Search results for "mal"

Results 1 - 10 of 961 Page 1 of 97
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Reviderte leiekontraktsmaler er lansert

[…]Derfor er det kommet nye avtalebestemmelser knyttet til eiendomsretten til slik data. To nye maler Kjøpesentermal Hittil har vi kun har en mal for korttidsleie av handelslokaler utenfor kjøpesenter. Basert på ønsker fra aktører hos begge parter er det nå utarbeidet en mal for kjøpesenter. Parkeringsavtale Benyttes som bilag til standard leieavtale for […]

Mot normalisering i hyttemarkedet

Antall omsetninger av hytter i siste kvartal av 2021 tyder på at det går mot en normalisering av i salgsvolumet etter den voldsomme veksten vi opplevde i dette markedet det første året av pandemien. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall omsetninger av fritidsboliger i fritt salg var 18 prosent lavere i 4. kvartal 2021 enn i tilsvarende kvartal i 2020. I alt ble det omsatt 4 100 fritidsboliger i fritt salg i 4. kvartal 2021. Til tross for den markante nedgangen fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021, er antall omsetninger fremdeles 11 prosent høyere enn i samme kvartal […]

NEF med oppdaterte kontraktsmaler

[…]etter at loven har trådt i kraft. NEF har i samarbeid med advokatfirmaet Grette laget kontraktsmaler som tar hensyn til disse lovendringene, og de ligger nå tilgjengelig på Min NEF. Primært til mot salg til forbrukerkjøpere Lovendringene retter seg primært mot salg til forbrukerkjøpere. Siden mange av avhendingslovens bestemmelser er ufravikelige når kjøper anses som en forbrukerkjøper, jf. avhl. § 1-2 (3), men ellers er fravikelige om ikke annet følger av loven, så er det av avgjørende betydning om kjøper anses som en forbrukerkjøper eller ikke. I tillegg til å være styrende for om kjøpekontrakt for forbrukerkjøp må benyttes, kan […]

NEF lanserer ny oppdragsavtalemal i forbindelse med endringer i avhendingsloven, samt egen oppdragsavtale for verdivurderinger

[…]skal gjøres endringer i denne oversiktslisten. I tillegg har vi utarbeidet en egen oppdragsavtalemal for verdivurderinger. I malen sikrer bl.a. dokumentasjon rundt hva som er avtalt om meglers vederlag, samt innhenting av opplysninger knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, herunder tilhørende egenerklæring om PEP-status. De nye oppdragsmalene finner du på Min NEF, under Standarddokumenter og maler (innlogging) eller ved å ta kontakt med oss […]
Read more » NEF lanserer ny oppdragsavtalemal i forbindelse med endringer i avhendingsloven, samt egen oppdragsavtale for verdivurderinger

Formålet er tryggere bolighandel

[…]om minst to års erfaring fra tilstandsrapportering eller annen relevant praksis. Kravet til formalkompetanse var imidlertid ikke foreslått å få umiddelbar virkning. I forslaget ble det lagt opp til en overgangsordning på fem år. NEF og Eiendom Norge støttet i høringen Norsk Taksts innspill om formelle kvalifikasjonskrav, krav til praksis og overgangsordning. Norsk Takst anbefalte i sitt høringssvar at det ved siden av det generelle kravet om 120 studiepoeng – som var det departementet foreslo i 2020 – at ble innført en overgangsordning for personer som allerede praktiserer som takstmenn slik at de skulle kunne oppfylle kompetansekravet gjennom en overgangseksamen. […]

Endret praksis hos Kartverket ved vergemålssalg

Tidligere måtte Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen)samtykke direkte på dokumentet som skulle tinglyses.  Kartverket har nå endret sin praksis. I Rundskriv for Tinglysingen pkt 3.6 Vergemål, problemstilling nr 1 fremgår nå følgende: «I salgstilfeller vil statsforvalterens vedtak om godkjenning av salget være tilstrekkelig dokumentasjon for å tinglyse de dokumentene som vanligvis inngår i et salg gjennom eiendomsmegler eller advokat. Det vil si både sikringspantedokument og hjemmelsdokument (skjøte, hjemmelserklæring eller hjemmel til andel i borettslag).» Les mer […]
Read more » Endret praksis hos Kartverket ved vergemålssalg