Bjørnar Moxnes, Rødt - Foto: Faksimile fra Stortingets Nett-TV

Stort flertall mot ikke-kommersiell boligsektor

Partiet Rødt fikk ikke gjennomslag i Stortinget for å videreutrede representantforslaget om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger.

Saken som ble fremmet av stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes, har vært gjennom ordinær høringsrunde og ble debattert i Stortinget i går.

Les mer her: Representantforslag om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger

I debatten kom det fram fra representanter fra flere partier at det kunne være behov for flere ordninger for å hjelpe folk som faller utenfor det ordinære boligmarkedet, men at det ikke var flertall for å gjøre dette gjennom å se på ordninger i et ikke-kommersiell boligmarked, en såkalt tredje boligsektor.

NEF var en av flere høringsinstanser som gikk i mot forslaget til Rødt.

I høringssvaret til NEF stod det blant annet:

«Representantforslaget synes å bygge på et noe mangelfullt faktagrunnlag om førstegangskjøpere spesielt, og markedsutviklingen generelt.

Norges Eiendomsmeglerforbund kan ikke støtte forslaget om å utrede en ikke-kommersiell boligsektor tuftet på prisregulering. Forslaget legger opp til en form for blandingsøkonomi som har potensial til å undergrave en velfungerende markedsmodell og svekke eierlinjen. Vi mener at regjeringens ressurser heller bør prioriteres til arbeidet med tiltak som understøtter et velfungerende boligmarked og styrker eierlinjen slik at enda flere kommer seg inn i boligmarkedet.

Eierlinjen i den norske boligmodellen har i all hovedsak vært en suksess. Gode og stabile boforhold er en grunnleggende forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. 82 prosent av nordmenn bor i en bolig som husholdningen eier, og de aller fleste bor godt. Denne andelen har vært ganske stabil siden 1997, til tross for en relativt sterk prisvekst i perioden (kilde: SSB). Virkemidlene for å oppnå dette har særlig vært rettet mot å støtte opp under et velfungerende boligmarked, gjennom ulike tiltak for boligbygging og en skattepolitikk som er gunstig for boligeiere. «

Les hele høringssvaret fra NEF her:

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) var blant de som gikk mot forslaget. Han mente blant annet vi har har et velfungerende boligmarked for de aller fleste her i landet, og at de som eventuelt kom inn i den tredje boligsektoren kunne komme inn på et feilspor som de kunne få problemer med å komme ut av.

I stortingsdebatten kunne ministeren også opplyse at regjeringen i løpet av høsten vil presentere en proposisjon om sosial boligpolitikk.

Ved avstemning over forslaget var det bare representantene fra SV og Rødt som stemte for.

Del artikkel