• Fagartikkel
Bilde em 1 2015 2

Oppgjør mot tinglyst skjøte ved salg av bolig på tvangssalg?

 

Av: Juridisk avdeling NEF

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-9 (3) at megler ikke skal disponere noen av del av kjøpesummen til fordel for selger før kjøper har fått rettsvern for sitt erverv.

NEF ønsker å presisere at megler som opptrer som medhjelper ved tvangssalg både kan og skal forholde seg til tvangslovens regler ved slike salg, også i forhold til oppgjør.

Det følger av tvangsloven § 11-38 som omhandler utbetaling av kjøpesummen at «Salget avsluttes ved at kjøpesummen utbetales til de berettigede. Kjøpesummen skal utbetales når både fordelingskjennelsen og stadfestelseskjennelsen er rettskraftige.….»   (vår understrekning)

Tvangsloven § 11-38 må her anses som særlov som vil gå foran både de nye bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 6-9, og eventuelle sikkerhetsforskrifter. At tvangsloven vil ha rang foran eiendomsmeglingsloven støttes i rundskriv 7/2014 hvor Finanstilsynet på side 2 bekrefter at ved tvangssalg gjelder emgll. § 6-9 mv. kun i den utstrekking forholdet ikke er regulert av tvangsloven, og her har tilsynet i note vist til nettopp den nevnte § 11-38.

I forhold til sikkerhetsforskrifter opplyses at det med virkning fra 1. juli 2015 er inntatt en ny bestemmelsen i sikkerhetsforskriftene fra Tryg som lyder: «Ved tvangssalg kan oppgjøre foretas mot rettskraftig stadfestelses- og fordelingskjennelse.»

Det å foreta oppgjør mot en rettskraftig fordelings- og stadfestelseskjennelse vil altså ikke være i strid med verken sikkerhetsforskriftene eller med den nye bestemmelsen i emgll. § 6-9 (3).

Vi presiserer at vi ikke er kjent med ordlyden i sikkerhetsforskrifter fra andre aktører enn Tryg.

 

Først trykket i Eiendomsmegleren 4 2015

Del artikkel: