NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

Tirsdag kveld behandler Stortinget et forslag om trygg bolighandel fra fem KrF-representanter. NEF mener trygg bolighandel må prioriteres høyere, og håper at debatten i stortingssalen kan gi denne viktige saken et løft på den politiske dagsorden.

Temaet for forslaget er «tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig».

KrF-representantene er inspirert av Forbrukerrådets rapport om boligmarkedet som kom tidligere i år.

Les også: Slik vil Forbrukerrådet endre bolighandelen

Viktig med høyere prioritet av trygg bolighandel

– NEF har hatt trygg bolighandel på dagsorden i flere år, og er tilfreds med at temaet igjen settes på dagsorden selv om vi ikke slutter oss til alle elementer i KrF-forslaget. NEF er imidlertid bekymret for at saken ikke gis tilstrekkelig politisk prioritet til at nødvendige beslutninger blir tatt og gjennomført, sier styreleder Kurt F Buck. (Bildet th over)

NEF har derfor gitt sine kommentarer til medlemmene i familie- og kulturkomiteen på Stortinget som har hatt saken til behandling.

Seks forslag

KrF-representantene har fem områder der de ønsker å endre:

  • Forsikringsordning: De ønsker å utrede forsikringsordningene i bolighandelen, slik at boligkjøper (som skal ha fordel av utbetalingen) også er den som velger forsikringsselskap, forsikringens dekningsområde og vilkår ut over minimumsvilkår.
  • Autorisasjonsordning for takstmenn: De ønsker autorisasjonsordning for takstmenn og sikre takstmennenes uavhengighet og tillit i bolighandelen.
  • Tilstandsrapporter: Representantene ønsker incentiver i lovverket som kan øke bruken av felles standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen. Målet er et kjøperes selgere og kjøperes forventninger avklares tidligere i prosessen.
  • Vesentlighetskravet i avhendingsloven: Representantene ønsker også at vesentlighetskravet i avhendingsloven utformes slik at økningen i boligpriser og tomtepriser ikke vanskeliggjøre kjøpernes mulighet til reklamasjon.
  • Mer tid og takstvurdering: I tillegg følger representantene opp Forbrukerrådets ønsker om mer tid i boligomsetningen (ved å forlenge formidlingsforbudet), og ønsker å «gjeninnføre boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering.

Familie og kulturkomiteen på Stortinget har gitt sin støtte til forslaget uten innvendinger.

Les hele forslaget og komiteens tilrådning her. 

«NEF er  bekymret for at saken ikke gis tilstrekkelig politisk prioritet til at nødvendige beslutninger blir tatt og gjennomført.»

Vedtak tirsdag kveld: Stortinget behandler forslaget tirsdag kveld. (Foto: Stortinget/CC BY-NC-ND 2.0)

Behov for gjennomgang av ansvarsforholdene

NEF har i sine kommenterer til forslaget pekt på at det er behov for en gjennomgang av ansvarsforholdene etter avhendingsloven. Avhendingsloven er preget av generalklausuler med vage, skjønnsmessig vurderingskriterier som forbrukere har vanskelig for å forholde seg til.

Grensene for reklamasjonsansvar er trukket opp i rettspraksis om er lite tilgjengelig for folk flest. Ansvarsforholdene i handelen fremstår som uklare for amatører, og selgers objektive ansvar er ofte en kime til unødige konflikter mellom kjøper og selger.

I bolighandelen oppstår rettslig tvist oftest knyttet til informasjonsansvaret og skjulte feil og mangler. Rettstvister utgjør bare en mindre del av konfliktnivået. Mange saker løses mellom kjøper og selger, ved hjelp av megler eller gjennom forsikringer. For folk flest er imidlertid terskelen høy for å bringe en sak inn for domstolene. Omfanget av mangelsaker mellom selgere og kjøpere er derfor vesentlig høyere enn hva man kan utlede av statistikk over saker som føres for retten. For en forbruker er alle tilfeller av alvorlige feil eller mangler en stor belastning.

– Norges Eiendomsmeglerforbund mener at det er behov for en gjennomgang av ansvarsforholdene etter avhendingsloven, for å skape større klarhet om selgers og kjøpers rettslige posisjon og begrense rommet for unødige konflikter mellom selgere og kjøpere i bolighandelen, sier administrerende direktør Carl O. Geving (bildet tv over).

Han peker også på at dagens avhendingslov mangler oppdatering:

-Avhendingsloven er ikke tilpasset utviklingen etter at loven kom i 1992, og bidrar til unødige konflikter mellom selgere og kjøpere. Boligomsetningen har endret seg, folk selger og kjøper bolig hyppigere, boligverdiene er høyere, og handelen skjer gjennom stadig nye kanaler, sier Geving.

Takseringsbransjen må reguleres

NEF har gjennom lenger tid også pekt på at det trengs en regulering av takseringsbransjen for å sikre tryggere bolighandel:

– Det er behov for en regulering av takseringsbransjen for å sikre god nok kvalitet på den tekniske tilstandsvurderingen av boliger. Det må stilles krav til kompetanse og ansvar for bygningskyndige, og det bør stilles krav til innholdet i de rapportene som forbrukerne tilbys, kommenterer styreleder Kurt F. Buck.

Vinn vinn for både amatører og profesjonelle

Det er viktig for NEF å finne løsninger som kommer alle parter i bolighandelen til gode:

– Norges Eiendomsmeglerforbund vil understreke at slik vi ser det vil både boligselgere, boligkjøpere, eiendomsmeglere og takstmenn være tjent med bedre reguleringer enn dagens ordning, peker Kurt F. Buck på.

Stortingsbehandling tirsdag

Forslagene behandles i Stortinget tirsdag kveld. Hvis representantforslaget vedtas, er rutinen at Stortinget ber regjeringen om at det «arbeides med problemstillingene». Blir forslagene vedtatt i Stortinget, vil det være opp til regjeringen hvordan det arbeide videre med forslagene. Stortingsflertallet kan uttrykke forventninger og legge føringer for arbeidet for å sikre nødvendig prioritet og fremdrift.

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no