Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet

Den 2. september 2019 ga Finanstilsynet ut rundskriv 11/2019 som er en veiledning til bransjen om hvordan enkelte av hvitvaskingslovens bestemmelser skal forstås. Rundskrivet gir på flere områder en detaljert beskrivelse av og veiledning til hva en megler må gjøre for å etterleve regelverket. Det nye rundskrivet erstatter rundskriv 6/2016. 

Høsten 2018 ga NEF flere innspill til det nye rundskrivet som var under utarbeidelse. Vårt fokus var at det nye rundskrivet skulle avklare både rettslige og praktiske utfordringer, og flere av våre innspill har fått plass i veiledningen.

Innledningsvis i veiledningen er det inntatt en klargjøring av når en eiendomsmegler er underlaget hvitvaskingsregelverket. I den nye hvitvaskingsloven (lov 1. juni 2018 nr. 43) er det i § 4 (2) bokstav d presisert at loven gjelder for eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak i «utøvelsen av deres yrke». Dette er en viktig presisering og NEF ga innspill til tilsynet om at det i rundskrivet burde tydeliggjøres når eiendomsmeglere og advokater som har tillatelse til å drive eiendomsmegling er underlagt hvitvaskingsloven.

Noe av bakgrunnen for dette var at det tidligere har vært diskusjoner om det er noen forskjell der eiendomsmeglere utøver eiendomsmegling (jf. eiendomsmeglingsloven (emgll.) § 1-2) og der de driver annen virksomhet, typisk der man påtar seg i oppdrag å foreta en verdivurdering eller annen type oppdrag som ikke er ansett som mellommannsvirksomhet etter eiendomsmeglingsloven.  Dette er nå avklart i rundskrivet.

En stor del av rundskrivet dreier seg om virksomhetsinnrettet risikovurdering, og her gis det en god beskrivelse av bakgrunnen for kravet om en slik vurdering, en detaljert beskrivelse av hva vurderingen skal inneholde og eksempler. Rundskrivet inneholder også et eget punkt om krav til og beskrivelse av rutiner.

Rundskrivets punkt 7 omhandler kundetiltak, og her er flere av NEFs innspill, særlig noen praktiske utfordringer, beskrevet.

Finanstilsynet har også utarbeidet en generell veiledning (rundskriv 8/2019), som gir ytterligere utfyllende og utdypende veiledning til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Å sette seg inn og kunne regelverket er av avgjørende betydning for alle aktører i eiendomsmeglingsbransjen, og NEF oppfordrer alle til å lese begge de nevnte rundskriv.

Du finner det nye rundskrivet for bransjen her.

Les også mer om temaet her

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no