Search results for "kontraktsposisjon"

Results 1 - 10 of 15 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Salg av kontraktsposisjon i eiendomsprosjekter: Hvilke regler gjelder?

[…]og megler har et bevisst forhold til valg av salgsobjekt, altså hvorvidt det er tale om salg av kontraktsposisjon eller bolig under oppføring. Dette har stor betydning for omfanget av videreselgers ansvar med tanke på oppfyllelsesansvaret for det underliggende avtaleforhold. Hvis selger er forbruker, kan videresalget gjennomføres som salg av kontraktsposisjon – som er å foretrekke for selger. Er selger derimot næringsdrivende, vil videresalget reguleres av bustadoppføringslova slik som andre avtaler om salg av bolig under oppføring. Dette innebærer både forpliktelser og begrensinger som selger må være oppmerksom på, hvilket også påvirker meglers […]
Read more » Salg av kontraktsposisjon i eiendomsprosjekter: Hvilke regler gjelder?

Salg av kontraktsposisjoner

[…]av oppdrag og vederlag. Det skal fremgå av journalen at oppdraget gjelder formidling av kontraktsposisjon, og det er vederlaget som gjelder kontraktsposisjonen som skal føres.   Rettsvern og oppgjør I den nye forskriftsbestemmelsens 7. og 8. ledd reguleres rettsvern og oppgjør. Meglers plikter referer seg til transportavtalen, ikke det underliggende avtaleforholdet, ref. forskriftsbestemmelsens 4. ledd bokstav f) om oppgjøret i henhold til det opprinnelige avtaleforholdet. I utgangspunktet er meglers oppgave begrenset til å ta imot merverdien, kjøpesummen etter transportavtalen, etablere rettsvern og deretter besørge oppgjør av kjøpesummen/ merverdien. Rettsvern etableres ved notifikasjon til kreditor, som er selgeren i det underliggende […]

Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

[…]dette beløpt. Men – det er ikke uvanlig at kjøper 1 tar høyde for gebyret når han skal selge kontraktsposisjonen sin, og legger dette på som en omkostning til kjøper 2. Finanstilsynet er i sitt svarbrev til NEF tydelige på at dersom megler på vegne av kjøper 1 krever transportgebyret innbetalt av K2, så kan ikke megler frigi dette beløpet eller på annen måte disponere over det til fordel for K1 før K2 har overtatt boligen og fått rettsvern for denne. Begrunnelsen for dette er at Finanstilsynet anser gebyret for å utgjør en del av den merverdien K2 skal betale […]
Read more » Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

Transport av kontrakter

[…]forpliktelse, slik at hver av dem er ansvarlig for hele gjelden. I forbindelse med transport av kontraktsposisjon vil solidaransvar bety at både dersom kjøper 2 (den som trer inn i kontrakten) ikke betaler den avtalte kjøpesum til utbygger, vil utbygger kunne kreve kjøper 1 for beløpet. Som nevnt innledningsvis er hensikten for forbruker (kjøper 1) bak det å videreselge sin kontraktsposisjon, å komme ut av den første kontrakten uten oppfyllelsesansvar. Et vilkår om solidaransvar vil etter NEFs oppfatning kunne medføre at videreselgeren ikke fritas for dette ansvaret selv om han transporterer kontrakten til en ny forbruker. Til tross for at […]

Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt

[…]ønsker å komme seg ut av kontraktsforholdet før boligen er oppført og derfor velger å selge «kontraktsposisjonen» videre til en annen kjøper (forbruker). Spørsmålet som da dukker opp er hvordan dette skal håndteres skattemessig. Er gevinst ved salg av kontraktsposisjonen skattepliktig og har man eventuelt fradragsrett for tap? Vi stilte spørsmålet til advokat Bård Erlend Hansen i SBF Skatteadvokater og advokatfullmektig Joachim Johannessen i Skattebetalerforeningen: – Etter skatteloven § 5-1 (2) fremkommer det at «gevinst ved realisasjon av formuesobjekt» er skattepliktig inntekt. For gevinster i virksomhet så fremkommer det samme av skatteloven § 5-30 (1). Da er også tap fradragsberettiget […]

Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt

[…]en gevinst ved samme transaksjon ville vært skattepliktig. Når en gevinst ved salg av kontraktsposisjonen er skattepliktig så vil det følgelig være fradragsrett hvis man kommer i en tapssituasjon, jfr. skatteloven § 9-4. Tapet er fradragsberettiget i alminnelig inntekt med en skatteeffekt på 27 %. Er det noen forskjell om selger er forbruker eller profesjonell? Etter bustadoppføringslova kan ikke en privatperson gjøre bruk av muligheten til å selge en kontraktsposisjon når det opprinnelige formålet med kjøpet har vært investering (spekulasjon) og ikke eget boligbehov. Vedkommende må selge boligen som er under oppføring etter reglene i bustadoppføringsloven. Hva gjelder skattemessig? Om […]

Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre

[…]kontraktsposisjonen. I et stigende marked vil det som regel være slik at K2 betaler for å overta kontraktsposisjonen til K1. Prisen for kontraktsposisjonen (merverdien) forfaller til betaling ved signering av transportavtalen, men megler kan ikke utbetale denne merverdien til K1 (som nå er selger) før K2 har overtatt boligen og fått rettsvern for ervervet, jf. avhendingslova § 1-1 fjerde ledd. Denne begrensingen i utbetalingen av merverdien gjelder der K2 er forbruker. NEF har avklart med Finanstilsynet at det å kreve merverdien innbetalt ved signering av transportavtalen er i samsvar med god meglerskikk. Dersom K1 før han transporterer kontrakten har betalt […]
Read more » Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre

Når kjøper i prosjekt vil selge videre

[…]I et stigende marked vil det som regel være slik at K2 betaler for å overta kontraktsposisjonen til K1. Prisen for kontraktsposisjonen (merverdien) forfaller til be­ taling ved signering av transportavtalen, men megler kan ikke utbetale denne merverdien til K1 (som nå er selger) før K2 har overtatt boligen og fått rettsvern for ervervet, jf. avhendingslova § 1­1 fjerde ledd. Denne begrensingen i utbetalingen av merverdien gjelder der K2 er forbruker. Dersom K1 før han transporterer kontrakten har betalt et forskudd til Entreprenøren bør også dette reguleres i kontrakten mellom K1 og K2, slik at K2 i tillegg til merverdien […]

Er videreselgeren å anse som næringsdrivende eller ikke?

[…]før overtakelse, eller bør han selge leiligheten rett etter overtakelsen? Skal Måneberg selge kontraktsposisjonen? Måneberg ønsker i utgangspunktet å selge kontraktsposisjonen framfor å selge selve eiendommen, blant annet fordi han så raskt som mulig trenger å få ut det forskuddet han allerede har betalt. Hvis Måneberg anses å gjøre videresalget som ledd i næringsvirksomhet, omfattes avtalen av boligoppføringsloven.[1] Dette innebærer blant annet at Måneberg må stille garanti for oppfyllelsen av avtalen[2] – beregnet ut fra den nye kjøpesummen – det vil si opprinnelig kontraktsbeløp pluss eventuell merverdi. Hvis han skal ha noen som helst del av kjøpesummen før den nye […]
Read more » Er videreselgeren å anse som næringsdrivende eller ikke?