Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund

(sist endret på landsmøtet i NEF 24. mai 2018)

§ 1 Generelt

Medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund skal i sin virksomhet opptre korrekt, hederlig og i samsvar med god meglerskikk. God meglerskikk er å utføre megleroppdrag i overens­stemmelse med den oppfatning av etiske og faglige prinsipper som til enhver tid er alminnelig anerkjente og praktisert av dyktige og ansvarsbevisste utøvere av yrket. Medlemmene plikter å overholde de til enhver tid gjeldende lover og regler for eiendomsmegleryrket.

§ 2 Mottagelse av megleroppdrag

Oppdrag som blir tilbudt på betingelser som er i strid med lovgivningen, offentlige forskrifter, de etiske regler og god meglerskikk, eller på betingelser som er åpenbart urimelige, skal medlemmet ikke påta seg. Et medlem skal, når forholdene tilsier det, forvisse seg om at ikke en eiendomsmegler allerede har oppdraget. Dersom det viser seg at en annen eiendomsmegler har oppdraget, plikter medlemmet skriftlig å informere oppdragsgiveren om eiendomsmeglerlovens bestemmelser på dette området. Når et medlem mottar et oppdrag plikter vedkommende å foreta de nødvendige undersøkelser om oppdragets gjenstand. Dersom ikke særskilte omstendigheter foreligger skal eiendommen besiktiges. Har ikke eiendomsmegleren selv eller en annen ansatt i foretaket besiktiget eiendommen, skal dette gå klart frem av salgsoppgaven.

§ 3 Utførelse av megleroppdraget

Medlemmene kan ikke nekte en klient profesjonell hjelp på grunn av rase, religion, kjønn, nasjonalitet eller andre utenforliggende hensyn. Medlemmer skal rådgi selgere til å akseptere bud uavhengig av rase, religion, kjønn, seksuell legning, nasjonalitet eller andre utenforliggende hensyn. Fastholder selger beslutninger som åpenbart er motivert av slike utenforliggende hensyn skal megler si opp oppdraget. Ved salgs- eller utleieoppdrag skal medlemmene arbeide for at oppdragsgiveren får en best mulig markedspris og i den anledning gi oppdragsgiveren en selvstendig prisvurdering av oppdragets gjenstand.

§ 4 Egenhandel

Eiendomsmeglingsloven kapittel 5 setter generelt forbud mot virksomhet som kan svekke foretakets, eiers og ansattes uavhengighet og gir spesifikke forbud på særlige områder. Det vil utover de klare forbud være situasjoner der hensynet er tilsvarende, men som ikke rammes direkte av lovens forbud. Medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund bør alltid foreta en vurdering i disse situasjonene. Et medlem i NEF må ikke forestå privat salg av egen bolig, uten å sikre at dette ikke er egnet til å svekke tillit til bransjens omdømme.

§ 5 Rådgivning

Medlemmene skal ikke gi råd og anbefalinger om forhold eller på områder som de ikke behersker. Hvis vedkommende ikke er sakkyndig innenfor et fagområde, bør han ikke uttale seg, men henvise til spesialister. Ved tvist mellom partene skal et medlem, uten å ta parti, veilede i fremgangsmåten for tvisteløsning.

§ 6 Markedsføring

Henvendelser til publikum må skje slik at kunden ikke føler seg utsatt for press. Når oppdrag innhentes må selger ikke bli forespeilet en annen markedspris for eiendommen som skal selges enn det megler forventer at den vil bli solgt for i det åpne markedet. I markedsføringen må medlemmene sørge for at partene på en klar og utvetydig måte blir oppmerksomme på meglerens rolle som mellommann. Dersom et medlem annonserer med at foretaket kan yte kundene særfordeler, må dette kunne dokumenteres. Hvis tidligere identifiserbare salg benyttes i markedsføringen, skal det på forhånd innhentes samtykke fra partene i salget.

§ 7 Oppdatert kunnskap og korrekt atferd

Medlemmene må til enhver tid ha oppfylt kravet til etterutdanning/faglig oppdatering i henhold til lover og forskrifter, og for øvrig søke å øke sin egen og sine ansattes fagkunnskap og holde seg orientert om den generelle samfunnsutviklingen. Det er medlemmenes plikt å holde seg orientert om og overholde Forbundets lovlige beslutninger og vedtak, herunder normer som fastsettes av Norges Eiendomsmeglerforbunds styre og opptre lojalt i forhold til disse. Ved uttalelser til pressen bør medlemmer være særlig aktsomme slik at eiendomsmeglere/meglere som yrkesgruppe og vårt forbund ikke uberettiget blir skadelidende. Det samme gjelder uttalelser som kan bli gjengitt i pressen. Medlemmene skal følge et atferdsmønster som skaper tillit og respekt utad. Medlemmene bør delta aktivt i sin lokalforening og i Forbundets virksomhet.

§ 8 Tittelbruk og bruken av MNEF og NEFs logo

Medlemmene bør fremheve medlemskapet i Norges Eiendomsmeglerforbund gjennom bruk av medlemskapsforkortelsen MNEF og NEF-logoen i samsvar med gjeldende regler. I annonser bør det, i forbindelse med firmanavn, angis navnet på ansvarlig megler på oppdraget og dennes tittel. Medlemmene plikter å ikke bruke tittelen MNEF, NEFs logo eller annen henvisning til medlemskapet i NEF på en måte som kan virke villedende eller føre til misforståelser. Medlemmer som arbeider under et annet lands jurisdiksjon kan ikke benytte MNEF eller logo i noen form for markedsføring.

§ 9 Fratreden

Når et medlem slutter i et eiendomsmeglingsforetak må han ikke påvirke kunder som han har kommet i kontakt med som ansatt, til å følge med til det nye foretaket.

§ 10 Brudd på etiske regler

Medlemmene plikter å innordne seg etter Norges Eiendomsmeglerforbunds etiske regelverk. Medlemmene plikter å etterkomme pålegg fra Norges Eiendomsmeglerforbund om å skaffe tilgang til de opplysninger som er nødvendige for å undersøke om det er begått brudd på disse etiske regler. Medlemmene plikter å respektere vedtak fra Norges Eiendomsmeglerforbund. Denne bestemmelsen hindrer ikke et medlem i å ta rettslige skritt dersom det er uenighet i en avgjørelse som er fattet av Norges Eiendomsmeglerforbund.

§ 11 Endringer

Endring av disse regler kan bare foretas av Norges Eiendomsmeglerforbunds landsmøte. Styret kan likevel vedta tillegg til reglene gjeldende frem til første landsmøte.