Search results for "heving"

Results 1 - 10 of 35 Page 1 of 4
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Hva er konsekvensen av en uberettiget heving av kjøpekontrakten?

[…]gjelde selv om avtalen heves. Det samme gjelder regler om hvordan tvister skal håndteres. Heving forutsetter en hevingserklæring. Erklæringen er et såkalt påbud som får virkning fra det kommer frem til mottakerens kunnskap. Dette innebærer i praksis at den som hever en avtale ved å avgi en hevingserklæring er bundet av dette. Erklæringen kan ikke trekkes på et senere tidspunkt, med mindre motparten aksepterer det. Et annet kjennetegn ved et påbud er at det ikke forutsetter en aksept fra mottakeren for å få rettsvirkning. Mottakeren av hevingserklæringen må med andre ord forholde seg til at avtalen er hevet, med mindre […]
Read more » Hva er konsekvensen av en uberettiget heving av kjøpekontrakten?

Heving fra selger – dekningssalg – noen problemstillinger

[…]et brev med hevingsvarsel og tilleggsfrist på 10 eller 14 dager. Når fristen er ute, sendes hevingserklæring – og avtalen er hevet. Hva skal hevingsvarselet inneholde? Etter mitt skjønn bør den inneholde en kort redegjørelse for hendelsesforløpet i saken, og det må uttrykkes tydelig at selger – såfremt oppgjør ikke skjer innen 10 eller 14 dager fra brevets dato – vil heve avtalen og gjennomføre dekningssalg av eiendommen. Det må fremkomme at selger i en slik situasjon vil være berettiget til å kreve erstatning fra kjøper nr. 1 for alle tap som er pådratt. Dette vil være, men ikke begrenset […]
Read more » Heving fra selger – dekningssalg – noen problemstillinger

Uendret styringsrente – varsler heving i juni

[…]rentebeslutning signaliserer ingen overraskelser. Husholdningene er forberedt på en moderat renteheving i løpet av året, og det er liten grunn til å frykte at dette vil skape ubalanser i boligmarkedet. Noen forbrukere vil få låne noe mindre til kjøp av bolig, dette vil bidra til å bremse prisveksten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Stabiliteten i boligmarkedet er avhengig av at sentralbanken går med små skritt og holde en stø kurs som gir forutsigbare rammebetingelser for både boligkjøpere og boligselgere, sier Geving […]
Read more » Uendret styringsrente – varsler heving i juni

Når gir leietakers feil, mangler eller forsinkelse utleier rett til å heve kontrakten?

[…]må inneholde årsaken til at leiekontrakten heves, men det er ellers ingen krav til hvordan hevingserklæringen skal utformes. Heving av et leieforhold vil ha både praktiske og økonomiske konsekvenser for partene i kontrakten. Dersom heving fremsettes på feil grunnlag, vil  den som hever risikere å pådra seg erstatningsansvar for det tapet som måtte oppstå på motpartens hånd. Før hevingserklæring fremsettes bør man derfor (i vårt tilfelle utleier) foreta en grundig vurdering av om vilkårene for heving er oppfylt, og samtidig tenke gjennom eventuelle alternative sanksjoner for å bøte på misligholdet man mener har inntrådt. Utleiers hevingsrett er regulert i husleieloven […]
Read more » Når gir leietakers feil, mangler eller forsinkelse utleier rett til å heve kontrakten?

Hvordan skal utleier gå frem for å avslutte leiekontrakten om leietaker ikke betaler leien?

[…]til å konstatere vesentlig mislighold som gir rett til å heve leiekontrakten.   Rettmessig heving finner sted ved hevingserklæringen, og leiekontrakten bortfaller samtidig. Leietaker plikter derfor å fraflytte lokalene umiddelbart. Fraflytter ikke leietaker lokalene, kan utleier sende en begjæring om tvangsfravikelse direkte til tingretten dersom det er «åpenbart» at utleier hadde hevingsrett, for eksempel om leietaker ikke har betalt leie hele det siste året jf. tvangsfullbyrdelsesloven §§ 13-2 d jf. 13-3 andre ledd. Dersom det ikke er «åpenbart» at utleier hadde rett til å heve, må utleier ta ut stevning og få dom for at leietaker skal fravike lokalene. Det […]
Read more » Hvordan skal utleier gå frem for å avslutte leiekontrakten om leietaker ikke betaler leien?

Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova

[…]vil retten til erstatning dels være avhengig av skyld eller om tapet er direkte eller indirekte. Heving betyr at avtalen skal opphøre og at partene skal levere tilbake sine respektive ytelser. Heving kan kun kreves hvis den andre part har begått et vesentlig mislighold. I mangelstilfellene skal det mye til, for eksempel at eller flere mangler er spesielt omfattende. Etter bustadoppføringslova vil det også være mulig å kreve heving før overtakelse, dersom det på forhånd er klart at det vil foreligge en mangel som innebærer et vesentlig mislighold. Dersom vilkårene for heving er oppfylt, vil det ofte også være grunnlag […]
Read more » Forskjeller mellom selgers mangelsansvar etter bustadoppføringslova og avhendingslova

Høyesterett fastsetter prisen på halvferdig hus

[…]var ikke enig i at det var grunnlaget for heving, men aksepterte at tvisten kun gjaldt hevingsoppgjøret. Hevingsoppgjøret reiste to problemstillinger. Det første spørsmålet var hvordan verdien av arbeidene som enda ikke var utført skulle beregnes. Det andre spørsmålet var hvilken betydning det skulle få at det var påvist mangler ved det utførte. Entreprenøren påsto at verdien av arbeidet som ikke var utført skulle beregnes ut fra hva det normalt ville kostet å utføre det gjenstående arbeide. Ettersom entreprenøren hadde meget fordelaktige priser i den konkrete avtalen ville han ha kommet gunstig ut av en slik beregning. Forbrukeren gjorde gjeldende […]
Read more » Høyesterett fastsetter prisen på halvferdig hus

Krav til minimumsomsetning i franchisedrevne eiendomsmeklerkjeder

[…]opp til en slik løsning, vil det kunne være grunnlag for å mene at det allikevel ikke skal gi hevingsrett, avhengig av hvordan avtalen er utformet. Hvis det fremstår som en misligholdssanksjon (heving) er det grunn til å hevde at franchisetaker ikke kan være ansvarlig for franchisegivers eget mislighold (kreditormora). Idet formålet med minimumskrav normalt vil være å pushe franchisetaker til ekstra innsats, samt å gi seg selv en exit der franchisetaker leverer dårligere enn forventet, bør franchisegiver ved utforming av avtalen uansett være bevisst at franchisetaker bare bør være ansvarlig for egne forhold (og eventuelt utenforliggende årsaker som verken […]
Read more » Krav til minimumsomsetning i franchisedrevne eiendomsmeklerkjeder

Reklamasjon og foreldelse

[…]oppmerksom på at det etter avhendingsloven gjelder en særskilt reklamasjonsfrist i forhold til hevingskrav. Krav om heving må fremsettes innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget. For å ha et hevingskrav i behold er det derfor ikke tilstrekkelig med en nøytral reklamasjon, heving krever særskilt og spesifikk reklamasjon. Realitetsdrøftelser Det er ikke sjelden at kjøper og selger begynner å diskutere hvorvidt det foreligger en mangel eller ikke når kjøper har reklamert, uten at selger tar stilling til om det er reklamert for sent. Slike drøftelser av realitetene kan føre til at selger taper sin innsigelse om […]