erna_solberg

Støtteordninger/krisepakker som kan berøre eiendomsmeglere

Etter utbruddet av korona har det kommet på plass flere krisepakker for å avhjelpe situasjonen for både arbeidstakere og norsk næringsliv. Her har vi samlet noen av de tiltakene som kan være nyttige å ha oversikt over både for deg som eiendomsmegler og for eiendomsmeglingsforetak.

Personer:

 • Permitteringer og dagpenger

Lønn: Permitterte sikres full lønn inntil 6 G fra dag 3 til og med dag 20.

Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Trådte i kraft fra 20. mars.

Opphever ventetid: Permitterte trenger ikke lenger å gå tre dager uten inntekt. Dette gjelder også for dem som blir sagt opp.  Tiltaket gjelder fra 20. mars.

Senker nedre grense for å få dagpenger: Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Endringen gjelder fra 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.

Permitterte har rett til dagpenger i påsken: Vanligvis har ikke permitterte rett til dagpenger i påsken, men her er det gjort et unntak.

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger: endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger.

Egenmelding: Arbeidstakere får rett til egenmelding i 16 dager.

Les også: Om gyldigheten av permittering av eiendomsmeglere/

Eiendomsmeglerfullmektiger og praksistid hva hvis du blir permittert/

Permittering særlig om eiendomsmegleres stilling

Permittering av fagansvarlig/

Les mer på regjeringens side her

Foreldre

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

Foreldre med 1 eller 2 barn som er under 12 år, får normalt 10 dager hver, nå doblet til 20. Foreldre med 3 eller flere barn under 12 år, får normalt 15 dager hver, nå doblet til 30.

Les mer på regjeringens side her.

SFO og barnehage: Foreldre slipper å betale for dette så lenge tilbudet er stengt på grunn av corona.

For selvstendig næringsdrivende og frilansere

Fra og med dag 17 kan man få om lag 80 prosent av inntekt (gjennomsnitt av de tre siste årene) opp til 6G (ca. 600 000 kroner). Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan også nå få omsorgspenger etter samme regler som arbeidstagere. De kan også få det med samme dekningsgrad som den eller har for sykepenger.

Eiendomsmeglingsforetak:

 • Arbeidsgiverperioden: (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
 • Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. (nye regler gjelder fra 16. mars). NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger.

Les mer på regjeringens side her.

 • Reduserer antall dager med omsorgspenger: Arbeidsgiver skal kun betale for de første 3 dagene med omsorgspenger. Deretter forskutterer arbeidsgiver resten av dagene med omsorgspenger, men kan kreve dette refundert.
 • Arbeidsgiveravgift: settes ned med fire prosentpoeng i to måneder.
 • Utsatt forskuddsskatt: Forfallsfristen er utsatt fra 15. april til 1. september.
 • Utsatt frist for betaling av merverdiavgift: Fristen for å betale første termin med merverdiavgift utsettes til 10. juni.
 • SMB-bedrifter kan søke om lån gjennom lånegarantiordningen

De fleste eiendomsmeglingsforetak har færre enn 250 ansatte, og vil dermed kunne benytte seg av ordningen om lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter. Denne ordningen ble godkjent 27. mars, og bedrifter kan gjennom denne søke banken sin om lån til dekning av driftsutgifter eller finansiering av investering gjennom statens lånegarantiordning. Driftsutgifter så omfatter dette alle løpende utgifter, herunder betjening (forfalte renter og avdrag) på eksisterende gjeld.

Ordningen har en ramme på 50 milliarder kroner, og bankene kan med lånegarantiordningen yte lån til bedriftene med en statlig garanti på 90 prosent av lånebeløpene.

Les mer om «Forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter»  på regjeringens sider her.

Kontantstøtte til bedrifter med vesentlig omsetningsfall

Staten skal gå inn og gi «kontantstøtte» til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall/inntektsfall. Kompensasjonen skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer. Formålet med ordningen er å sikre arbeidsplasser, slik at folk skal ha en arbeidsplass å gå tilbake til når virusepidemien er over.

Hver enkelt bedrift må selv søke om støtte, og er ansvarlig for at opplysningene som gis er korrekte og for å ikke misbruke ordningen. Det legges opp til en automatisert behandling av søknadene, og det skal gå kort tid fra søknad til utbetaling.

Eiendomsforetak kan få støtte under ordningen

Foretak som har som sin næringsvirksomhet å leie ut eller megle eiendom vil kunne søke om støtte under kompensasjonsordningen. Leieinntekter og honorar-/provisjonsinntekter fra salg av eiendommen vil da være regnet som omsetning.

Finansdepartementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvordan omsetning og omsetningsfall skal fastsettes.

Ordningen vil administreres av Skatteetaten. Det vil bli laget en særskilt portalside som åpnes når ordningen er vedtatt i Stortinget og notifisert i ESA.

 • Første utbetalinger skal skje så raskt som mulig. En søknadsportal for bedriftene skal være oppe og gå fra 17. april.
 • Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai.
 • Bedriftene må kunne dokumentere et omsetningsfall på minst 30 prosent per måned for å få støtte. For mars holder det med et omsetningsfall på 20 prosent.
 • Ingen bedrifter vil få dekket alle sine faste utgifter.
 • Det kan hende det blir endringer i ordningen underveis.
 • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke.
 • Regjeringen legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.
 • Som unngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader.

Les mer om dette på regjeringens side her.

Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

Modell for beregning av kompensasjon

Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

NB! Støtteordningen for SMB må behandles i Stortinget og godkjennes av ESA. (dette skjer trolig tirsdag 7.4.) Parallelt arbeides med den tekniske løsningen for søknadsportalen. Ordningen er derfor ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig.

Bolig

Utsettelse på renter og avdrag: Bankene har mulighet til å gi utsettelse for renter og avdrag i inntil 6 måneder på eksisterende lån

Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften er økt: Fleksibilitetskvoten er økt til 20 prosent.

Del artikkel