Search results for "oppgjør"

Results 1 - 10 of 95 Page 1 of 10
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Oppgjørsmeglerens kontroll av betingelsene for oppgjør

[…]det gjelder hvem som skal kontrollere at betingelsene er oppfylt, følger ikke det i klartekst av oppgjørsavtalen. Oppgjørsavtalen bestemmer bare at megler skal «bistå med gjennomføringen av oppgjøret som beskrevet under», og stiller forutsetninger for at oppgjørsansvarlig skal gjennomføre oppgjøret. I praksis er det klart at oppgjørsansvarlig skal kontrollere vilkårene som eksplisitt er inntatt i oppgjørsavtalen, slik som signert skjøte, signerte aksjeeierbøker, mottatt kjøpesum, etc. Spørsmålet er om det samme gjelder aksjekjøpsavtalens betingelser for oppgjør, som bare er henvist til. Dersom oppgjørsansvarlig ikke er ansvarlig for kontroll av om aksjekjøpsavtalens betingelser for gjennomføring, vil det innebære at oppgjørsansvarlig kan gjennomføre […]
Read more » Oppgjørsmeglerens kontroll av betingelsene for oppgjør

Oppgjør ved skilsmisse

[…]står som hjemmelshaver, er personen likevel eier med de rettigheter dette medfører til andel oppgjør. Eiendomsoppgjør og skilsmisseoppgjør – to forskjellige forhold Det er viktig å være oppmerksom på at et eiendomsoppgjør på ingen måte er det samme som et oppgjør etter en skilsmisse eller samlivsbrudd. Regelsettene og posisjonene de forskjellige partene måtte ha er ganske vidt forskjellige. Dette fordi grunnbokens noe formelle system med blant annet positiv og negativ troverdighet vil medføre andre løsninger enn det et ordinært skifteoppgjør mellom partene vil kunne gjøre. Situasjonen for en megler er følgelig den at oppgjøret må gjennomføres fullt ut i henhold […]

Bankenes standardfrase ved oversendelse av oppgjør

[…]Vi har fått tilbakemelding fra medlemmer at det er en utfordring at bankene fremdeles sender oppgjør med krav om 1. prioritets pant i eiendommen. Initiativ overfor Finans Norge På denne bakgrunn har Norges Eiendomsmeglerforbund tatt initiativ overfor Finans Norge og henstilt om at bankene endrer sine forutsetninger i sine oversendelsesbrev, slik at det ikke lenger kreves 1. prioritets pant i eiendommen. Vi har kommet med ulike konkrete forslag til ordlyd, og Finans Norges Fagutvalg har diskutert våre forslag, men har kommet med sin egen formulering. Finans Norge vil anbefale sine medlemmer å benytte følgende setning i oversendelsen av oppgjør: «Første […]
Read more » Bankenes standardfrase ved oversendelse av oppgjør

Oppgjør mot tinglyst skjøte og ervervsbegrensningen i eierseksjonsloven § 23

[…]blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.   Dersom en slik tekst er inntatt i salgsoppgaven og Kartverket senere nekter tinglysing av skjøtet som følge av at de avdekker at ervervet er i strid med § 23, anses partene for å ha avtalt å fravike emgll. § 6-9. Megler vil i et slikt tilfelle altså kunne gjennomføre oppgjør til selger uten hensyn til kjøpers manglende rettsvern.   Den som har ervervet seksjonen i strid med forbudet vil i et slikt tilfelle – frivillig eller etter pålegg som […]
Read more » Oppgjør mot tinglyst skjøte og ervervsbegrensningen i eierseksjonsloven § 23

Salg av AS som eier bolig- eller fritidseiendom – gjennomføring av oppgjør

[…]§ 4-2 (1) om at kjøper skal godtgjøre ervervet sitt. Selv om det ikke fremgår uttrykkelig av oppgjørsavtalen, vil det være en naturlig del av oppgjørsansvarliges plikter å sørge for at selskapet formelt mottar meldingen som er signert av selger og kjøper, og sørge for at dette skjer før kjøpesummen disponeres over.   Først trykket i Eiendomsmegleren 6 […]
Read more » Salg av AS som eier bolig- eller fritidseiendom – gjennomføring av oppgjør

Pro & contra-oppgjør

[…]ved eiendommen fordeles mellom dem etter avtale. Aktuelle poster til fordeling i et pro & contra-oppgjør kan for eksempel være husleieinntekter, festeavgifter, eiendomsskatt, renter på lån som skal overtas av kjøper og kommunale avgifter. Oppgjøret gjøres stort sett pr den datoen som er satt for overtagelse. Er overtagelsen den 10. i måneden, skal altså selgeren dekke 10/30 av husleien, mens kjøperen dekker 20/30 av husleien. Les mer: Hva skjer på overtagelsen av […]

Forsinket overtagelse og oppgjør som følge av at dokumenter kommer for sent frem?

[…]internt og postgang når de skal oversende nødvendige dokumenter og utbetale eiendomsoppgjør til eiendomsmeglingsforetak/oppgjørsavdelinger. For at overtakelse og oppgjør skal kunne gjennomføres som avtalt, er det også viktig at boligkjøperne er informert om hva som kreves og forventes. Som eiendomsmegler skal man ivareta begge parters interesse og vi oppfordrer våre medlemmer til å tydelig orientere kjøperne om oppgjørsprosessen og viktigheten av at de kontakter sin långiver i god tid før oppgjørsdagen, slik at ikke bankens arbeide blir forsinket som følg av kjøper. Henvendelsen til Finans Norge kan du lese […]
Read more » Forsinket overtagelse og oppgjør som følge av at dokumenter kommer for sent frem?

Oppgjør mot tinglyst skjøte ved salg av bolig på tvangssalg?

[…]er inntatt en ny bestemmelsen i sikkerhetsforskriftene fra Tryg som lyder: «Ved tvangssalg kan oppgjøre foretas mot rettskraftig stadfestelses- og fordelingskjennelse.» Det å foreta oppgjør mot en rettskraftig fordelings- og stadfestelseskjennelse vil altså ikke være i strid med verken sikkerhetsforskriftene eller med den nye bestemmelsen i emgll. § 6-9 (3). Vi presiserer at vi ikke er kjent med ordlyden i sikkerhetsforskrifter fra andre aktører enn Tryg.   Først trykket i Eiendomsmegleren 4 […]
Read more » Oppgjør mot tinglyst skjøte ved salg av bolig på tvangssalg?

Kursdokumentasjon NEF 6-timer Oppgjør 31. mars

Kursdokumentasjon til NEF 6-timer Oppgjør 31. mars 2017 Last ned dokumentene under til egen PC eller Ipad. PS: Hvis du ønsker å skrive ut, så sjekk utskriftsformatet. Det er en del sider, så det kan være greit å skrive ut flere ark på en side og/eller tosidig! Last ned: NEF-6 timer Lillestrøm – kursmappe for […]
Read more » Kursdokumentasjon NEF 6-timer Oppgjør 31. mars

Når kommer oppgjør etter boligsalg? Er det ikke «nøkler mot penger?»

[…]lån med selgerens bank slik at eiendommen er fri for låneheftelsene Eiendomsmeglerens oppgjørsavdeling sender skjøtet til tinglysing hos Kartverket Når tinglysingen er gjennomført og skjøtet returneres til eiendomsmegleren blir pengene utbetalt til selgeren Tinglysingsprosessen tar stort sett en ukes tid. Les også: Overtagelse, oppgjør og innflytting Rentene er selgerens penger Rent formelt er pengene dine fra overleveringen har skjedd, slik at kjøperen ikke kan råde over dem. Du skal også få rentene på pengene fra overtakelsen. Les også: 7 spørsmål og svar om overtakelse av bolig     [mc4wp_form […]
Read more » Når kommer oppgjør etter boligsalg? Er det ikke «nøkler mot penger?»