Search results for "ansatt investering"

Results 1 - 10 of 59 Page 1 of 6
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Egenhandelsforbudet

[…]er tilknyttet foretaket som selvstendig oppdragstaker. Forbudet gjelder heltidsansatte og deltidsansatte, faste ansatte og midlertidige ansatte. Det er heller ikke noe vilkår om at vedkommende må utføre arbeid som er ledd i eiendomsmegling. En ansatt renholdsarbeider er omfattet av bestemmelsen på lik linje med en visningsassistent som jobber på timesbasis, eller en megler eller en fullmektig som jobber fulltid. Forbudet gjelder ansatte som er i permisjon eller som er permitterte. Forbudet gjelder dessuten «eiere og tillitsvalgte som normalt deltar i den daglige driften». Vilkåret om at disse normalt deltar i den daglige driften innebærer at det å være passiv eier […]

EU’s taksonomi – Hvorfor er den relevant for eiendomsaktører?

[…]som grønt. Taksonomien fastsetter krititerer for når noe vil kunne klassifiseres som en grønn investering under det nye regelverket. Tanken er at avklaringene i taksonomien vil bidra til å øke etterspørselen etter grønne investeringer og produkter. For at en aktivitet skal være grønn i henhold til taksonomien må den oppfylle tre hovedkrav: Aktiviteten må gi et vesentlig bidrag til oppfyllelsen av minst ett av EUs seks miljømål; i) begrensning av klimaendringer; ii) klimatilpasning; iii) bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser; iv) omstilling til sirkulærøkonomi mv.; v) forebygging og kontroll av forurensning; vi) beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk […]
Read more » EU’s taksonomi – Hvorfor er den relevant for eiendomsaktører?

Lover for Norges Eiendomsmeglerforbund

[…]eller ansatt i firma/kjede som driver i eiendomsmeglingsbransjen. II  a)  Medlemmer som er ansatt i foretak der fagansvarlig og/eller daglig leder fyller vilkårene under I. b) Medlemmer som er ansatt i foretak hvor fagansvarlig og/eller daglig leder ikke er medlem av NEF. c) Andre yrkesaktive medlemmer. III      Medlemmer som på grunn av alder, sykdom eller andre grunner ikke er yrkesaktive. IV      Æresmedlemmer: Personer som i henhold til styrevedtak i Norges Eiendomsmeglerforbund har fått denne utmerkelse, jf. § 14 tredje ledd. 4. Studenter  Studenter ved godkjent utdanningsinstitusjon for eiendomsmeglere kan søke studentmedlemskap. Årlig kontingent fastsettes av landsmøtet og gjelder for perioden […]

Skilsmisse og skjevdeling av verdier

[…]av boligens verdi den dagen ekteskapet opphører skjevdelt. Det er imidlertid kun den opprinnelig investering og dennes rene markedsstigning man kan krev skjevdelt. Har ektefellene f.eks. gjort store felles investeringer i boligen i form av renovering, påbygning eller annet, vil verdistigningen som skyldes dette være til likedeling – også det som da knytter seg til den opprinnelige egenkapital på 40 %. Man ser her at det kan være en innviklet prosess å skille mellom den del av verdistigningen som skyldes ren markedsstigning uten påkostningene gjort i fellesskap og den del som knytter seg til markedsstigning på grunn av påkostningene. Bestemmelsen […]

Megleransvar ved salg av festetomter

[…]festeforholdet i seg selv skaper en usikkerhet for aktuelle kjøpere, kan det være en god  investering for selger å innhente en juridisk vurdering av kontraktsforholdet, fremfor å risikere at usikkerheten tilknyttet festeforholdet skremmer vekk interessenter. En slik investering, vil også redusere risikoen for etterfølgende krav fra kjøper, og da både for selger og megler.   Deloitte advokatfirma Deloitte advokatfirma er et av Norges største juridiske advokatfirmaer, med mer en 170 advokater og en egen avdeling spesialisert på eiendomsjuss. Deloitte håndterer til enhver tid et stort tilfang av saker tilknyttet kjøp og salg av boligeiendom, her-under tvister i denne forbindelse. Deloitte […]

Salg av kontraktsposisjoner

[…]eller ikke, kan utvilsomt være vanskelig å fastslå. Å vurdere om en privatpersons investering faller innenfor eller utenfor bustadoppføringslovens entreprenørbegrep er åpenbart en utfordring for megler. Dette gjelder særlig de tilfeller hvor vedkommende har en annen hovedbeskjeftigelse, men hvor det likevel er sannsynlig at det er investering og ikke boligbehov som motiverte kjøpet i sin tid. Lovgivers uttalte intensjon bak oppmykningen i 2011, hvorved en forbrukers videresalg av kontraktsposisjon ikke omfattes av avhendingsloven, men i stedet reguleres av kjøpsloven, var å ivareta behovet til den som grunnet endrede personlige forhold ønsket å komme seg ut av avtaleforholdet.  I prp. 130 […]

Nye meglerstandarer

[…]aksjesalget og ikke øker som følge av det. For kjøper betyr cappen at han får tilbake sin investering, dvs. kjøpesummen, hvis en annen person eier aksjene eller målselskapet er insolvent, f.eks. som følge av at tredjemann gjør krav på eiendommen. På den annen side er det meningen at selger skal ha et ansvar utover den ordinære cappen for brudd på de fundamentale garantier. Denne forutsetningen slår ikke til der belåningen i målselskapet er meget høy. Derfor bestemmer den nye standarden at global cap skal tilsvare det høyeste av kjøpesummen og 20 % av eiendomsverdien. Tallet 20 er satt i klamme […]

Sykmeldt arbeidstaker – Sviktende tilrettelegging felte arbeidsgiver

[…]som medførte utfordringer med å utføre montørarbeidet. Arbeidstakeren hadde vært ansatt ved virksomheten i 33 år. Dette gjaldt også en stor virksomhet. Oppsigelsen ble kjent ugyldig, og lagmannsretten tilkjente arbeidstakeren 30 000 kroner i oppreisning. Lagmannsretten la særlig vekt på arbeidsgivers manglende forsøk på å innhente dokumentasjon eller foreta en nærmere avklaring av arbeidstakers helse og fremtidsutsiktene for hans arbeidsevne. Lagmannsretten uttalte også at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er særlig vidtrekkende der arbeidstaker har vært ansatt lenge i virksomheten. Strenge tilretteleggingskrav Dommene illustrerer at det stilles relativt høye krav til arbeidsgivere ved tilrettelegging for arbeidstaker med redusert arbeidsevne. Særlig gjelder dette ressurssterke virksomheter. […]
Read more » Sykmeldt arbeidstaker – Sviktende tilrettelegging felte arbeidsgiver