[…]mottar betingede slettebekreftelser, for eksempel slettebekreftelse betinget av at meglers vederlag settes ned tilsvarende medhjelpers godtgjørelse ved tvangssalg eller betingelse om at utgifter til selgers eierskifteforsikring ikke skal dekkes av salgssum. Megler opplever at det ikke foretas individuell og konkret behandling av sletteanmodninger Eiendomsmegleren skal, med mindre annet er avtalt, sørge for at den eiendommen som overdras er fri for heftelser. Inkassatorens oppgave innebærer å inndrive kreditor/panthavers krav før sikkerheten slettes. NEF har forståelse for Virke Inkasso sitt standpunkt – som også har støtte i rettspraksis – om at en kreditor ikke er pliktig å slette sin sikkerhet i en […]
Read more » Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

Hva beregnes dagmulkt og § 12-garantien av?

[…]andre ledd skal dagmulkten beregnes av det samlede vederlaget entreprenøren skal ha. Det samlede vederlaget omfatter også vederlag for endringer og tilleggsarbeid/tilvalg. Det er altså ikke nødvendigvis kun den avtalte kontraktssummen som vil utgjøre beregningsgrunnlaget. For at vederlaget for endringer og tillegg/tilvalg skal medtas i beregningsgrunnlaget er det en forutsetning at avtalen om endringer/tillegg/tilvalg er gjort med utbygger, og ikke er avtalt og betalt direkte til en underleverandør. Når det gjelder garantien som skal stilles etter bustadoppføringslova § 12, er utgangspunktet at denne skal beregnes av det vederlag som er avtalt i kontrakten. Som regel avtales endringer og tillegg/tilvalg etter […]

NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

[…]gjøre rekning over medgått tid uavhengig av vederlagsform, og plikten til å opplyse om avtalt vederlag i salgsoppgaven,  fjernes. NEF støtter ikke forslaget om å flytte forfallstidspunktet for meglers rett til vederlag fra når «handel er kommet i stand» til overtakelsestidspunktet. Når avtalen mellom partene er inngått, har eiendomsmegleren nedlagt det aller meste av sitt arbeid. Den foreslåtte endringen kan innebære en likviditetsbelastning for både foretak og ansatte med provisjonslønn. Endringen kan også være konkurransevridende i forholdet mellom store og små foretak, og belastningen antas å være størst for foretak som er etablert i områder med lang omsetningstid. Les også: […]
Read more » NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

Dokumentavgiften – standardformuleringer

[…]med allmennyttige formål som har styresete her i landet (ev. grunnlag oppgis) Det betales intet vederlag (ev.: … bortsett fra overtagelse av påhvilende pantegjeld kr …). Skjøtemottakeren er forening med allmennyttig formål med styresete her i landet § 2 b 0,- Dokument som overfører rettigheter til fast eiendom til utenlandske diplomatiske og konsulære misjoner Skjøtemottakeren er diplomatisk ­misjon / konsulær misjon § 2 d Fritak (ev. fradrag) Egen sameieandel i den enkelte eiendom ved overtagelse av fast eiendom ved oppløsning av sameie (ev. grunnlag oppgis) Overtagelsen gjelder oppløsning av sameie. De tidligere sameiere får hjemmel til fysisk bestemte deler av […]

Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

[…]en annen (transport av kontraktsposisjon), er det vanlig at videreselgeren (kjøper 1) krever et vederlag for den kontraktsposisjonen han selger. Juridisk avdeling fikk for en tid tilbake spørsmål om når denne merverdien skal/kan kreves inn. Er det ved inngåelse av transportavtalen, eller kan den først kreves inn når kjøper (kjøper 2) har overtatt og fått rettsvern for boligen? Bakgrunnen for spørsmålet er ordlyden i avhendingslova § 1-1 (4) som legger opp til at merverdien i slike salg faktisk ikke kan kreves innbetalt fra kjøper 2 før etter at kjøper 2 har overtatt boligen og fått rettsvern for denne. Etter vår […]
Read more » Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien