Search results for "bønesstølen borettslag"

Results 1 - 10 of 88 Page 1 of 9
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe på!

[…]samme gjelder når salget er ledd i et skilsmisseoppgjør.   Tips til deg som skal kjøpe bolig i borettslag: Vær medlem i medlem i borettslaget selv – på forhånd! Da har du selv ansiennitet, og kommer foran andre budgivere som ikke har ansiennitet. La medlemskapet gå i arv! I de fleste boligbyggelag går det også an å arve ansiennitet ved å overta medlemskap fra familiemedlemmer. (Men du kan ikke få lenger ansiennitet enn antall år du har levd). I noen tilfeller rapporteres det om budgivere som byr ekstra for å skremme unna andre med forkjøpsrett. Det kan være greit hvis man […]
Read more » Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe på!

Hva er forskjellen på borettslag og selveierleiligheter?

[…]en bolig. Enklere å leie ut i sameier I et borettslag er tanken at de som eier andelene i et borettslag skal bo i borettslaget. Det gjør at det er vanskeligere å leie ut i et borettslag. Hovedregelen er at man må først ha bodd i boligen i ett år, og så kan man leie ut i maks tre år. I selveierleiligheter er det i utgangspunktet ikke slike utleiebegrensinger. LES OGSÅ:  Hva følger med en bolig når den selges?   Fordeler og ulemper mellom borettslag og selveierleiligheter: Borettslag Fordeler: Man slipper dokumentavgift når man kjøper Felles låneopptak gir bedre vilkår […]
Read more » Hva er forskjellen på borettslag og selveierleiligheter?

Se to ganger på fellesgjelden i borettslag!

[…]og selveier? Mer vedlikehold – høyere utgifter En beslektet felle finnes i noen eldre borettslag. Det er at borettslaget står foran en større oppgradering eller vedlikeholdsrunde. Hvis dette må gjøres ved låneopptak, vil fellesgjelden gå opp. Og da vil dine utgifter gå opp. Konkrete planer skal det være opplyst om, men det sier ikke alt. Tips: Ta en ekstra sjekk om hvordan det ytre vedlikeholdet i borettslaget er, og om det trenger en større oppussing i årene som kommer. Hvis det skjer, kan du forvente deg økte utgifter. Les mer: Forbered deg grundig til visning Individuell nedbetaling av fellesgjeld I noen […]

Midlertidig bruksrett i borettslag – hva er nå dette og hva må megleren tenke på?

[…]strekke seg over lang tid og over flere byggetrinn. Selv om hovedregelen er at det etableres ett borettslag per byggetrinn, kan borettslag også bestå av flere byggetrinn. Både utbyggere og andelseiere har interesse av at det etableres større enheter. Utbyggerne unngår tids- og kostnadskrevende delingsforretninger og andelseierne får lavere drifts- og forvaltningskostnader. Der borettslaget bygges ut i flere trinn vil de første leilighetene være innflytningsklare lenge før de siste er ferdige. Det er lite lønnsomt å la de ferdige leilighetene stå tomme. Samtidig har utbygger behov for å beholde kontrollen i utbyggingsprosjektet og byggesaken. I borettslag har hver andelseier én […]
Read more » Midlertidig bruksrett i borettslag – hva er nå dette og hva må megleren tenke på?

Nye regler om elbillading i borettslag og sameier

[…]bilen sin. Det følger av lovbestemmelsene at i disse tilfellene vil det være opp til styret i borettslaget eller sameiet å avgjøre hvor ladepunktet skal settes opp. Regelen gir det enkelte borettslag og sameie stor fleksibilitet med hensyn til å organisere ladepunktet slik at det blir tilpasset de lokale forholdene. I forarbeidene til endringsloven presiseres det at retten til å sette opp ladepunkt og retten til å kreve at det blir etablert ladepunkt på fellesareal, uansett vil være avgrenset til å gjelde for areal som allerede er satt av til parkeringsareal. Dette innebærer at den enkelte andelseier eller seksjonseier ikke […]
Read more » Nye regler om elbillading i borettslag og sameier

Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i borettslag og eierseksjonssameier

[…]lovregelen også i eierseksjonsloven. Dersom lovforslaget i Prop. 144 L (2019-2020) vedtas vil borettslagsloven og eierseksjonsloven få lik lovregulering tilknyttet rett til ladepunkt for den enkelte beboer.   Lovforslaget er ment som en sikkerhetsventil for den enkelte beboer der flertallet i sameiet/borettslaget er imot et slik forslag. Hverken styret eller generalforsamlingen kan nekte beboer ladepunkt uten at det foreligger saklig grunn. Det presiseres at lovforslaget også inneholder forslag til forenklede regler ifbm. sammenslåing av sameier, men temaet er ikke nærmere behandlet i denne artikkelen.  Hvem har rett til å få satt opp ladepunkt og hvor skal ladepunktet settes opp? For […]
Read more » Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i borettslag og eierseksjonssameier

Endringer i borettslag-og eierseksjonsloven om legalpanterett

[…]forslaget. Stortinget vedtok enstemmig de endringer som i Prop. 134 L (2015-2016) ble foreslått i borettslagslova og eierseksjonsloven, og vedtaket er nå altså sanksjonert av Kongen i statsråd. Borettslag og eierseksjonssameier har legalpanterett for ubetalte krav som løper ut av lagsforholdet og sameieforholdet. Endringene klargjør at panteretten også omfatter krav på felleskostnader som skulle vært betalt etter at det har kommet inn krav til myndighetene om tvangsdekning. Endringene trer i kraft straks. Du kan lese mer om saken og selve lovvedtaket […]
Read more » Endringer i borettslag-og eierseksjonsloven om legalpanterett

Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag

[…]felleskostnader, som består dels av felles driftskostnader og dels av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget står imidlertid fritt til å inngå en avtale med långiver som gir den enkelte andelseier en rett til å nedbetale sin andel av fellesgjelden, jf. brl. § 2-15. Foruten å presisere at det er adgang til å etablere slike nedbetalingsordninger, inneholder borettslagsloven ingen nærmere regulering av hvordan slike IN-ordninger kan eller skal praktiseres. Hvilken motivasjon som ligger bak ønsket om å etablere en IN-ordning eller nedbetale andelen fellesgjeld, varierer. Etableringen av en IN-ordning er for borettslaget gjerne motivert av et ønske om å […]
Read more » Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag

Regjeringen foreslår å gi beboere i borettslag rett til å lade hjemme

[…]etter ladeplasser. Derfor foreslår regjeringen, på visse vilkår, å gi andelseiere i borettslag en lovbestemt rett til å lade hjemme. – Vi ønsker å stimulere til at flere kan velge miljøvennlig transport. Ved å lovfeste retten til å lade elbilen hjemme, gjør vi det enklere for beboerne å få en parkeringsplass med mulighet for lading. Seksjonseiere i eierseksjonssameier har hatt en slik rett siden forrige årsskifte, og jeg ser ingen grunn til at beboere i borettslag ikke skal ha den samme muligheten, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding. På den måten vil regjeringen sikre at beboere som […]
Read more » Regjeringen foreslår å gi beboere i borettslag rett til å lade hjemme

Høringssvar: Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag

[…]regelverk. Vi mener forskriftsforslaget vil være i så vel sameiernes/andelseiernes som sameiene/borettslagenes interesser. Det er viktig at forskriften kommer på plass så raskt som mulig slik atsameiene/borettslagene vet hva de har å forholde seg til, og får mulighet til å legge til rette for digitale møter. Vi har ut over dette ingen konkrete bemerkninger til […]
Read more » Høringssvar: Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag