Konsesjon ved tinglysing

Når du skal tinglyse et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv eller skifte, en festekontrakt eller et annet dokument som overfører grunnbokshjemmelen som eier eller bruksrettshaver for mer enn 10 år, må konsesjonspapirer fra kommunen vedlegges.

Når hjemmelsdokumenter sendes til tinglysing skal det samtidig gjøres rede for at konsesjonsforholdene er i orden; enten ved å legge med konsesjonsvedtak, egenerklæring om konsesjonsfrihet, eller ved å godtgjøre at ingen av disse dokumentene er nødvendige.

Kommunen er konsesjonsmyndighet og gir veiledning om regelverket. De kan fortelle deg om det er nødvendig å søke om konsesjon eller fylle ut skjemaet «Egenerklæring om konsesjonsfrihet».

Vanlig konsesjonsgrense

Den som erverver en eiendom i et område med vanlig konsesjonsgrense må enten:

  • søke om konsesjon hos kommunen – (LDIR-359),
  • fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet – (LDIR-360), eller
  • dokumentere at det ikke er nødvendig å fremlegge vedtak om konsesjon eller fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet etter bestemmelsene i forskrift om konsesjonsfrihet § 3. 

Dokumentasjonen skal ligge ved når hjemmelsdokumentene sendes til tinglysing. Blankettene for egenerklæring om konsesjonsfrihet er utformet av Landbruksdirektoratet og det er kun disse som kan brukes, se www.landbruksdirektoratet.no.

Ved utfylling av egenerklæring – se veiledningsteksten på skjemaet.

Stikkord

Alle vilkår i ruten må være oppfylt for å slippe egenerklæring eller ­konsesjonsvedtak

Lovhjemmel

Størrelse, 2 mål

Eiendommen er bebygd, og

Eiendommen er ikke større enn 2 mål (dekar)

Forskrift om konsesjonsfrihet § 3 nr. 2.

Sameiere

Eiendommen er bebygd, og

Det er kun en del av eiendommen som overføres, og

Den som mottar eiendommen (delen) er tinglyst sameier i eiendommen fra før, og

Eiendommen ligger i et området som i vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde.

Forskrift om konsesjonsfrihet § 3 nr. 1, jf. § 1, bokstav l)

Boligseksjon

Overdragelsen gjelder en boligseksjon (selveierleilighet).

Forskrift om konsesjonsfrihet § 3 nr. 1, jf. § 1, bokstav a)

Næringsseksjon

Overdragelsen gjelder en næringsseksjon

Forskrift om konsesjonsfrihet § 3 nr. 1, jf. § 1, bokstav a)

Borettslagsandel

Overdragelsen gjelder en andel i ­borettslag/boligbyggelag

Forskrift om konsesjonsfrihet § 3 nr. 1, jf. § 1, bokstav e)

Borettslag

Eiendommen erverves/kjøpes av et borettslag, og

Overdrager/selger er et boligbyggelag

Forskrift om konsesjonsfrihet § 3 nr. 1, jf. § 1, bokstav f)

Tilleggsareal

Eiendommen er et mindre areal som grenser til og skal legges til en eksisterende bebygd eller ubebygd tomt, og

Kommunen har gitt samtykke til fradeling av arealet til dette ­formålet

Forskrift om konsesjonsfrihet § 3 nr. 1, jf. § 1, bokstav g)

Staten

Erververen/kjøperen av eiendommen er staten

Forskrift om konsesjonsfrihet § 3 første ledd, jf. konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 3

Kommunen/ fylkeskommunen

Erververen/kjøperen er den fylkeskommune eller kommune der eiendommen ligger, og

De øvrige vilkårene i konsesjonsloven § 5, første ledd nr. 4 er oppfylt

Forskrift om konsesjonsfrihet § 3 nr. 1, jf. konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 4

Innløsing av festerett

Eiendommen overføres i forbindelse med innløsing av festerett etter tomtefestelovens regler, og

Eiendommen er bebygd.

Tinglysingsmyndigheten forutsetter at det ble innvilget konsesjon, eller det var ikke nødvendig med konsesjon, da festeforholdet ble inngått

Tomtefesteloven § 32 tredje ledd

Arv og videresalg

Arvingen som får overført eiendommen ved hjemmelserklæring skal videreselge med en gang.

Det sendes inn hjemmelserklæring og skjøte i samme konvolutt til tinglysing.

Den som mottar eiendommen i henhold til skjøtet skal fylle ut egenerklæring eller søke om konsesjon dersom ingen av regelsettene ovenfor passer.

Ved konsesjonsfrie overdragelser fra avdøde ektefelle til gjenlevende i uskiftet bo skal det sendes inn egenerklæring om konsesjonsfrihet, med mindre ett av de alminnelige skjemafritakene kommer til anvendelse iht. forskrift om konsesjonsfrihet § 3.

Ved innsending av hjemmelserklæring og sikringspantedokument skal det også sendes inn egenerklæring om konsesjonsfrihet/vedtak om konsesjon, med mindre ett av de alminnelige skjemafritakene kommer til anvendelse iht. forskrift om konsesjonsfrihet § 3.

Områder med nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7

Dersom eiendommen ligger i et område med nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 skal erververen fylle ut et rødt egenerklæringsskjema (LDIR-356). Dette gjelder både eiendom som er bebygd og ubebygd.

Grønt skjema skal benyttes i følgende tilfeller:

  • Hvis eiendommen er bebygd og større enn 100 daa eller har mer enn 25 daa fulldyrket eller overflatedyrket jord, og man fyller vilkårene for å benytte egenerklæringsskjema, eller
  • Dersom erververen er odelsberettiget, jf. konsesjonsloven § 5 nr. 2.
  • Det er ikke nødvendig å sende inn egenerklæringsskjema i følgende tilfeller:
  • Ved samtidig videresalg fra arvinger; som i siste punkt i skjemaet over, eller
  • Ved innløsing av bebygd festetomt, som i nest siste punkt i skjemaet over, eller
  • Ved overdragelse/salg til staten, kommunen eller fylkeskommunen m.fl. i henhold til konsesjonsloven § 5, første ledd nr. 3, 4 og 5, jf. forskrift om konsesjonsfrihet § 3 nr. 3.

Borettslagsandeler i områder med nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7

Erverv av borettslagsandel innebærer at erververen får en tidsubestemt bruksrett til en bolig på borettslagets eiendom. Slik bruksrett er likestilt med erverv av eiendomsrett etter konsesjonsloven § 3. I områder med nedsatt konsesjonsgrense gjelder derfor plikten til å dokumentere konsesjonsforholdet også for erverv av borettslagsandeler. Erververen må fylle ut rødt egenerklæringsskjema, som skal bekreftes av kommunen og sendes inn sammen med skjema for overføring av hjemmel til borettslagsandelen.

Kilde: www.kartverket.no

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no