NOU_eiendomsmeglingsutvalget

NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

NOU 2021:7, «Trygg og enkel eiendomsmegling – Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering», ble sendt på høring i juni. Fristen for høringssvar var i går.

Ved overleveringen av NOU’en gav utvalgslederen uttrykk for at evalueringen har vist at gjeldende lov i stor grad har fungert godt, og at utvalgets forslag derfor i stor grad bygger på gjeldende lov.

Norges Eiendomsmeglerforbunds er enig i dette, og at det da heller ikke er behov for store endringer.

Utvalgets forslag til endringer, støttes derfor i stor grad av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Dersom du ønsker å lese hele høringssvaret finner du dette her.

På noen punkter deler forbundet imidlertid ikke utvalgsflertallets oppfatning.

Hovedtrekkene er oppsummert her:

 • Eiendomsmegler har – og skal fortsatt ha – en sentral rolle som upartisk mellommann i eiendomshandelen.
 • NEF støtter at den strenge reguleringen på både foretaksnivå og personnivå videreføres. «Kompetanselinjen» som ble valgt ved forrige lovrevisjon har tjent både forbrukere og samfunnet ellers, eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsbransjen.
 • NEF støtter forslaget om at advokater som driver eiendomsmegling i kraft av advokatbevilling, må søke foretakstillatelse slik at advokatselskapet underlegges de samme kravene som eiendomsmeglingsforetak.
 • NEF er skeptisk til forslaget om innføring av ulike konsesjoner for næringsmegling og utleiemegling. Det er uansett behov for klargjøringer i regelverket.
 • NEF støtter at lovens virkeområde må klargjøres, og at forskjellene mellom strengt regulerte eiendomsmeglingstjenester og uregulerte selvhjelpstjenester synliggjøres for forbrukere. NEF har også pekt på at selvsalg fra profesjonelle, særlig av bolig under oppføring, medfører lavere trygghet for forbrukere, og at endringer i bustadoppføringsloven derfor bør vurderes.
 • NEF støtter at kravene til kompetanse for fagansvarlig og medhjelpere økes, men er skeptisk til forslaget om at någjeldende lovs hovedregel om at det skal være en fagansvarlig per filial endres.
 • NEF støtter forslaget om at eiendomsmeglerfullmektiger og oppgjørsmedhjelpere skal egnethetsvurderes av Finanstilsynet før de tiltrer stillingen. NEF mener imidlertid at også medhjelpere bør omfattes.  
 • NEF støtter forslaget om å utvide formidlingsforbudet slik at det innføres en minste akseptfrist på alle bud, og at formidlingsforbudet også omfatter «hemmelige bud». Etter NEFs syn er imidlertid de foreslåtte endringene ikke tilstrekkelige for å gi forbrukere et godt vern. NEF mener derfor at lovgiver i tillegg bør vedta regler i avhendingsloven som er egnet til å forebygge «kupping». Dette kan gjøres ved å gi selger en tidsbegrenset angrerett i det tidsrommet som formidlingsforbudet varer. Hvis «kupperen» ikke kan få endelig aksept før tiden for den ordinære budrunden, vil insentivet til å kuppe fjernes. En slik regulering vil bare være tyngende for den som ikke vil følge reglene, og den vil heller ikke oppleves som noen belastning i tider eller steder hvor kupping ikke skjer.
 • NEF støtter at Finanstilsynet gis en hjemmel til å forby personer å ha roller innen eiendomsmegling når de ikke anses egnet.
 • NEF støtter utvalgets vurdering av at lovgiver bør endre bestemmelsen i eiendomsmeglingsforskriften som definerer hvilke lovbrudd som skal fremgå av politiattesten til bruk ved egnethetsvurderingen. Per i dag vil f eksempel verken seksualforbrytelser eller narkotikakriminalitet fremgå av politiattesten. NEF mener at slike lovbrudd er av sentral betydning for egnethetsvurderingen, og derfor bør medtas i fremtiden.
 • NEF støtter forslaget om at plikten til å gi timepristilbud, plikten til å gjøre rekning over medgått tid uavhengig av vederlagsform, og plikten til å opplyse om avtalt vederlag i salgsoppgaven,  fjernes.
 • NEF støtter ikke forslaget om å flytte forfallstidspunktet for meglers rett til vederlag fra når «handel er kommet i stand» til overtakelsestidspunktet. Når avtalen mellom partene er inngått, har eiendomsmegleren nedlagt det aller meste av sitt arbeid. Den foreslåtte endringen kan innebære en likviditetsbelastning for både foretak og ansatte med provisjonslønn. Endringen kan også være konkurransevridende i forholdet mellom store og små foretak, og belastningen antas å være størst for foretak som er etablert i områder med lang omsetningstid.

Les også: NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven

Bred omtale av forslaget til ny eiendomsmeglingslov

Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

Del artikkel