Nybygg

Skal utrede reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger

Regjeringen har fått i oppdrag fra Stortinget om å utrede om reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger skal økes fra fem til ti år, samt konsekvensene av en eventuell utvidelse.

Dette var vedtaket som omhandlet forbrukerutfordringer på boligmarkedet, da Stortinget 21. april behandlet forbrukermeldingen «Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital».

I komiteebehandlingen av forbrukermedlingen var det flere temaer relatert til boligmarkedet som ble diskutert. Temaene var blant annet knyttet transaksjonskostnader ved salg, utfordringer knyttet til leiemarkedet, konfliktnivået i bolig og tiltak for å redusere redusere risikoen ved for høyt gjeldsopptak og høye boligpriser.

Meldingens kap. 12 beskriver utfordringer forbrukerne har i boligmarkedet. I høringssvaret kommentere NEF flere av temaene som tas opp her. 

  • Trygg bolighandel – NEF har jobbet aktivt for å få plass nødvendige endringer i avhendingsloven
  • Eiendomsmeglingsutvalget – NEF er opptatt av at vi får et fremtidsrettet lovverk som legger til rette for en trygg og effektiv handel i et velfungerende boligmarked.
  • «Lokkepris» – Eiendomsmeglingsbransjen har siden 2016 etablert et systematisk samarbeid med myndighetene som har medført at det siden har vært god kontroll på bransjens praksis.
  • Eierlinjen i den norske boligmodellen Har i all hovedsak vært en suksess. De fleste nordmenn har gode og stabile boforhold som er en grunnleggende forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse.
  • Transaksjonskostnader – Meglervederlaget utgjør bare en del av transaksjonskostnaden i bolighandelen. Det er sterk konkurranse i eiendomsmeglingsbransjen, og mange foretak har moderate til lave marginer på eiendomsmeglingstjenesten. Det kan nevnes at i de fleste europeiske land er transaksjonskostnaden vesentlig høyere enn i Norge.

Les hele NEFs høringssvar i saken:

Tatt grep

I komiteebehandlingen bemerker flertallet i komiteen at regjeringen allerede hadde tatt grep for å bedre situasjonen på flere av disse forholdene, som at det blant annet hadde blitt vedtatt en ny avhendingslov hvor det er et stort fokus på å få ned konfliktnivået i bolighandelen.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, og Kristelig folkeparti, mente at det var ytterligere behov for å utrede forslag om å forlenge reklamasjonsretten på ny bolig, da de største og mest alvorlige reklamasjonssakene kommer etter dagens grense på fem år.

Flertallet var imidlertid bekymret for at en utvidelse av reklamasjonstiden på nyoppførte boliger vil kunne føre til mindre innovasjon og nytenkning, og at en utvidet reklamasjonstid kunne medføre at kostnaden flyttes over på boligkjøperne. Flertallet mente derfor det er viktig at forslaget måtte utredes videre før man konkluderte. Det var også dette som ble vedtatt i Stortinget da saken ble behandlet der.

I tillegg vedtok flertallet i stortingssalen at regjeringen på egnet måte må komme tilbake til Stortinget med en omtale av offentlige tjenester i et forbrukerperspektiv, og at regjeringen må vurdere utvidelse av gjeldsinformasjonsordningen til å omfatte flere typer gjeld, for eksempel boliggjeld og studiegjeld, i forbindelse med planlagt evaluering i 2021. 

Del artikkel