• Fagartikkel
Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

Transport av kontraktsposisjon mellom forbrukere er noe NEF juridisk får mange forskjellige spørsmål om. Vi har tidligere fått en avklaring fra Finanstilsynet på når det kan avtales at kjøpesummen for kontraktsposisjonen (merverdien fra kjøper 2) skal innbetales til eiendomsmeglingsforetakets klientkonto – se mer om dette her.

Av: Advokat Nina Fodstad Skumsrud, NEF juridisk avdeling

Rett før jul sendt vi en ny henvendelse hvor vi ba Finanstilsynet om en uttalelse på noen forhold av praktisk betydning som ikke er direkte løst gjennom lov, forskrift eller rundskriv. De forhold som ble problematisert og som vi har fått tilsynets tilbakemelding på er:

  • Prisopplysninger i markedsføringen
  • Transportgebyr
  • Budgivning
  • Skjøteutstedelse

Avklaring fra Finanstilsynet

Vi har mottatt en grundig uttalelse fra Finstilsynet som etter vår mening gir gode og ikke minst praktisk viktige avklaringer.

Når det gjelder transportgebyr er dette et gebyr opprinnelig selger ofte setter som vilkår for å samtykke til at K1 transporterer kontrakten sin. Det er altså K1 som er ansvarlig ovenfor opprinnelig selger for innbetaling av dette beløpt. Men – det er ikke uvanlig at kjøper 1 tar høyde for gebyret når han skal selge kontraktsposisjonen sin, og legger dette på som en omkostning til kjøper 2.

Finanstilsynet er i sitt svarbrev til NEF tydelige på at dersom megler på vegne av kjøper 1 krever transportgebyret innbetalt av K2, så kan ikke megler frigi dette beløpet eller på annen måte disponere over det til fordel for K1 før K2 har overtatt boligen og fått rettsvern for denne. Begrunnelsen for dette er at Finanstilsynet anser gebyret for å utgjør en del av den merverdien K2 skal betale for kontraktsposisjonen.

Må undersøke

Når eiendomsmegler får i oppdrag å transportere en kontrakt, må han undersøke hvilke vilkår opprinnelig selger har tatt for å samtykke til transport. Er det satt som vilkår at K1 skal betale et transportgebyr bør forfallstidspunktet avklares, og dersom opprinnelig selger krever at beløpet betales straks transportavtalen er inngått – må K1 gjøres oppmerksom på at han må dekke gebyret og at han først får det tilbakebetale når K2 har fått boligen.

Vår henvendelse kan du lese her og svaret fra Finanstilsynet kan du lese her.

Del artikkel: