Search results for "vederlag"

Results 21 - 30 of 56 Page 3 of 6
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

NEF lanserer ny oppdragsavtalemal i forbindelse med endringer i avhendingsloven, samt egen oppdragsavtale for verdivurderinger

[…]endringer i malen: Kravet til ektefellesamtykke er presisert i note 4 og 5 Meglers krav på vederlag dersom eiendommen overtas av en av oppdragsgiverne mv. presisert i nytt pkt. 5.8 Ordlyden i pkt. 7.1 om meglers pantedokument med urådighetssperre er oppdatert Ordlyden i pkt. 7.3 om saksbehandlingstid mellom overtakelse og oppgjør er endret Pkt. 8 om forholdet til hvitvaskingsloven med tilhørende egenerklæring om PEP-status er oppdatert I pkt. 19 er det inntatt informasjon om angrerett. Tilhørende skjema er inntatt vedlegg til oppdragsavtalen Listen over løsøre og tilbehør som skal følge eiendommen dersom ikke annet er avtalt er inntatt som vedlegg […]
Read more » NEF lanserer ny oppdragsavtalemal i forbindelse med endringer i avhendingsloven, samt egen oppdragsavtale for verdivurderinger

Forsikringsordningene for eiendomsmeglere – hva omfatter de og hva er det som ikke omfattes?

[…]medfører at megler ikke kan søke dekning for krav som gjelder nedsettelse eller bortfall av vederlag etter eiendomsmeglingsloven § 7-7. Forsikringsselskapene vil på denne bakgrunn, normalt henvise meglerforetaket til selv å håndtere tvister som omhandler provisjon. Det er i dag ikke mulig å få tegnet ansvarsforsikring som dekker et foretaks ansvar for bortfall av inntekt eller prisavslag på grunn av mangelfullt utført arbeide. Som en oppsummering av forholdet mellom sikkerhetsstillelsen og formuesansvarsforsikringen kan vi, litt enkelt, si at sikkerhetsstillelsen skal verne meglerforetakets kunder og andre tredjemenn, mens formuesansvarsforsikringen skal verne meglerforetakets økonomi mot regresskrav fra forsikringsselskapet. Ut over disse to […]
Read more » Forsikringsordningene for eiendomsmeglere – hva omfatter de og hva er det som ikke omfattes?

Stabilt i eiendomsmarkedet

[…]enn i første halvår 2016, heter det i årsrapporten. Lavere vederlag Videre viser tallene at vederlaget til megler falt noe i 2017. Regnet i prosent av kjøpesum falt det fra ca. 1,8 prosent i første halvår 2016 til 1,6 prosent i første halvår 2017. I beløp falt meglers gjennomsnittlige vederlag fra 66 538 kroner til 66 136 kroner for samme periode. Fokus på advokater og mindre foretak Finanstilsynet gjennomførte i 2017 25 ordinære stedlige tilsyn. Av disse ble tolv tilsyn gjennomført i eiendomsmeglingsforetak og 13 tilsyn hos advokater. Prioriterte kontrollområder var forvaltning og kontroll med klientmidler, internkontroll og etterlevelse av […]

Utfordringer ved tomtefeste

[…]ikke gitt en bestemmelse som gir bortfester rett til å kreve et tilsvarende adminstrasjonsgebyr, vederlag eller liknende. Det er av den grunn nærliggende at lovgiver mente at overføring av festerett, i motsetning til overføring av borettslag eller eierseksjonsandeler, ikke skulle tilsi at man kan kreve et gebyr. Det er også interessant å se på hvorvidt det var anledning til å kreve eierskiftegebyr for eierseksjonssameiet fra selger av en eierseksjon før det uttrykkelig ble tillatt i loven. Spørsmålet ble behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet to ganger, se for eksempel uttalelse 17/1299-2, der følgende generelle uttalelse fremholdes: «Da det ikke foreligger lovhjemmel […]

Salg av boliger på prospekt – Tilvalg og dokumentavgift

[…]dokumentavgift av salgsverdien av den faste eiendommen det erverves hjemmel til, innebærer at vederlag for tilvalg skal tas med når dokument­avgiften beregnes. Tilvalgene må anses å tilføre boligen verdi ut over hva kjøper hadde fått uten tilvalgene, og vederlaget inngår i den samlede kjøpesum som betales for eiendommen. At man først har avtalt en kjøpesum i henhold til listepris i kjøpekontrakten, og deretter avtaler tillegg til kjøpesummen i form av tilvalg er i så måte ikke avgjørende. Det er boligens salgsverdi per overtakelse (eller strengt tatt tinglysningstidspunktet) som blir avgjørende for avgiftsgrunnlaget som skal oppføres på skjøtet. Men hva hvis […]
Read more » Salg av boliger på prospekt – Tilvalg og dokumentavgift

Tomteutvikling – skattefeller ved bruk av opsjonsavtaler

[…]Vederlag             Gevinst                Skatt Opsjonspremien              MNOK 5               MNOK 5               MNOK 1,1 Eiendomssalg                    MNOK 30            MNOK 25*          MNOK 5,5 Total skatteregning i år 1                                                           MNOK 6,6 *ved inngangsverdi på MNOK 5 Ved at grunneier mottar opsjonspremien i år 1 på MNOK 5 vil han ha mulighet for å betale skatteregningen for opsjonspremien på MNOK 1,1 ved skatteoppgjøret påfølgende år. Dersom avtalekomplekset derimot innebærer at også skatten for eiendomssalget skal betales dette året, mens vederlaget for selve eiendomssalget ikke skal erlegges av grunneier før senere, vil skatteregningen bli høyere enn opsjonspremien som grunneier har mottatt og som kanskje er hans eneste frie midler. […]
Read more » Tomteutvikling – skattefeller ved bruk av opsjonsavtaler

Finanstilsynet med uttalelse om kontroll av legitmasjon ved verdivurdring

[…]for eksempel til bruk for refinansiering av lån eller ved privat skifte. Tjenesten kan ytes vederlagsfritt, f.eks. fordi megler anser tjenesten å være en del av markedsføringen av eiendomsmeglingsforetaket, eller som et ledd i innhenting av oppdrag. Finanstilsynet legger til grunn at verdivurderinger er en viktig faglig oppgave som utføres av eiendomsmeglingsforetak, og hensynet til en sikker og ordnet eiendomsomsetning tilsier at meglers prisvurderinger skal være skriftlige og begrunnet. Prosessen med utferdigelse av verdivurderinger skal derfor inntas i eiendomsmeglingsforetakets risikostyrings- og internkontrollsystem. Dette gjelder uavhengig av om prisvurderingen inngår i et formidlingsoppdrag eller ikke. Forsvarlig risikostyring i foretaket innebærer dermed […]
Read more » Finanstilsynet med uttalelse om kontroll av legitmasjon ved verdivurdring

God pris kan gi ekstra skatt

[…]naturlig arrondert tomt som omfattes av skattefritaket. I disse tilfellene må man da fordele vederlag og kostpris (inngangsverdi) mellom bolig med tilhørende naturlig arrondert tomt og resterende arealer, sier Hansen, og viser dette med følgende eksempel: Du kjøpte eiendommen i sin tid en eiendom for 2.000.000 kroner, og selger den nå for 8.000.000 kroner. Det gir en gevinst på 6.000.000. Skattemyndighetene mener imidlertid at tomten er «for stor», og at 1/8-del av grunnarealet overstiger det som anses som en naturlig arrondert tomt. Dermed må du skatte av 1/8-del av gevinsten, altså 750.000 kroner. Men hva er naturlig arrondert tomt? Det […]

Kommunal forkjøpsrett

[…]ramme hardt om kommunen utøver forkjøpsrett ved aksjesalg. Overdrageren og erververen kan kreve vederlag av kommunen for nødvendige utlegg de har hatt knyttet til overdragelsen. Dette kan tolkes dithen at man får dekket merskatten ved innmatsalg, med konklusjonen er ikke sikker. Eiendomsmeglere bør kjenne til reglene om kommunal forkjøpsrett og informere partene om disse før handel kommer i stand. Eiendomsmegleren må orientere partene om meldeplikten. Som en tilleggsservice kan megleren påta seg å inngi meldingen, eller påse at den blir […]

Presisering av regelverket for oppføring av ny bolig – tidspunkt for garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12

[…]garanti etter fristen i andre ledd første punktum, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag fram til det er dokumentert at det ligg føre garanti i samsvar med paragrafen her. I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd andre punktum, og dette ikkje er gjort, kan forbrukaren gje entreprenøren eit skriftleg varsel med ein frist på minst ti virkedagar til å rette forholdet. Har entreprenøren heller ikkje innan denne fristen dokumentert at det er stilt garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukaren rett til å heve avtalen. Skal verne forbrukerne Lovendringen vil slik […]
Read more » Presisering av regelverket for oppføring av ny bolig – tidspunkt for garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12