Search results for "vederlag"

Results 1 - 10 of 56 Page 1 of 6
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Innlegg: – FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning

[…]transaksjonskostnadene til et urimelig høyt nivå. Det kan legge press på eiendomsmeglernes vederlag, og det kan skade forbrukernes interesserer i en kostnadseffektiv bolighandel. Derfor følger NEF spesielt nøye med på leverandører som ikke er i virksom konkurranse. Utfordringene med FINNs nye prismodell er vel kjent i bransjen. Både NEF, Forbrukerrådet og Huseierne har reagert sterkt på prismodellen og FINNs adferd i markedet. FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning. I frykt for at kundenes annonse vil forsvinne i mengden ender alle meglerkjeder opp med å velge den største og dyreste annonsepakken til FINN. Paradoksalt nok er differensieringen […]
Read more » Innlegg: – FINNs adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning

Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

[…]meglerskikk dersom en eiendomsmegler tilrettelegger for at partene forskuddsbetaler hele/deler av vederlaget i strid med buofl. § 47. Det samme gjelder eventuelle tilleggsarbeider som utføres av entreprenøren. Nevnte arbeider skal utgjøre deler av vederlaget og er derfor ikke unntatt de ovennevnte ufravikelige lovbestemmelsene. I enkelttilfeller kan det imidlertid være utfordrende for megleren å avgjøre om en kontraktsordning vil være i tråd med eller i strid med lovens vilkår. I slike tilfeller anbefaler vi å oppsøke juridisk […]
Read more » Ulike betalings- og oppgjørsmetoder i bustadoppføringsloven

Sterk økning i antall formidlinger

[…]bedre avkastning på provisjonssatsen. Derfor får vi et bedre bilde ved å sammenligne meglervederlaget i kroner. Finanstilsynets oversikt viser det gjennomsnittlige meglervederlag per formidling falt fra 58.787 kroner i første halvår 2020 til 57.416 kroner i første halvår 2021. Til tross for eiendomsmeglingsbransjens effektivitet er likevel de samlede transaksjonskostnader økende. Det er nemlig et betydelig kostnadspress fra andre tjenester knyttet til boligsalg, som blant annet forsikringer, markedsplattformer, forretningsførertjenester, tilstandsanalyser, mv. Når andre kostnadselementer har en prisutvikling som driver de samlede transaksjonskostnadene til et høyere nivå settes eiendomsmeglernes vederlag under press, fordi man ikke kan skyve absolutt alle kostnader over på […]

Vederlagskrav i den andre ektefellens særeie ved ektefelleskifte

[…]noe skjønnsmessig vurdering, der man må se hen til estimert berikelse. Som et utgangspunkt vil vederlaget være begrenset til halvparten av verdien av de fellesmidler som er investert, men også annet vederlag kan tenkes i særlige tilfeller. Bestemmelsen regulerer videre den ene ektefellens adgang til å kreve vederlag i de tilfeller der den andre ektefellen vesentlig har svekket delingsgrunnlaget ved utilbørlig adferd. Tidligere har rettspraksis vært svært streng for å tilkjenne vederlag etter denne bestemmelsen. Det har fra Høyesteretts side ligget krav om opptreden i form av sterkt kritikkverdige forhold – med andre ord en opptreden som ligger godt utenfor […]
Read more » Vederlagskrav i den andre ektefellens særeie ved ektefelleskifte

Fagstoff: Strøksservitutter

[…]være passende for strøksservitutter. Eier av den tjenende eiendom skal ved avløsning betale vederlag tilsvarende minst det retten er verdt for rettighetshaveren. Ekspropriasjon kan etter samtykke fra det offentlige også gjennomføres etter oreigningslova § 2. Bestemmelsen åpner for ekspropriasjon til fordel for en rekke formål, herunder boligbygging, mot vederlag til den ekspropriasjonen rammer. Av rundskriv H-14/02 følger det at samfunnsinteresser skal tilsi at det kan eksproprieres. Som forklaring på hva som kan utgjøre en slik interesse, trekkes det frem som eksempel at kommunen i reguleringsplan kan ha avsatt et boligområde med ønske om fortetting, som følge av boligmangel. Et slikt […]

NEF lanserer ny oppdragsavtalemal i forbindelse med endringer i avhendingsloven, samt egen oppdragsavtale for verdivurderinger

[…]endringer i malen: Kravet til ektefellesamtykke er presisert i note 4 og 5 Meglers krav på vederlag dersom eiendommen overtas av en av oppdragsgiverne mv. presisert i nytt pkt. 5.8 Ordlyden i pkt. 7.1 om meglers pantedokument med urådighetssperre er oppdatert Ordlyden i pkt. 7.3 om saksbehandlingstid mellom overtakelse og oppgjør er endret Pkt. 8 om forholdet til hvitvaskingsloven med tilhørende egenerklæring om PEP-status er oppdatert I pkt. 19 er det inntatt informasjon om angrerett. Tilhørende skjema er inntatt vedlegg til oppdragsavtalen Listen over løsøre og tilbehør som skal følge eiendommen dersom ikke annet er avtalt er inntatt som vedlegg […]
Read more » NEF lanserer ny oppdragsavtalemal i forbindelse med endringer i avhendingsloven, samt egen oppdragsavtale for verdivurderinger

NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

[…]gjøre rekning over medgått tid uavhengig av vederlagsform, og plikten til å opplyse om avtalt vederlag i salgsoppgaven,  fjernes. NEF støtter ikke forslaget om å flytte forfallstidspunktet for meglers rett til vederlag fra når «handel er kommet i stand» til overtakelsestidspunktet. Når avtalen mellom partene er inngått, har eiendomsmegleren nedlagt det aller meste av sitt arbeid. Den foreslåtte endringen kan innebære en likviditetsbelastning for både foretak og ansatte med provisjonslønn. Endringen kan også være konkurransevridende i forholdet mellom store og små foretak, og belastningen antas å være størst for foretak som er etablert i områder med lang omsetningstid. Les også: […]
Read more » NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

En eiendomsmegler har mange plikter ved gjennomføringen av et oppdrag, og det hender at feil gjøres

[…]at megleren ikke har gjort en god nok jobb. Til tross for dette sier Høyesterett følgende om vederlagsnedsettelse i avsnitt 79: «Vederlaget kan bare settes ned dersom det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse. Selv om det ikke er et vilkår at megleren har opptrådt uaktsomt, kan jeg ut fra den gjennomgangen jeg har foretatt av meglerens handlemåte, ikke se at det foreligger noen pliktforsømmelse av en slik karakter at den rammes av bestemmelsen. Kravet om nedsettelse av vederlaget kan dermed ikke føre frem.» Ut i fra ordlyden så ser det ut som om Høyesterett har lagt seg på en strengere […]
Read more » En eiendomsmegler har mange plikter ved gjennomføringen av et oppdrag, og det hender at feil gjøres

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]trygghet. Videre har Utvalgets flertall foreslått at eiendomsmeglingsloven § 7-4 første ledd om vederlagets forfallstidspunkt endres slik at oppdragstakers krav på vederlag forfaller til betaling tre måneder etter at handel er kommet i stand eller ved overtagelsen dersom denne skjer tidligere. NEFs og Eiendom Norges representanter i utvalget har tatt til motmæle mot forlaget om å endre forfallstidspunktet. Mindretallsvotumet om dette er inntatt i NOU pkt 20.4.7.1. Eiendomsmeglers uavhengighet Lovforslaget bygger på en grunnleggende forutsetning om at eiendomsmegler fortsatt skal være uavhengig. Reguleringen skal sikre at foretaket og de som driver med eiendomsmegling, ikke har utenforliggende interesser som kan påvirke […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Kan håndverkere bli bundet av prisoverslag?

[…]enn først antatt. Forutsatt selvfølgelig at overskridelser ikke skyldes håndverkeren selv. Vederlag basert på medgåtte timer og materiell er i utgangspunktet relativt gunstige vilkår for en håndverker, og det vil derfor sjeldent være noe poeng for en håndverker å ta initiativ til å fravike håndverkertjenestelovens vederlagssystem. Problemet som ofte kan oppstå er at forbruker først etter arbeidet er satt i gang, oppdager hva tjenesten faktisk vil koste. På dette tidspunktet vil det på mange måter være for sent å snu for forbruker. Et halvferdig arbeid vil som regel ikke ha noe verdi for forbrukeren. For håndverker vil det imidlertid være […]