Search results for "hjemmelshaverne dør"

Results 1 - 10 of 16 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Tvangssalg av av ideell halvdel – tvunget deling av bolig med en fremmed?

[…]og utleggspant, men i praksis er utleggspant det mest normale. Eierbrøken mellom de forskjellige hjemmelshaverne til boligen er uten betydning for muligheten for å begjære tvangssalg mot en av hjemmelshaverne. Ved konstatert mislighold av pengekravet, kan kreditor etter forutgående varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, begjære tvangssalg av boligen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven §§ 11-4 og 11-6. Beslutning vil bli truffet av retten etter forutgående foreleggelse for saksøkte etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-7. Medhjelper vil samtidig bli oppnevnt av retten for å forestå salget. Et besluttet tvangssalg vil i utgangspunktet ikke berøre den/de andre hjemmelshaverne i boligen som ikke hefter for kravet som danner […]
Read more » Tvangssalg av av ideell halvdel – tvunget deling av bolig med en fremmed?

Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

[…]dette en risiko for at bud på samme sum som budgiver sitt og som er gitt i ettertid av en av hjemmelshaverne blir prioritert. For hjemmelshaverne er det viktig å være klar over at retten etter sameielovens § 15 ikke er å anse som en normal forkjøpsrett som kan benyttes etter at et bud er blitt stadfestet. Hjemmelshaver må legge inn bud under selve budrunden, og uten forbehold som ikke fremgår av andre bud.   Gjennomføring av tvangssalg med og uten saksøktes medvirkning Medhjelpers arbeid med tvangssalget vil bli innledet med kontakt med saksøkte og de øvrige involverte parter som […]
Read more » Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

Flytende dødsbo og eiendomssalg

[…]gjennomført?- Uten en representant for selger stopper dette åpenbart opp av seg selv. At selger dør medfører ikke at oppdragsavtalen uten videre faller bort, men før skifteattest utstedes kan ikke salget gjennomføres. I praksis betyr dette at megler bare må avvente. Hva gjelder dersom alle dokumenter er signert, selger dør før overtakelse, men megler har fullmakt til å gjennomføre overtakelse på vegne av selger? – Dersom det er klart at megler fullt ut har påtatt seg å gjennomføre det resterende, vil denne plikten normalt bestå selv om selger dør. Men det er slett ikke gitt at fullmakter er ment brukt […]

Medhjelper i tvangssalg – tvangsoppløsning av sameie

[…]til å få sitt bod godteke.» Bestemmelsen er ikke en vanlig forkjøpsregel, men gir allikevel hjemmelshaverne en rettighet på «bekostning» av øvrige budgivere ved at hjemmelshaver kan legge inn bud på samme sum som øverste bud, og kunne få sitt bud stadfestet.   I og med at bestemmelsen er på eller like vilkår innebærer det imidlertid at retten etter sameieloven § 15 må benyttes før domstolen stadfester bud i saken. Retten kan ikke anvendes etter domstolen har stadfestet et bud. Det er viktig at partene i tvangssalget får tydelig informasjon om overstående, slik at dette ikke misforståes av partene, slik […]
Read more » Medhjelper i tvangssalg – tvangsoppløsning av sameie

Tre kjennelse om fullmakt

[…]utstedte utbyggerselskapet et pantedokument som ble begjært tinglyst. Fullmakt fra hjemmelshaverne ble påberopt som dokumentasjon for disses samtykke, jf tinglysingsloven § 13 første ledd i.f. Registerføreren nektet pantedokumentet tinglyst med følgende begrunnelse: Fullmakten utstedt av aksjeselskapet, var ikke lenger gyldig. Fullmakten opphørte å gjelde i det øyeblikk selskapet ble avviklet. En fullmektig binder ikke seg selv, men fullmaktsgiver, jf avtaleloven § 10. Ettersom hjemmelshaverselskapet ikke lenger kunne opptre ved rettshandel, ville selskapet heller ikke kunne bindes ved fullmektigs opptreden Tinglysingsnektelsen ble påkjært til lagmannsrett og Høyesterett. Registerførerens nektelse ble stadfestet. Kommentar Tinglysingsmyndigheten har erfart at fullmaktsinstituttet ofte anvendes på feilaktig […]

Når eiendommen er bevaringsverdig

[…]for byggverk og anlegg eiet av staten. I tillegg til vedtaksfredning er alle stående byggverk fra dør 1537 automatisk fredet etter kulturminneloven § 4. Fredede kulturminner har nasjonal betydning, og har så stor verdi at de må sikres og bevares for ettertiden. Fredningen kan gjelde både utvendig og innvendig, og i visse tilfelle er også større deler av løst inventar fredet. Det hører med til sjeldenhetene at fredede bygninger er i privat eie, og omsettes, men det forekommer, og det er dermed viktig å ha oversikt over hvilke rammer som gjelder for eier av en fredet bygning. At en bygning […]

Hvilke forsikringer trenger man?

[…]i folketrygden som de får hvis de blir uføre. Livsforsikring: Dekker de etterlatte hvis du dør Ulykkesforsikring og kritisk sykdom: Kan være nyttige hvis uhellet er ute. Men det er viktigere med uføreforsikring.   Husdyrforsikring: Denne er i en mellomklasse. For mange er kjæledyret en viktig del av familien, og man bør da vurdere en kjæledyrforsikring. Men rent «forsikringsteknisk» er dette en forsikring man kan droppe. Les også: 7 tips til boligsalget – Slik går du frem når du skal selge bolig Forsikringene du kan droppe: Uflaksforsikring/trygghetsforsikring: Dette er den forsikringen definitivt kan droppe. Nærmest uansett hva du kjøper av elektronisk […]

Sjekkliste på visning

[…]sikringer tyder på kapasitetsproblemer Er inntaksledningene/stigeledningene skiftet? Vinduer/dører Sjekk for fuktskader Er det trekk rundt vinduskarmer og dørkarmer? Er vinduene punkterte? Alder på vinduene, se påstemplet i karmen mellom glassflatene Pipe peis og vedovner Kontroller at pipen ser hel ut Når ble pipen sist kontrollert av feier eller brannvesen? Foreligger rapport? Feies pipen årlig? Fungerer peisen uten å ryke inn? Fungerer vedovnene? Uteareal Hvor er tomtegrensene? Adkomst og parkeringsmulighet Er utearealet ordentlig, ryddig og trivelig? Vann/avløpsledning Er det offentlig eller privat avløpsanlegg? Er det septiktank, hvor ofte må denne tømmes? Er rørene for vann gamle? Er rørene for avløp gamle? […]

Slik kan du gjøre om loft og kjeller til boligareal

[…]krav til trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestol, passasjebredder og sideplass ved dør. Ikke krav til radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen. Kravet om minimum radonkonsentrasjon i inneluften lempes ikke. Ikke krav til tilfredsstillende utsyn. Ikke krav til at arealet skal ha planløsning som gjør det lett å orientere seg. Ikke krav til at toalett og bad skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne – det vil si være tilgjengelig utformet. Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig dagslys LES MER: Du kan lese mer om reglene hos Direktoratet for byggkvalitet. Der finner du en egen artikkel med spørsmål […]
Read more » Slik kan du gjøre om loft og kjeller til boligareal