Kommunale forskrifter etter konsesjonslovens paragraf 7

Etter lov av 28. november 2003 nr. 98 – Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., kan konsesjonsfriheten settes ut av kraft for bebygd eiendom, ubebygd tomt og for nær slekt, se konsesjonslovens paragraf 7 jf. paragraf…Les mer →


Konsesjon ved tinglysing

Når du skal tinglyse et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv eller skifte, en festekontrakt eller et annet dokument som overfører grunnbokshjemmelen som eier eller bruksrettshaver for mer enn 10 år, må konsesjonspapirer fra kommunen vedlegges. Når hjemmelsdokumenter sendes til tinglysing…Les mer →


Orientering om oppdeling i eierseksjoner

Lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner – med hovedvekt på lovens offentligrettslige side   Det gjøres oppmerksom på at fremstillingen ikke er uttømmende. 1. Formål, definisjoner, virkeområde mv. Loven har en formålsbestemmelse hvor det fremgår at den skal…Les mer →


Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

Formuesbeskatning av bolig og fritidseiendommer Generelt Formuesskatt er skatt av netto formue (eiendeler minus gjeld) per årsskiftet, som overstiger et fribeløp. Fribeløpet er i 2017 og 2018 på 1,48 millioner kroner for enslige og 2,96 millioner kroner for ektepar. Formuesskatten…Les mer →


Finanstilsynet

Finanstilsynet, tidligere Kredittilsynet (frem til 1. januar 2010), ble opprettet 24. mars 1986 i medhold av lov 7. desember 1956 nr. 1, med endring 7. juni 1985. Finanstilsynet er et selvstendig forvaltningsorgan med eget styre, og bygger på lover og…Les mer →


Medhjelper ved tvangssalg – sjekkliste

Sjekklisten er ment som et hjelpeverktøy/huskeliste for medhjelpere i tvangssalg. I tillegg bør medhjelper ha tilgang til en base av standardmaler som er tilpasset stegene i tvangssalg. Det vises i denne forbindelse til NEF sin base av maler. Disse finner…Les mer →


Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett – Informasjon/veileder

Versjon 3.2 – Januar 2016. 1. MORTIFIKASJON AV GJELDSBREV, PANTEDOKUMENTER M.V.   (Lov av 18.des. 1959 nr. 2 mortifikasjonsloven (ml.) Dersom det er grunn til å tro at et dokument som omfattes av reglene i kap. 2 i lov nr….Les mer →


Søknad om D-nummer

Kartverket kan rekvirere D-nummer for utenlandske personer som trenger D-nummer i forbindelse med tinglysing i grunnboken. Søknadsskjema må fylles ut og legges ved tinglysingssaken.


Sjekkliste for tinglysing

Kontroller alltid dokumentene før du sender dem til tinglysing. Da får du dem raskere tinglyst. Her er en enkel sjekkliste som du kan bruke for å være sikker på at du har husket alt.


Tinglysing – momenter

Denne oversikten er laget for papirbasert tinglysing. Elektronisk tinglysing ble mulig fra 18. april 2017, for mer informasjon om e-tinglysing se www.kartverket.no/eiendom/e-tinglysing/. 1. Hva kan tinglyses? Dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no