• Pressemelding
Sanner - Pressekonferanse om Eiendomsmeglingsutvalgets utredning(2)

Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 4. juni 2021

Eiendomsmeglingsutvalget har i dag overlevert sin utredning med forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven til finansministeren. Utvalget mener at eiendomsmeglingsloven av 2007 i hovedsak har fungert godt, og at samfunnet er tjent med at det stilles høye krav til kvalitet og kompetanse for å få tillatelse til å drive med eiendomsmegling. Utvalget foreslår skjerpede krav på noen områder for å styrke forbrukervernet ved kjøp og salg av eiendom.

Utvalget anbefaler at det innføres en minste akseptfrist i budrunder på 30 minutter og foreslår en ny lovbestemmelse om at eiendomsmegler ikke kan formidle hemmelige bud:

Carl O. Geving – Foto: Joakim Karlsen

– NEF mener at en minste akseptfrist vil bidra til å roe ned opphetede budrunder og gi forbrukerne mer tid i bolighandelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Hemmelige bud skaper betydelige problemer for forbrukere i bolighandelen, og det er nødvendig med et forbud for å sikre en trygg, transparent og etterrettelig handel for alle parter, sier Carl O. Geving.

For å motvirke kupping mener utvalgets flertall at det må vurderes lovendringer som gjør kupping mindre gunstig, og peker på mulige endringer i avhendingslova. Et mindretall mener at endringer må komme nå, mens flertallet i første omgang foreslår at omfanget av kupping kartlegges:

– NEF er tilfreds med at flertallet ser behovet for lovendring som motvirker kupping, men er skuffet over at flertallet anbefaler en avventende holdning framfor handling. Det er vel dokumentert at kupping er et problem i stigende markeder, og skaper utfordringer for selgere og frustrasjoner for interessenter som opplever at planlagte visninger og budrunder avlyses, sier Carl O. Geving.

– NEF mener at det er på høy tid at det tas grep for å hindre kupping, og har foreslått at selgere som kuppes skal få en tidsavgrenset angrerett, slik at andre interessenter får mulighet til å overby kupperen. På denne måte vil man roe ned handelen og sikre en åpen og ryddig salgsprosess, som involverer alle interessenter og gir selgeren tid til å områ seg. En slik regel vil gjøre det svært lite attraktivt å kuppe budrunden, sier Carl O. Geving.

Utvalget foreslår at all eiendomsmegling skal skje gjennom foretak med tillatelse og at det stilles særskilte kvalifikasjonskrav for fagansvarlige. Det innebærer blant annet at advokatenes rett til å drive eiendomsmegling i kraft av advokatbevillingen, oppheves:

– NEF mener at utvalgets forslag om strengere krav for advokater er nødvendig for å sikre et bedre forbrukervern. Det glipper oftere for advokater som driver eiendomsmegling ved siden av advokatvirksomhet, fordi de mangler den faglige spisskompetansen og internkontrollsystemene som konsesjonsbelagte eiendomsmeglingsforetak må ha, sier Carl O. Geving.

Utvalget klargjør forskjellen på eiendomsmegling og uregulerte selvhjelpstjenester uten forbrukervern:

– For å sikre at forbrukerne ikke forledes til å tro at en selvhjelpstjeneste gir den samme tryggheten og forbrukerbeskyttelsen som en eiendomsmeglingstjeneste gir, men er kjent med risikoen ved privatsalg, er det viktig å klargjøre forskjellen og merke tjenestene tydelig, slik at de ikke kan forveksles med profesjonelle boligsalg, sier Carl O. Geving.

Utvalget foreslår en innskjerping av forbudet mot kobling og koblingssalg mellom bank- og eiendomsmeglingstjenester, og en hjemmel til å ilegge betydelige overtredelsesgebyr ved brudd på eiendomsmeglingsloven:

– NEF er tilfreds med at utvalget foreslår en regulering som gir koblingsforbudet en mer selvstendig betydning og klargjør hvor langt forbudet rekker. Forbudet gjøres effektivt ved at finansmyndighetene får hjemmel til å sanksjonere lovbrudd gjennom overtredelsesgebyr. Dette er svært viktige bidrag for å sikre forbrukeres rett til frie valg av finansielle tjenester og eiendomsmeglingstjenester, og for å hindre at forbrukere settes under utilbørlig press for å bruke en bestemt bank eller en bestemt eiendomsmegler, sier Carl O. Geving.

– Gjennom utvalgets presiseringer klargjøres gråsoner i dagens praksis. I lys av dette må bransjen gjennomgå rutiner og praksis for samhandling mellom banker og eiendomsmeglingsforetak, og sørge for en opprydding der praksis ikke er i samsvar med kravene, sier Carl O. Geving.

Utvalget forslår at det innføres egnethetskrav for eiendomsmeglerfullmektiger og hjemmel til å forby personer å være eiendomsmeglerfullmektig:

– Eiendomsmeglerfullmektiger kan utføre store deler av et eiendomsmeglingsoppdrag. Både kjøper og selger i en eiendomshandel må kunne stole på at den som håndterer oppdraget er egnet til det. NEF mener at lovutvalgets forslag styrker forbrukervernet, ved å sperre for ansettelse av personer som etter nærmere undersøkelser viser seg å være uegnet til å håndtere ansvarsfulle oppgaver av juridisk og økonomisk karakter, sier Carl O. Geving.

– NEF mener at det er svært uheldig at det er et smutthull i dagens lovgivning for å fortsette i stilling som eiendomsmeglerfullmektig, selv om personen som følge av alvorlige lovbrudd har mistet retten til å være ansvarlig eiendomsmegler. Utvalgets forslag om hjemmel til å forby personer å fortsette i bransjen er nødvendig for å sikre forbrukervern og publikums tillit at bolighandelen skjer innenfor trygge og ryddige rammer, sier Carl O. Geving.

For ytterligere kommentarer:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191

Del artikkel