Search results for "hvitvasking avklaringer"

Results 1 - 10 of 45 Page 1 of 5
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge

[…]kan foregå gjennom foretaket, noe som gjør det vanskelig å fange opp indikasjoner på hvitvasking. Risiko Finanstilsynet vurderer at det er risiko for hvitvasking både gjennom små og store eiendomsmeglingsforetak. Salgsmegling vurderes mer egnet for hvitvasking enn utleiemegling, da det i salgsmegling vil være potensielt større beløp som kan hvitvaskes samtidig med at tidsperspektivet før midlene er hvitvasket er kortere. Risikoen vurderes imidlertid aller høyest for rene oppgjørsoppdrag. Grunnen til dette er at megleren da gjerne har begrenset kjennskap til partene, avtalen og salgsobjektet. På grunn av større bruk av kompliserte selskapsstrukturer og/eller utenlandske eiere i næringseiendom sammenholdt med at […]
Read more » Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge

Hvitvasking/finansiering av terrorvirksomhet

[…]utbytte fra kriminell virksomhet i inn i den legale økonomien.  Men hva er hvitvasking? Fra www.hvitvasking.no «Hvitvasking inkluderer både å skaffe seg eller andre del i utbytte av straffbar handling, samt bistand for å sikre utbytte for andre.» Selvvasking forstås som hvitvasking av utbytte fra straffbar handling som gjerningsmannen selv har begått. Heleri omfatter det å motta eller skaffe seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling.» «Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling (heleri), eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen (hvitvasking), straffes med […]

Antihvitvaskingavklaringer fra Finanstilsynet

[…]selv om arveoppgjøret selvsagt kan benyttes på denne måten. Etter tilsynets oppfatning krever hvitvasking gjennom utbetaling til andre enn selger et samarbeid mellom selgerne, noe som i skiftetilfellene kan være mindre sannsynlig fordi det kan være større avstand i relasjonen mellom skiftefullmektig og arving enn mellom ektefeller/samboere. Det skal dessuten forutsetningsvis foretas et senere arveoppgjør med de øvrige arvingene. I tilfeller med skiftefullmakt må megler derfor kunne legge til grunn at mistanken er avklart, med mindre det foreligger konkrete omstendigheter som tilsier at skiftefullmakten skal benyttes til å unndra en eller flere arvingers midler fra beskatning eller kreditorforfølgelse. Når det […]
Read more » Antihvitvaskingavklaringer fra Finanstilsynet

Co-working og merverdiavgift – viktige avklaringer fra Skattedirektoratet

[…]Solheim, Advokatfirmaet BAHR AS NEF/FFN har i samarbeid med Norsk Eiendom bidratt til viktige avklaringer av det merverdiavgiftsrettslige leiebegrepet og betydningen dette får for co-workingkonsepter.  Avklaringen kommer i kjølvannet av at organisasjonene i januar 2019 lanserte en ny standard avtale for co-working. På bakgrunn av at det har vært sprikende praksis hos avgiftsmyndighetene vedrørende den mva.-messige klassifiseringen av de ytelser som typisk tilbys av en co-workingaktør, tok organisasjonen initiativ til å innhente en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet (SKD). Co-working er et begrep som brukes om ulike konsepter der brukerne gis tilgang til et fellesskap/nettverk for samhandling med andre brukere innenfor ulike […]
Read more » Co-working og merverdiavgift – viktige avklaringer fra Skattedirektoratet

Oppkjøpsfinansiering – Avklaringer fra departementet

Av: Erik Langseth, partner/advokat og Lise Sofie Stene, senioradvokat – Advokatfirmaet BAHR – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2020. Ved årsskiftet ble reglene om aksjeselskapers adgang til å stille sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering endret. Lovendringen har skapt stor usikkerhet om hvorvidt og hvordan aksjeselskaper kan stille slik sikkerhet. Nærings- og fiskeridepartementet har etter anmodning fra BAHR avgitt en tolkningsuttalelse om de nye reglene som avklarer to helt sentrale spørsmål for anvendelsen av reglene. 1. To spørsmål Bakgrunnen for den nevnte usikkerheten omkring praktiseringen av de nye reglene i aksjeloven § 8-10 er enkelte uttalelser i forarbeidene til […]
Read more » Oppkjøpsfinansiering – Avklaringer fra departementet

Finanstilsynet: Ny risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering

[…]publiserte i januar 2018, og andre kilder som belyser trusler og sårbarheter i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Den nye risikovurderingen er mer omfattende enn den forrige, og identifiserer potensielle situasjoner der hvitvasking og terrorfinansiering kan skje hos og gjennom rapporteringspliktige foretak under tilsyn av Finanstilsynet.  Eget avsnitt om eiendomsmegling Rapporten fra Finanstilsynet har også et eget avsnitt for eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling. Der listes de blant annet opp potensielle fremgangsmåter for hvitvasking og terrorfinansiering gjennom eiendomsmeglingsvirksomhet utført av eiendomsmeglingsforetak og advokatmeglere. I konklusjonen i avsnittet som omhandler eiendomsmegling, heter det blant annet: «Etter Finanstilsynets vurdering er eiendomsmeglingsvirksomheter […]
Read more » Finanstilsynet: Ny risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering

Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

[…]sier fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund Margrethe Røse Solli. Les: Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler Les: Hvitvasking; nytt rundskriv fra Finanstilsynet Mest fra banker De aller fleste hvitvaskingsrapportene som blir sendt inn kommer fra banker og andre virksomheter som driver med betalingsformindling. Her fikk Økokrim over 8300 rapporter i 2016, noe som var en økning med 86 prosent fra året før. 134 tips fra eiendomsmeglere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner, viser at tallet fortsatt er forholdsvis lavt hvis man ser det i forhold til at det i fjor ble omsatt nærmere 150 000 eiendommer gjennom eiendomsmeglere i […]
Read more » Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

Hvitvasking – nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Det er ikke foretatt endringer i selve lovverket rundt hvitvasking, men Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv som er viktig for eiendomsmeglingsbransjen å sette seg inn i. I rundskrivet gis det veiledning både for hvordan eiendomsmeglingsforetak skal vurdere risikoen for hvitvasking i virksomheten, og for hvordan regelverket skal etterleves. I tillegg gjennomgås noen aktuelle problemstillinger. Rundskriv 6/2016 finner du her Det gamle 8/2009 blir med dette erstattet, men kan ennå gi […]
Read more » Hvitvasking – nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Ny lov om hvitvasking

[…] Stortinget vedtok i midten av mai ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) som bygger på Hvitvaskingslovutvalgets utredninger og gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Loven ble sanksjonert i statsråd 1. juni. Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for ikrafttredelse av loven. Loven kan du se […]

Må være ekstra årvåkne for hvitvasking

Økokrim ber i et skriv om at rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen. I skrivet heter det blant annet at de rapporteringspliktige må ta utgangspunkt i hvilken virksomhet de selv driver og hvilke produkter som tilbys, og på bakgrunn av det vurdere hvordan deres virksomhet og produkter kan bli misbrukt på nye måter. I forhold til eiendomsmarkedet er det særlig to ting i Økokrims vurderinger som kan være relevante: Investeringsbedrageri knyttes til muligheten til å investere for å få med seg oppgangen, samt å investere i selskaper som kan knyttes til […]