Elvely_fasade

Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

Leie-til-eie er et viktig boligsosialt virkemiddel for forbrukere med evne til å betjene bokostnader og spare ved siden av, men som mangler tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe bolig. Så langt har leie-til-eie bidratt til at leietagere fra alle samfunnslag har blitt eiere av egen bolig.

Av: Christian V. Dreyer – kommunikasjonsdirektør Heimstaden – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021

I Norge har vi en sterk tradisjon for at flest mulig skal eie egen bolig. Samtidig opplever flere dette som vanskelig – ja, faktisk umulig. Eiendomsverdi og Eiendom Norges sykepleierindeks viste i 2020 at en enslig sykepleier hadde mulighet til å kjøpe kun 2,5 prosent av boligene i Oslo. Den sterke prisveksten og bankenes egenkapitalkrav gjør det stadig vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.

Som en del av vårt samfunnsansvar lanserte Fredensborg Bolig i 2019 Leie-til-eie, der formålet er å bidra til å senke terskelen inn på boligmarkedet. Oppmerksomhet om modellen har vært stor, interessen i markedet enorm og selv om vi kun har tilbudt dette i markedet i overkant av ett år, så har flere allerede løst inn opsjonen om kjøp.

Ulike boligsosiale modeller

I tillegg til Fredensborg Bolig, tilbyr enkelte private aktører og en rekke boligbyggelag ulike boligsosiale modeller i det norske markedet. Felles for modellene er et formål om å bidra til at flere kommer inn på eiermarkedet, men modellenes struktur og virkemidler kan være svært ulike.

Fredensborg Bolig tilbyr Leie-til-eie på en andel av boligene i boligprosjekter vi legger ut for salg. Kjøpere kan velge mellom en tradisjonell kjøpekontrakt eller å inngå en treårs leieavtale med valgfri og kostnadsfri rett (opsjon) til å kjøpe boligen til prisen den legges ut for i markedet. Kjøpsretten kan benyttes når som helst i byggeperioden på ca. 2 år eller i leieperioden på 3 år.

Siden prisen ikke justeres i avtaleperioden vil eventuell verdistigning tilfalle forbruker som egenkapital. Med boligprisutvikling lik normal prisstigning, må forbruker kun spare inntil 5 prosent egenkapital i 5 årsperioden for å kunne finansiere boligen, resterende egenkapital opparbeides gjennom verdistigning på boligen.

Leie-til-eie gir forbruker en risikofri mulighet til å ta del i en eventuell oppgang i boligmarkedet i leieperioden. Går boligprisene ned kan man kostnadsfritt velge å ikke benytte opsjonen.

Leie til eie treffer bredt

Det er gledelig se allerede nå at flere eier egen bolig gjennom leie-til-eie og at modellen treffer mennesker i alle livsfaser. Pågangen har vært stor fra alle samfunnslag, vi har tildelt boliger til førstegangskjøpere, enslige, par og barnefamilier. Overvekten av søkerne er mellom 25-35 år og mediankunden er 32 år gammel med årsinntekt på cirka 500.000 kroner.

Siden lansering har vi tildelt i overkant av 60 leie-til-eie-leiligheter, fordelt på syv ulike prosjekter i Oslo, Akershus og trondheimsregionen. Ordningen er populær og i snitt mottar vi tre søknader per tildelte bolig og i Oslo oppleves etterspørselen som nærmest utømmelig. Ambisjonen vår er at 1000 kjøpere/familier skal få mulighet til å eie sin egen bolig gjennom vår leie-til-eie modell.

Behov for endringer i regelverk

I dialog med myndighetene har vi pekt på behov for regelverksendringer for å muliggjøre oppskalering av leie-til-eie og andre boligsosiale modeller. Derfor var det gledelig at regjeringen i vinter offentliggjorde at de vil satse på leie-til-eie som en boligsosial kjøpsmodell og vil se på lovendringer for å stimulere til økt satsning.

Fredensborg Bolig deltar også i et erfaringsnettverk i regi av Kommunal og moderniseringsdepartementet som bl.a. skal øke kunnskap om modellene og synliggjøre mulige tiltak for å oppskalere bruken. Vi håper og tror det vil komme konkrete tiltak ut av dette arbeidet.

Eiendomsmeglers ansvar

På generelt grunnlag bør eiendomsmeglere ha grunnleggende kunnskap om de ulike boligsosiale kjøpsmodellene som finnes. Dessuten vil stadig flere eiendomsmeglere inneha en sentral funksjon når de megler boligprosjekter som inkluderer denne typen kjøpsmodeller.

Eiendomsmeglere vi engasjerer har et informasjonsansvar mot alle kundene i prosjektene, uavhengig av om de kjøper eller inngår leie-til-eie kontrakt. For å yte kvalifisert rådgivning bør man ha inngående kjennskap til modellen og prosessen kjøperne må igjennom.

I tillegg har eiendomsmeglerne ansvar for gjennomføring av kontraktsmøter for kundene som tildeles Leie til eie-bolig i prosjektet, samt nytt kontraktsmøte dersom kunden utøver kjøperetten i avtaleperioden.

Fremtidens boligmarked

Med stadig stigende boligpriser og en boliglånsforskrift som er kommet for å bli, vil boligsosiale modeller blir et stadig vanligere og viktigere virkemiddel for at boligkjøpere kommer seg inn på boligmarkedet. Private aktørers innovasjon har vært avgjørende for å få gode modeller til markedet, og vi forventer at den stadige økte oppmerksomheten vil forsterke eksisterende modeller og inspirere til nye. Det er gledelig, og etter vårt syn helt avgjørende for å trygge den norske boligmodellen.

Del artikkel