• Fagartikkel
Nybygg

Presisering av regelverket for oppføring av ny bolig – tidspunkt for garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12

Garantireglene i bustadoppføringslova § 12 er nå presisert. Tidspunktet for når entreprenøren skal stille garanti er nå klargjort. Les om de nye reglene her.

Av: Advokat Nina Fodstad Skumsrud, juridisk avdeling i NEF

Etter bustadoppføringslova § 12 skal en entreprenør som inngår avtale med en forbruker om oppføring av ny bolig, som hovedregel stille garanti for oppfyllelse av avtalen. Fra 1. januar 2017 er denne bestemmelsen endret slik at tidspunktet for når entreprenøren plikter å stille garantien.

Hovedregelen er at garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelsen, men dersom entreprenøren har tatt visse bestemte forbehold i kontrakten, inntrer plikten til å stille garanti først når forbeholdene er bortfalt.

§ 12 nytt annet ledd lyder:

Entreprenøren skal stille garantien straks etter avtaleinngåinga. Er det i avtalen teke atterhald om opning av byggjelån, sal av eit bestemt tal bustader eller løyve om igangsetjing, er det likevel tilstrekkeleg at entreprenøren stiller garantien straks etter at atterhalda fell bort, men entreprenøren skal i alle høve stille garanti før byggjearbeidet tek til.

Bestemmelsen har også fått et nytt niende ledd som lyder:

I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd første punktum, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag fram til det er dokumentert at det ligg føre garanti i samsvar med paragrafen her. I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd andre punktum, og dette ikkje er gjort, kan forbrukaren gje entreprenøren eit skriftleg varsel med ein frist på minst ti virkedagar til å rette forholdet. Har entreprenøren heller ikkje innan denne fristen dokumentert at det er stilt garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukaren rett til å heve avtalen.

Skal verne forbrukerne

Lovendringen vil slik regjeringen ser det føre til reduserte kostnader for utbyggingsprosjektene og dermed bidra til å oppfylle boligstrategiens mål om raskere, enklere og billigere boligbygging. Samtidig opprettholdes det sterke vernet for forbrukerne, ettersom garantien uansett må stilles før byggearbeidene starter og prosjektet får betydning for forbrukeren.

Garantireglene i bustadoppføringsloven er for øvrig også gjennomgått i sin helhet, og det er foreslått ytterligere endringer gjennom NOU 2016:10 som du kan lese her.

Del artikkel: