Search results for "LØSØRE"

Results 1 - 10 of 30 Page 1 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Løsøre og tilbehør

Her er oversikten over løsøre og innbo som følger med ved boligsalg, etter NEFs standardliste Ved boligsalg følger det med noe løsøre og tilbehør. Her er standardlisten over hva som følger med hvis ikke annet er avtalt eller sagt i salgsopplysningene. Det er fullt tillatt å gjøre unntak fra listen, helt eller delvis. Les hvordan det gjøres i denne saken: Dette skal følge med boligen når du selger den Løsøre og tilbehør Gjelder fra februar 2012. Listen over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg når annet ikke fremgår av markedsføring eller er avtalt: 1. HVITEVARER som er i […]

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

(Gjeldende fra 1. januar 2020) Generelt Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal […]
Read more » OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

Av: advokat MNA Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef i NEF, Thorunn Falkanger, førstelektor Handelshøyskolen BI, Margrethe Røse Solli, fagsjef Aktiv Eiendomsmegling. Før jul ble juridisk avdeling i NEF kontaktet av Fylkesmannen i Oslo og Viken med spørsmål om bransjens praksis ved salg av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Bakgrunnen for henvendelsen var at flere kommuner hadde meldt fra til Fylkesmannen om det de mente var en uheldig praksis, nemlig at man ved salg la hele konsesjonsrisikoen på kjøperne. Fylkesmannen ønsket dialog med NEF, herunder ønsket Fylkesmannen informasjon om NEFs kontraktsmal for salg av landbrukseiendom og således hva som er NEFs anbefaling til bransjen. NEFs […]
Read more » Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

7 spørsmål og svar om overtakelse av bolig

På overtakelsen får boligkjøperen nøklene, og selgeren leverer fra seg boligen. Dette gir en del spørsmål hos både kjøpere og boligselgere. Her er det forbrukere lurer mest på. Av forbrukerrådgiver for bolighandelen Ved overtakelsen av boligen går ansvaret for boligen over fra selgeren til kjøperen. Selgere og kjøpere møtes for å gå gjennom boligen og overlevere nøklene. Eiendomsmegleren er noen ganger med på overtakelsen, andre ganger ikke. Som forbrukerrådgiver får jeg en rekke spørsmål knyttet til overtakelse. Her er de vanligste. Spørsmål og svar? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen svarer på spørsmål om boligkjøp, boligssalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les […]

Hva følger med boligen når du flytter: Veltesikring er ikke «fastmontert»

«Kan jeg ta med bokhyller og annet som er veltesikret når jeg flytter» spør forbrukere ofte. Her er svaret. Hva som følger med boligen blir ofte en diskusjon når noen skal flytte. Et av spørsmålene som ofte dukker opp er om man kan ta med bokhyller, skap, ja til og med skapsenger som står på gulvet – men som er veltesikret med en skrue eller to i veggen. SVAR: Hovedregelen for innbo og løsøre ved flytting er at eiendommer skal overdras med varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset bygningen. (Avhendingsloven § 3-5). For å hjelpe […]
Read more » Hva følger med boligen når du flytter: Veltesikring er ikke «fastmontert»

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett – Informasjon/veileder

Versjon 3.2 – Januar 2016. 1. MORTIFIKASJON AV GJELDSBREV, PANTEDOKUMENTER M.V.   (Lov av 18.des. 1959 nr. 2 mortifikasjonsloven (ml.) Dersom det er grunn til å tro at et dokument som omfattes av reglene i kap. 2 i lov nr. 1 av 17. februar 1939, gjeldsbrevloven (gbl.), samt evt. også av § 32, 2. ledd i lov nr. 2 av 7. juni 1935, tinglysingsloven (tgl.), er bortkommet eller ødelagt, kan det på nærmere bestemte vilkår begjæres avsagt mortifikasjonsdom. 1.1 VERNETING Hovedregelen i henhold til lovendring som trådte i kraft 1. juli 2008. er iflg. ml. § 4: «Krav om mortifikasjon […]
Read more » Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett – Informasjon/veileder

De viktige endringene i avhendingsloven trer i kraft den 1. januar 2022.

Eiendomsmeglere får en enda viktigere omsorgs- og rådgiverrolle overfor oppdragsgivere og interessenter! Av: Silje N. Andresen – juridisk direktør Norges Eiendomsmeglerforbund Lovvedtaket i mai 2019 – Tryggere bolighandel I mai 2019 vedtok Stortinget som kjent flere endringer i avhendingsloven. Nedenfor finner du en oversikt over disse endringene, konsekvenser de får for forbrukere som selger og kjøper bolig, samt hvorfor meglers rådgiverrolle blir viktigere enn noen gang. Formålet med lovendringene er å stimulere til at det innhentes mer og bedre informasjon, og at informasjonen blir klart og tydelig formidlet før eiendommene selges. Jo mer som er avklart om tilstanden i forkant, […]
Read more » De viktige endringene i avhendingsloven trer i kraft den 1. januar 2022.

Eiendomsskatt på næringseiendom

Økende økonomiske forpliktelser for kommunene rundt om i landet gjør at innføring av eiendomsskatt fremstår som en kjærkommen ekstra inntektskilde. Selv om det er frivillig for den enkelte kommune å skrive ut eiendomsskatt, er kommunen bundet av de rammer som eiendomsskatteloven oppstiller. I det følgende vil jeg redegjøre for enkelte hovedproblemstillinger vedrørende eiendomsbeskatning av næringseiendom. Av: Advokat Marius Sollund, Advokatfirmaet Wiersholm AS 1. Hvilke objekter? Det er bygninger og tomter kommunen kan skrive ut eiendomsskatt på. Videre har man i loven en egen kategori benevnt «verk og bruk». Dette har tradisjonelt vært industrieiendommer der det foregår en eller annen form […]

Arbeidstakeres stilling ved virksomhetsoverdragelse

At bedrifter blir kjøpt opp av andre virksomheter eller at driften av en type aktivitet blir overtatt av en annen virksomhet forekommer relativt ofte i næringslivet. Dersom en slik overtakelse av en annen virksomhet faller inn under virkeområdet til arbeidsmiljøloven kapittel 16, vil dette kunne gi arbeidstakere omfattende rettigheter, for eksempel fortsatt ansettelse, i forhold til det overtakende selskap. Det er derfor viktig at bedrifter kjenner til disse reglene. Hva er en virksomhetsoverdragelse Arbeidsmiljøloven § 16-1 definerer en virksomhetsoverdragelse som en «overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver». Med «overdragelse» menes en «overføring av en […]
Read more » Arbeidstakeres stilling ved virksomhetsoverdragelse