NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Søknad om D-nummer

Kartverket kan rekvirere D-nummer for utenlandske personer som trenger D-nummer i forbindelse med tinglysing i grunnboken. Søknadsskjema må fylles ut og legges ved tinglysingssaken.

Skjema for søknad om D-nummer ligger på www.kartverket.no (bokmål, nynorsk og engelsk).

For å tinglyse et dokument som gir en person grunnbokshjemmel som eier eller rettighetshaver i grunnboken kreves det at personen blir identifisert enten ved norsk fødselsnummer eller D-nummer. Kravet følger av tinglysingsforskriften § 4a.

D-nummer eller fødselsnummer?

D-nummer er et identifikasjonsnummer for personer uten norsk fødselsnummer som har en direkte tilknytning til Norge. Nummeret tildeles av det sentrale personregisteret etter søknad fra godkjent rekvirent. Tinglysingsmyndigheten kan bare rekvirere D-nummer til personer som trenger det i forbindelse med tinglysing i grunnboken.  Les mer om hvem som kan rekvirerer D-nummer i andre tilfeller på www.skatteetaten.no.

Personer som skal oppholde seg i Norge i 6 måneder eller mer, må ta kontakt med det lokale skattekontoret for å melde flytting til Norge. De må dokumentere lovlig opphold og vil bli bostedsregistrert og tildelt et norsk fødselsnummer. Les mer om flytting til Norge på www.skatteetaten.no.

Framgangsmåte for å søke om D-nummer

For personer som trenger D-nummer i forbindelse med tinglysing i grunnboken kan Kartverket rekvirere D-nummer etter følgende fremgangsmåte:

  1. Det må gjelde en konkret tinglysingssak. Du må fylle ut søknadsskjemaet og sende det inn sammen med dokumentet som skal tinglyses (for eksempel skjøte).
  2. Du må fylle ut alle felt i søknadsskjemaet og signere søknaden.
  3. Du må legge ved en bekreftet kopi av et legitimasjonsdokument med bilde, der ditt fulle navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap går klart fram – for eksempel pass. Nordiske borgere kan legge ved kopi av gyldig førerkort og gyldig personbevis/ personutskrift/ utdrag fra befolkningsdatasystemet fra folkeregisteret i hjemlandet som skal være signert og stemplet.
    Kopien skal  være bekreftet rett kopi av norsk offentlig myndighet (herunder skattekontor, politi, NAV, Brønnøysundregistrene, norsk utenriksstasjon, notarius publicus, tingretten), utenlandsk notarius publicus, politi i annet nordisk land, norsk autorisert regnskapsfører, norsk advokat, norsk eiendomsmegler, norsk autorisert eller statsautorisert revisor. Norske banker og forsikringsselskaper kan også bekrefte rett kopi.

Dokumentet som skal tinglyses vil bli tinglyst (gis prioritet) den dagen saken er mottatt hos Kartverket fra Personregisteret med tildelt D-nummer.

Utenlandske arvinger i norske dødsbo

For å tinglyse hjemmelsdokumenter til utenlandske arvinger i norske dødsbo krever Kartverket D-nummer bare dersom arvingen skal bli stående som eier av eiendommen. Dersom eiendommen skal selges eller overdras videre som en del av skifteoppgjøret er det tilstrekkelig at den utenlandske arvingen er identifisert med navn og fødselsdato i hjemmelserklæringen. Les mer i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 6.6.

https://www.kartverket.no/eiendom/tinglyse-eierskifte/d-nummer/

Kilde: www.kartverket.no

Del artikkel