Kurt F. Buck

Innlegg: Hva har NEF gjort for deg?

Det er jo et viktig spørsmål. Det er jo det som gir medlemskapet verdi og rettferdiggjør utgiften?

Av: Kurt F. Buck, styreleder NEF

For å få frem poenget i dette innlegget må jeg nok sette ting litt på spissen. I sannhet er det nok slik at vi ikke løser noen «verdensproblemer» alene. Vi er alltid avhengig av andre for å finne gode løsninger, og i NEF prøver vi alltid å være rause og gi andre parter sin velfortjente ære for resultater som oppnås. Det tror jeg danner grunnlag for fruktbar politisk mark.
Når jeg her skal prøve å synliggjøre noe av hva vi har gjort for eiendomsmeglerne de siste årene, kan det kanskje bli oppfattet som litt unyansert skryt, men det viser likevel bredden i engasjementet vårt på mange områder selv om denne listen heller ikke er uttømmende. I tillegg er det viktig å tenke på at mye av det vi driver med, sånn som blant annet lovarbeid, er lange og tidkrevende prosesser som krever at man både kjenner det politiske landskapet og ser mulige konsekvenser av de beslutninger som fattes.

2002-2006

Eiendomsmeglingslovutvalget 2004 – 2006 (NOU 2006:1) hvor NEF var representert ved daværende formann Øivind A. Tandberg. NEF stod bak de fleste initiativ som sikret bransjen et kompetansekrav i Lov om Eiendomsmegling av 2008.

Det tror jeg vi skal være glade for i dag. Ikke bare har bransjen fått et omdømmeløft, vi har også sikret et rammeverk som beskytter bransjen mot useriøse aktører som tar lettvinte snarveier.
I tillegg sikret Øivind og resten av styret den gang, skikkelige overgangsregler for meglere uten skolen. Ny lov kunne vært kroken på døren for mange flinke megleres karrière hvis det ikke hadde vært for NEFs innsats og inkluderende holdning.

Andre viktige elementer i loven var at det ble innført krav om ansvarlig megler på hvert oppdrag og faglig leders rolle ble skjerpet. Det ble innført krav om etterutdanning etter den modell NEF tidligere hadde for sine medlemmer, med 15 timer over rullerende toårsperioder. Skriftlig budgivning ble innført.

Og det ble pliktig tilslutning for alle eiendomsmeglingsforetak i Reklamasjonsnemnd. NEF etablerte Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester allerede i 2005, basert på tidligere erfaring og i samarbeid med Forbrukerrådet.

2010

Overgangsordningen dannet også grunnlag for nye modige styrevedtak i NEF. Til tross for noe motstand, vedtok NEF styret og landsmøte å åpne opp for at alle som oppfylte kompetansekravet kunne få bli medlemmer. Dette understreker først og fremst NEFs ønske om å være samlende for hele bransjen. Og i dag har NEF hele 2.850 medlemmer, og får gjennom det langt større gjennomslag politisk.

2012/ d.d.

NEF satte et ekstra fokus på kundene. Kloke hoder laget ny politikk der den røde tråden var at det som er bra for kundene – også er bra for eiendomsmeglerne, bransjen og ikke minst omdømme. På landsmøtet i 2014 ble det bestemt at vi skulle ansatte en egen forbrukerrådgiver etter mal fra Mäklarsamfundet i Sverige. Dette for å gi gratis råd til forbrukere i bolighandelen, men også få kunnskap tilbake til bransjen om hvor skoen trykker.

Dette vedtaket har i kombinasjon med en langsiktig, konsekvent forbrukerpolitikk gitt oss en helt annen politisk gjennomslagskraft.

2014/d.d

NEF tok til orde for å få på plass et nasjonalt gjeldsregister. Stabiliteten i boligmarkedet kan bli truet av at kvalifiserte boliglånskunder etter boligkjøp, diskvalifiserer seg ved stort opptak av uregulert forbruksgjeld. Nå kommer dette trolig på plass i 2019.

NEF jobber også for at boligmarkedet er så stabilt som mulig, og at det oppleves trygt for både kjøpere og selgere. Vi er derfor opptatt at det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel, og at lovverket rundt boligomsetningen er så bra som mulig. Vi har derfor samarbeidet med flere organisasjoner for å få på plass autorisasjonsordning for takstmenn, at det lages bedre tekstrapporter og at forbrukerne får incentiver til å benytte seg av dette. Regjeringen kommer i løpet av nær framtid til å legge fram et høringsutkast rundt dette, og vi håper at det går i den retning vi har ønsket.

2016/d.d.

NEF jobbet politisk for å sikre boligmarkedet en myk landing. Det vil si at vi i flere runder har fremmet finanspolitiske virkemidler som skulle dempe gjeldsveksten og stabilisere boligprisene, uten at det gikk utover markedets funksjon og antall omsetninger. Boliglånsforskriften skal vi ikke ta hele æren for, men de elementene som NEF foreslo har virket som vi forutsa.
Dette har tatt ned risikoen i markedet og sikret både det norske folk og våre egne medlemmer et stabilt og velfungerende marked.

2016

NEF-styret gikk inn for at alle kunne kalle seg eiendomsmegler. Så mange år etter at kompetansekravet var innført var to forskjellige titler forvirrende for forbrukerne og det dannet et unaturlig skille i bransjen. Selv om de tidligere overgangsmeglerne fortsatt ikke får anledning til å bli fagansvarlige.

2017

Vi sikret studentene er mer yrkesrettet eiendomsmeglerstudie. Internship, mulighet for master og bedre læreplan er nå på plass. Dette mye basert på NEFs påvirkning gjennom å bekle rollen som leder av BIs Faglige Råd for Eiendomsmeglerstudiet (FREMS).

2018

NEF har også hatt stort fokus på de unge i bransjen. Dette har blant annet bidratt til etablering av NEF Ung, og satt ekstra fokus hvordan de blir tatt imot når de kommer ut i arbeid.
Nå nærmer vi oss en anbefalt minstestandard for opplæring og avlønning av fullmektiger i bransjen vår.

Bransjen får nå på plass anstendige vilkår og man demper omdømme-risikoen. Unge nyutdannede skal ikke løpende rundt uten lønn eller rettferdige muligheter til å lykkes.

I denne sammenheng vil jeg bare nevne at målet til NEF ikke er å øke de totale lønnskostnadene i bransjen, men heller at man får en noe mer rettferdig fordeling. Vi kunne sikkert gjort enda mer, men husk at mange av oss som er involvert i NEF har jobb ved siden av også. NEF er mye dugnadsarbeid, og det er mange som gjør en fantastisk jobb for fellesskapet.

Man kan jo leke med tanken om hvordan bransjen hadde vært om ikke NEF hadde jobbet for eiendomsmeglerne – siden 1932.

Del artikkel