• Pressemelding
NEF-Ansatte-Portrett-Carl-O-Geving

Forslag til endringer i boligbeskatningen vil gjøre det vanskeligere å bli boligeier, og dyrere å være boligeier

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 18. april

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) advarer i sitt høringssvar til NOU 2022: 20 – Et helhetlig skattesystem, mot konsekvensene av endringene i boligbeskatningen som skatteutvalget foreslår.

Skatteutvalget foreslår å innføre skatt på fordelen ved bruk av egen bolig og fritidsbolig, skatt på inntekter ved utleie i egen bolig, opphevelse av verdsettingsrabatten ved formuesskatt på egen bolig, skjerpet skatt på gevinst ved salg av egen bolig og innføring av arveavgift.

– Utvalget foreslår radikale endringer i boligbeskatningen som vil gjøre det vesentlig dyrere å eie bolig. Konsekvensen av dette vil være at eierandelen faller, fordi færre med lav til moderat inntekt vil være i stand til å kjøpe egen bolig. For mange husholdninger vil det bety mindre stabile og dårligere boforhold, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– En annen konsekvens kan bli at de som leier ut bolig, eller en del av egen bolig, vil velte høyere kostnader over på leietaker. Med stigende leiepriser kan det forventes at flere fanges i den såkalte fattigdomsfellen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Eierlinjen i den norske boligmodellen gjør det mulig for folk flest å bli boligeiere, på tvers av sosiale skillelinjer og inntektsforskjeller. Det å ha et tilfredsstillende sted å bo er et grunnleggende menneskelig behov, og en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Høy boligbeskatning vil ikke senke terskelen til boligmarkedet. Lav boligbeskatning er et fundament for den høye eierandelen i Norge, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Vi er overrasket over at skatteutvalget helt unnlater å drøfte den samfunnsøkonomiske verdien av den norske boligmodellen. Det kan virke som om skatteutvalget har adoptert OECDs tankesett. Så nær som alle OECD-land har gunstig boligbeskatning for å stimulere til boligeierskap, men ingen land har lykkes så godt med dette som Norge hvor nesten alle bor i en bolig eid av husholdningen. OECDs uttalelser indikerer at de mener at den norske boligeierandelen er for høy, og at den bør reduseres for å fremme effektivitet og mobilitet i arbeidsmarkedet. Vurderingen baseres på relativt snevre og abstrakte økonomiske betraktninger, hvor samfunnssystemene i ulike land skjæres over samme kam selv om organisering og funksjonsnivå varierer mye mellom landene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Les hele høringssvaret her.

Spørsmål kan rettes til:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Del artikkel