Search results for "vederlag"

Results 31 - 40 of 56 Page 4 of 6
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt

[…]så kontraktsposisjonen videre til en annen forbruker (kjøper 2) og betinger seg samtidig et vederlag på kroner 200.000. Siden kjøper 1 ikke har betalt noe for selve kontrakten, vil hele beløpet på kroner 200.000 være skattepliktig. Gevinsten må eventuelt reduseres med kostnader som er pådratt i forbindelse med salget, som for eksempel omkostninger til megler eller gebyr til entreprenør. En slik gevinst ved salg av kontrakt vil vanligvis beskattes som kapitalinntekt med 24 % (2017). I de tilfellene man bare har kjøpt en kontrakt og solgt denne videre, vil aktiviteten normalt ikke ha vært stor nok til å anse dette […]

Utbygging av nye arealer og nødvendig infrastruktur – rettigheter til vei, vann og avløp

[…]og mothensyn være relevante ved vurderingen. Dersom samtykke innvilges, skal grunneieren ha «vederlag» for avståelsen. Grunneier skal ha erstattet sitt økonomiske tap som følge av inngrepet, og skal dermed ikke tjene på avståelsen.  En gitt tillatelse innebærer ikke en plikt for tiltakshaver til å gjennomføre tiltaket. Rådighet til arealene gis normalt heller ikke før erstatningen er fastsatt og utbetalt grunneier. I noen tilfeller kan det søkes om samtykke til å tiltre arealene på et tidligere tidspunkt etter oreigningsloven § 25. Dette er særlig praktisk i de tilfeller der det foreligger tidsnød, for eksempel ved gjennomføring av utviklingsprosjekter. Vilkårene er strenge […]
Read more » Utbygging av nye arealer og nødvendig infrastruktur – rettigheter til vei, vann og avløp

Kan håndverkere bli bundet av prisoverslag?

[…]enn først antatt. Forutsatt selvfølgelig at overskridelser ikke skyldes håndverkeren selv. Vederlag basert på medgåtte timer og materiell er i utgangspunktet relativt gunstige vilkår for en håndverker, og det vil derfor sjeldent være noe poeng for en håndverker å ta initiativ til å fravike håndverkertjenestelovens vederlagssystem. Problemet som ofte kan oppstå er at forbruker først etter arbeidet er satt i gang, oppdager hva tjenesten faktisk vil koste. På dette tidspunktet vil det på mange måter være for sent å snu for forbruker. Et halvferdig arbeid vil som regel ikke ha noe verdi for forbrukeren. For håndverker vil det imidlertid være […]

Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

[…]med realisasjon er stiftelse av varig rettighet i formuesobjekt mot engangsvederlag. Realisasjon omfatter ikke blant annet: gaveoverføring arveovergang ved dødsfall skifte av dødsbo overdragelse mellom ektefeller skifte av felleseie mellom ektefeller oppløsning av tingsrettslig sameie (uten utløsning) Fradrag for tap Dersom det ved realisasjonen oppstår tap vil tapet som hovedregel komme til fradrag, jf. skatteloven § 6–2. Tapet er fradragsberettiget i alminnelig inntekt og vil ­redusere skatten med 24 prosent (2018: 23 prosent) av tapet. Dersom tapet overstiger alminnelig inntekt det året tapet oppstår, kan tapet fremføres og føres til fradrag i inntekten i de kommende år, jf. skatteloven § […]
Read more » Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

Megleransvar ved salg av festetomter

[…](festeren). Normalt gir dette festeren langvarig eksklusiv bruksrett til tomten mot et årlig vederlag. I årevis har tomtefeste vært gjenstand for politisk drakamp mellom bortfesters og festers rettigheter. I 2006 ble fester gitt mulighet til å forlenge en festekontrakt til evig tid uten at de opprinnelige kontraktsvilkårene kunne endres fra bortfesters side. Dette innebar at festeavgiften ikke lengre gjenspeilet den utviklingen som har vært i eiendomsmarkedet siden kontraktsinngåelsen. Les også: Hjelp! – Bortfester gir ikke samtykke til salg av hus på festetomt Dette var fordi festeavtaler typisk var avtalt på 1950-tallet og hadde vært gjenstand for prisregulering i lengre perioder og kun begrenset […]

Tvangssalg av av ideell halvdel – tvunget deling av bolig med en fremmed?

[…]etter salg av hele boligen. Anslag på rundt 1/3 i verdi. Kjøper vil trolig også ha krav på vederlag/leie fra den andre hjemmelshaveren i perioden, da den ene hjemmelshaveren disponerer hele boligen i strid med sameieloven § 3. Annonsering bør derfor rette seg mot dette markedet, og gi et realistisk bilde av ovenstående for å unngå misforståelser av private interessenter. Når det gjelder prisantydning basert på ovenstående, vil det ut fra ovenstående utgangspunkt måtte tas hensyn til boligens totale verdi. Dersom boligen har en høy verdi, vil det kunne benyttes en høyere antatt verdi for boligen enn 1/3, da gevinst […]
Read more » Tvangssalg av av ideell halvdel – tvunget deling av bolig med en fremmed?

Veien fra bud til endelig avtale

[…]om de vesentligste vilkårene er omforent, hensyntatt avtaletype, kompleksitet og størrelse på vederlag. Et eksempel i denne sammenhengen er Optimogården-dommen hvor Ernst & Young ble ansett bundet av en leiekontrakt som ble til gjennom langvarige forhandlinger, til tross for at leiekontrakten aldri ble signert. Et interessant poeng her, var også at Høyesterett kom til at det forelå enighet om de vesentlige forhold – selv om det fremstod uklart om kravspesifikasjonen egentlig var omforent og endelig. Dommen viser med klarhet at dersom man ikke tar et tilstrekkelig forbehold under forhandlingene, kan man anses bundet før avtalen er signert. Forbehold Som nevnt […]

Boligsalg eller tomtesalg

[…]vederlag for eiendommen enn hva som ble estimert i forbindelse med verdivurdering. I tillegg til vederlaget og den inkorporerte rabatten var det også regulert et progressivt tilleggsvederlag beregnet etter prosent tillatt bruksareal som måtte bli endelig stadfestet i reguleringsplan. At innslaget for det progressive tilleggsvederlaget var at det ble oppnådd en utnyttelse på eiendommen på 150 prosent eller mer underbygger også at kjøper hadde planer om utvikling av eiendommen og at det ikke var grunn til å anta at kjøper ville bruke og beholde eiendommen uendret. Meglers rådgivning i lignende saker Vi ser av Høyesteretts praksis at problemstillingen denne artikkelen […]

Er det frister for å gjøre dagmulktkrav gjeldende?

[…]imøtegå entreprenørens sluttoppgjør, typisk hevde at entreprenøren ikke har grunnlag for det vederlaget han har krevd. Noe annet er de krav forbrukeren selv har opparbeidet mot entreprenøren. Dagmulktkrav er en misligholdsbeføyelse en forbruker kan gjøre gjeldende ved en forsinkelse, og kan både fremsettes som en innvending mot og til motregning i –entreprenørens vederlag. Misligholdkravet kan også fremsettes særskilt, uten å gjøres gjeldende til motregning. Ordlyden tilsier derfor at det bare er forbrukerens innvendinger mot entreprenørens oppstilling som tapes, ikke hans krav på dagmulkt. Faller krav på dagmulkt bort på grunn av passivitet fra forbruker? Det rettslige utgangspunktet er at krav […]
Read more » Er det frister for å gjøre dagmulktkrav gjeldende?

Dokumentavgift ved salg av nybygg

[…]for eksempel mens boder klargjøres, uten at dette anses som husleie. Dersom det også betales vederlag for lagringen kan denne type disposisjoner få karakter av «transaksjon» som forhindrer dokumentavgiftsfritak. Jo lenger tid det er gått fra bygningen ble oppført til tinglysningen finner sted, desto større sannsynlighet vurderer Kartverket at det er at leiligheten har blitt brukt på en slik måte at Kartverket vil kreve full dokumentavgift. Kartverket vil ved tinglysning av eldre bygg derfor gjøre en mer omfattende undersøkelse, og i hvert fall krever en grundigere redegjørelse for hvorfor unntaket skal gjelde i det konkrete tilfellet.  Vår erfaring har vært […]