Search results for "medhjelper"

Results 1 - 10 of 14 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

[…]som tar for seg medhjelpers rolle i forhold til retten og forventet utøvelse av medhjelperoppdraget. Medhjelpers rolle og utfordringer kan være innfløkt og mangeartet, og det er ikke lett å sette seg inn i alle de sentrale reglene rundt tvangssalg. Medhjelpers rolle er å forestå salg av tvangssalgsobjektet, men inn under dette ligger det en utstrakt informasjonsplikt ovenfor alle involverte parter, og også en omsorgsplikt for tvangssalgsobjektet. Omfanget av omsorgsplikten vil bero på om boligen står tom eller ikke.   Tvangssalgsgrunnlagene Hvert salgsoppdrag tildeles den enkelte medhjelper særskilt. Tvangsgrunnlagene for tvangssalg er definert i tvfbl. § 11-2, samt i særhjemler […]
Read more » Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

Medhjelper i tvangssalg – tvangsoppløsning av sameie

[…]likt i forhold til informasjonsflyt uavhengig av om de er saksøker eller saksøkte. Videre vil medhjelpers arbeid bli forenklet dersom medhjelper tidlig i prosessen tar en grundig gjennomgang av gangen i denne type tvangssalg for begge (alle) parter i tvangssalgssaken. Dette vil være med på å klargjøre «kjørereglene» for gjennomføring av tvangssalget og skape et realistisk bilde av tiden som vil gå før tvangssalget er gjennomført. Det vil også kunne være egnet til å skape tillitt til medhjelpers rolle og arbeid i saken. Basert på mulig konfliktnivå mellom partene i denne type saker bør møte med partene ikke avholdes samlet, […]
Read more » Medhjelper i tvangssalg – tvangsoppløsning av sameie

Medhjelper ved tvangssalg – sjekkliste

[…]Dersom det er flere saksøkere skal rettsgebyr legges til for hvert besluttet tvangssalg. Medhjelpers godtgjørelse (medhjelperforsikringen §§ 3-3/3-6) og utlegg dekkes forlodds. Eierskiftegebyr for borettslag/boligaksjeselskap dekkes forlodds. Legalpantekrav dekkes foran tinglyste heftelser. Herunder blant annet krav for kommunale avgifter, krav for forfalte ubetalte felleskostnader i borettslag/eierseksjonssameie (husk å ta med felleskostnader tre måneder frem i tid som avsatt krav), krav på boomkostninger ved konkurs. Øvrige heftelser dekkes etter prioritet så langt kjøpesummen rekker. Øvrige heftelser skal settes til side. Anke Anke over fordelingskjennelsen er ikke til hinder til oppgjør/overtagelse av kjøper. Utbetaling/fordeling av kjøpesum skjer ikke før etter kjennelse etter […]

Tvangssalg i korona-tider

[…]skulle normaliseres, men skje i henhold til gjeldende smittevernregler. Det ble påpekt ovenfor medhjelperne at hver enkelt medhjelper også selv måtte vurdere at de selv var komfortabel med å igangsette arbeidet med tvangssalg. Namsfogden i Oslo begynte på samme tid å bistå i tvangssalgssaker, men prioriterte saker med antatt lav smitterisiko og der det i liten grad var nødvendig å koble inn andre offentlige instanser som NAV. Det oppleves også at namsfogden tok konkret vurdering av hver enkelt sak basert på vedkommende husstand i forhold til om de skulle fremme saker om fravikelse eller utsette gjennomføring til senere. Nå i […]

Tvangssalg av av ideell halvdel – tvunget deling av bolig med en fremmed?

[…]for tvangssalgsbeslutningen, men vedkommende skal varsles om det igangsatte tvangssalget. MEDHJELPERS OPPGAVE/DEKNINGSPRINSIPPET Medhjelper skal forestå gjennomføring av tvangssalget der dette er mulig. Det eksisterer ingen statistikk på antall tvangssalgsbegjæringer av ideelle andeler som faktisk blir besluttet, og igjen hvor mange av disse som faktisk blir gjennomført. Ut fra egen erfaring, blir det årlig mottatt flere beslutninger om tvangssalg av ideelle andeler, men det er kun et fåtall av disse som blir gjennomført som salg av den ideelle andelen. De fleste tvangssalgsbeslutninger på tvangssalg av ideelle andeler som ikke gjennomføres, stanses på grunnlag av at det såkalte «dekningsprinsippet» etter tvangsfullbyrdelsesloven § […]
Read more » Tvangssalg av av ideell halvdel – tvunget deling av bolig med en fremmed?

Håndbok Del 2: Faglig del

[…](lenke til Lovdata) Forskrift om risikostyring og internkontroll (lenke til Lovdata) Medhjelper ved tvangssalg – sjekkliste Forskrift om tvangssalg ved medhjelper (lenke til Lovdata) Finanstilsynet Folketrygdens Grunnbeløp – G  (Lenke til NAV) Månedlig konsumprisindeks (Lenke til SSB – se tabell 1) Enkelte sentrale skatteregler ved fast eiendom   Markedsføring Løsøre og tilbehør Forbrukerinformasjon om budgivning Bransjenorm for markedsføring av bolig (under revisjon) – (Lenke til Forbrukertilsynet) Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester (under revisjon) Tinglysing, dokumentavgift mv Dokumentavgiftsloven (lenke til Lovdata) Forskrift om dokumentavgift (lenke til Lovdata) Stortingets vedtak om dokumentavgift for 2018 (lenke til Lovdata) Tinglysing Dokumentavgiften – standardformuleringer […]

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]om dette kan leses i NOU pkt 15.4.5. Adgang til å forby eiendomsmeglerfullmektig, oppgjørsmedhjelper og medhjelper videre virke Utvalget har foreslått å innføre en ny hjemmel for å forby videre virke for yrkesutøvere innen eiendomsmegling som ikke har personlig tillatelse, altså eiendomsmeglerfullmektiger, oppgjørsmedhjelpere og medhjelpere, i tilfeller der det er begått særlig alvorlige overtredelser av regelverket. Finanstilsynet har etter gjeldende eiendomsmeglingslov ikke hjemmel til å forby personer å jobbe som eiendomsmeglerfullmektig, oppgjørsmedhjelper eller medhjelper, dersom det avdekkes forhold som tilsier at de ikke er egnede. NEF mener at det er svært uheldig at en person som har mistet sin personlige […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Nyheter fra NEF Juridisk: Nye standarddokumenter og kontrakter

[…]finner du i NEFs dokumentarkiv kapittel 13 (innlogging). Ønsker du å starte som medhjelper eller lære mer om medhjelperoppdrag? NEF arrangerer heldagskurs i tvangssalg på Lillestrøm 22. mars! Oppdaterte prosjektkontrakter Kontraktene for salg av bolig etter bustadoppføringsloven er oppdatert slik at de tar høyde for lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2019. NEFs dokumentarkiv kapittel 7 […]
Read more » Nyheter fra NEF Juridisk: Nye standarddokumenter og kontrakter