Search results for "vederlag"

Results 41 - 50 of 56 Page 5 of 6
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Innlegg: – FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning

[…]transaksjonskostnadene til et urimelig høyt nivå. Det kan legge press på eiendomsmeglernes vederlag, og det kan skade forbrukernes interesserer i en kostnadseffektiv bolighandel. Derfor følger NEF spesielt nøye med på leverandører som ikke er i virksom konkurranse. Utfordringene med FINNs nye prismodell er vel kjent i bransjen. Både NEF, Forbrukerrådet og Huseierne har reagert sterkt på prismodellen og FINNs adferd i markedet. FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning. I frykt for at kundenes annonse vil forsvinne i mengden ender alle meglerkjeder opp med å velge den største og dyreste annonsepakken til FINN. Paradoksalt nok er differensieringen […]
Read more » Innlegg: – FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning

Kjøp av fast eiendom i Spania sett med en advokats øyne

[…]filosofi eller praksis ved en eiendomstransaksjon, med mindre prisen reduseres betydelig som vederlag for risikoen. På bakgrunn av dette, vil jeg innstendig råde kjøperen å ta kontakt med en advokat fra begynnelsen av kjøpsprosessen, til å undersøke og kontrollere alle aspektene ved transaksjonen. Denne advokaten bør selvsagt ikke være knyttet til megleren! Selv om en advokat kanskje ikke er rette vedkommende til å si dette, er slik bistand en god investering.   Først trykket i Eiendomsmegleren 5 […]
Read more » Kjøp av fast eiendom i Spania sett med en advokats øyne

Risiko og ansvar for fradeling av tomt

[…]på at hele eller deler av kjøpesummen utbetales til selger (eller benyttes til å dekke meglers vederlag) før kjøper har fått tinglyst hjemmel i eiendommen. Megler vil i uansett ha en rådgivningsplikt overfor partene knyttet til konsekvensene av og risiko ved manglende fradeling per oppgjørstidspunktet. Manglende rådgivning vil i seg selv kunne utgjøre brudd på god meglerskikk, jf. emgll. § 6-1.   Først trykket i Eiendomsmegleren 5 […]

Hvem eier bildet?– om bruk av bilder tatt i forbindelse med megleroppdrag

[…]å ha. Med mindre fotograferingen var spesielt kostbar, bør retten overdras til kjøper uten vederlag. Dette kan være aktuelt å ta inn i meglerhusenes standard kjøpsavtale. Artikkelen stod første gang på trykk i Eiendomsmegleren nr 6-2017   Deloitte advokatfirma Deloitte advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med mer enn 170 advokater og en egen avdeling spesialisert på eiendomsjuss. Deloitte håndterer til enhver tid et stort tilfang av saker tilknyttet kjøp og salg av boligeiendom, her-under tvister i denne forbindelse. Deloitte har i den senere tiden vunnet anerkjennelse i ulike bransjekåringer for sin kompetanse både individuelt og som advokatfirma. […]
Read more » Hvem eier bildet?– om bruk av bilder tatt i forbindelse med megleroppdrag

Salg av AS som eier bolig- eller fritidseiendom – gjennomføring av oppgjør

[…]på at hele eller deler av kjøpesummen utbetales til selger (eller benyttes til å dekke meglers vederlag) før kjøper har fått tinglyst hjemmel til eiendommen (Prop. 188 L (2012-2013) side 56). Eml. § 6-9 kan fravikes ved næringsmegling, jf eiendomsmeglingsforskriften § 1-2 og eml. § 1-4. Det klassiske eiendomsoppgjøret med tinglysning av skjøte skiller seg på enkelte måter vesentlig fra tilfeller hvor bolig- eller fritidseiendom er eiet av et aksjeselskap, og partene er enige om at kjøper skal overta eiendommen indirekte gjennom å overta aksjene i eierselskapet. Ved et slikt salg er gjenstand for overdragelse aksjene i selskapet, og ikke […]
Read more » Salg av AS som eier bolig- eller fritidseiendom – gjennomføring av oppgjør

Jordskifte i urbane strøk og fortettingsområder

[…]forutsetter at inngrepet vil vært klart mer til fordel enn ulempe og det må betales vederlag til den som må tåle eiendomsinngrepet. Etter servituttlovens §5 til § 7 kan jordskifteretten endre eller oppheve servitutter (rettigheter noen har over annen manns grunn). Jordskifterettens kompetanse gjelder både positive servitutter (bruksrettighet på annen manns eiendom som eks. veirett, bryggerett mv.) og negative servitutter (servitutter som forbyr eller begrenser en gitt bruk). Det vil i praksis si at jordskifteretten bla. har mulighet til å ekspropriere bort servitutter som forbyr eller innskrenker en eiers rådighet over fast eiendom, som f. eks. villaklausuler som hindrer videre […]
Read more » Jordskifte i urbane strøk og fortettingsområder

Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre grense?

[…]og hussøkende. Bistanden besto i hovedsak av å systematisere informasjon om leieobjekter, og mot vederlag gi leiesøkende kunder tilgang til informasjonen. Høyesterett kom til at dette var eiendomsmegling. Dette er trolig den av Høyesterettsdommene som legger grensen «lavest». Dommen fremhever bl.a. medvirkerens aktivitetsnivå, og muligheten til å føre kontroll med virksomheten, som sentrale momenter i vurderingen. I så fall vil det ikke være tvilsomt at de to aktørene i felleskap driver eiendomsmegling. Forretningssamarbeid må vurderes samlet I Rt. 1997 var spørsmålet om en advokat hadde utført eiendomsmegling. I vurderingen kunne man ikke se bort fra et forretningssamarbeid mellom en samarbeidspartner […]
Read more » Hvor går eiendomsmeglingslovens nedre grense?

Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt

[…]så kontraktsposisjonen videre til en annen forbruker (kjøper 2) og betinger seg samtidig et vederlag på kroner 200.000. Siden kjøper 1 ikke har betalt noe for selve kontrakten, vil hele beløpet på kroner 200.000 være skattepliktig. Gevinsten må eventuelt reduseres med kostnader som er pådratt i forbindelse med salget, som for eksempel omkostninger til megler eller gebyr til entreprenør.   En slik gevinst ved salg av kontrakt vil vanligvis beskattes som kapitalinntekt med 27 %. I de tilfellene man bare har kjøpt en kontrakt og solgt denne videre, vil aktiviteten normalt ikke ha vært stor nok til å anse dette […]

Lovendringer og nye lovbestemmelser fra 1. januar

[…]garanti ikke er stilt rettidig, skal etter dette igjen være at forbruker skal kunne holde tilbake vederlag. NEF sine maler for salg av bolig under oppføring vil bli endret i samsvar med dette. – Forsinkelsesrentesatsen endres Fra 1. januar 2019 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,75 %, dette er en økning på 0,25 % fra 1. juli 2018 Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 […]
Read more » Lovendringer og nye lovbestemmelser fra 1. januar

Dette er eiendomsmeglerens ansvar

[…]fastsatt, en samlet oppstilling over prisantydning inkludert alle gebyrer, avgifter o.l. Meglers vederlag   Fellesgjeld: Ved formidling av sameieandeler og eierseksjoner skal den skriftlige oppgaven også inneholde opplysninger om detaljene rundt fellesgjelden. Les mer om fellesgjeld her!   LES MER: Hva du kan gjøre hvis du er misfornøyd med eiendomsmeglerens ansvar kan du lese her   Ansvaret for det praktiske I tillegg til opplysningsplikten, har eiendomsmegleren også ansvaret for det praktiske med eiendomstransaksjonen. Gjennomføre budrunden Dette skal gjøres «forsvarlig», noe som blant annet betyr at både selger og kjøper skal kunne ha et «forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg» som det står […]