• Fagartikkel
eierseksjon

Foreslår en skjerping av ervervsbegrensningen

Regjeringen foreslår blant annet en skjerping av ervervsbegrensningen i forslaget om endring i eierseksjonsloven.

Fredag 7. desember 2018 la regjeringen frem forslag om endringer i eierseksjonsloven (Prop. 36 L (2018-2019). Forslaget inneholder som forventet en skjerping av ervervsbegrensningen blant annet ved at indirekte erverv skal omfattes.

Samtidig inntas en ny bestemmelse som setter et tak for hvor mye boligeiere kan drive korttidsutleie (Air BNB) i eierseksjonssameier.

Proposisjonen kan du lese her. 

Kommentert av NEF

Når det gjelder forslaget om å skjerpe ervervsbegrensningen, kommenterte NEF under høringsrunden at slik det var formulert syntes det å ha fått en utilsiktet konsekvens ved at det virket å ramme også rene selskapsoverdragelser.

Departementet har i lovproposisjonen avkreftet dette, og sier: «Departementet presiserer at det ikkje har vore meininga at føresegna skal ramme heil eller delvis overdraging av selskap som lovleg er blitt eigar av to eller fleire seksjonar i eitt sameige, […] (vår understrekning).

Det heter videre i merknader til de enkelte paragrafene at: «Heil eller delvis selskapsoverdraging som skildra i punkt 3.4.2 fell utanfor ordlyden i føresegna fordi det ikkje er nokon som kjøper eller ervervar ein bustadseksjon.»

Den lovteksten som nå er fremlagt for Stortinget er, som følge av blant annet vår kommentar, presisert og bygd opp på en noe annerledes måte enn det forslaget som var på høring. Den nye lovteksten i § 23 første, andre og tredje ledd skal lyde:

Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet.

Første ledd gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til hverandre:

• a) eierne er nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd
• b) eierne er selskaper i samme konsern. Aksjeloven § 1-3 gjelder tilsvarende, likevel slik at det regnes som konsern også hvis morselskapet har en annen foretaksform enn aksjeselskap
• c) eierne er selskaper som en fysisk person alene eller sammen med nærstående har bestemmende innflytelse over. Aksjeloven §§ 1-5 og 1-3 gjelder tilsvarende.

Annet ledd bokstav a er ikke til hinder for at en nærstående erverver en boligseksjon som den nærstående selv eller dennes nærstående skal bruke som egen bolig.

Pålegg om salg

Av esl. § 38, nytt 2. ledd følger det at dersom noen har ervervet en boligseksjon i strid med § 23 kan det gis pålegg om salg av seksjonene. Ved erverv av aksjer eller selskapsandeler i et selskap som eier en eller flere boligseksjoner i eierseksjonssameiet, kan styret pålegge selskapet å selge boligseksjonen eller boligseksjonene i den utstrekning dette er nødvendig for å hindre eierskap i strid med § 23.

 

Del artikkel: