Carl_O_Geving01

Kritiske til Norges Banks aggressive rentesetting

Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 2,5 prosent.

Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i desember.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache

– Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Prisveksten har steget videre og er klart over målet vårt på 2 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

I pressemeldingen heter det videre at «renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken begynner å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen. Det er større usikkerhet om utsiktene enn normalt. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen.»

Bekymret for boligmarkedet

Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for utviklingen i boligmarkedet etter Norges Banks siste rentehevning.

Vi er bekymret for konsekvensene av Norges Banks aggressive linje denne høsten. På kort tid har husholdningene blitt overrasket av en brutal serie av rentehevinger, som svekker kjøpekraften markant hos svært mange med boliglån til flytende rente. Dette berører boligmarkedet sterkere enn andre markeder fordi boliggjelden har fått vokse seg høy gjennom mange år med lav styringsrente. Hovedproblemet er ikke boligpriskorreksjonen som følger med høyere renter, men at høye rentekostnader og usikkerhet gjør at boliginvesteringene stuper. Det betyr at det vil bli bygget alt for få boliger i tiden som kommer, og at sysselsettingen kan falle sterkt i landets største fastlandsindustri. På sikt vil det resultere i at markedet tilføres for få nye boliger til å møte etterspørselen, med fare for en ny sterk og ukontrollert prisoppgang, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Vårt inntrykk er at Norges Bank har undervurdert fallhøyden for boliginvesteringene og ringvirkningene av et dypere fall. Gitt dagens rentebeslutning opererer Norges Bank fortsatt med for optimistiske prognoser for boligindustrien dermed og sysselsettingen, og det er en klar risiko for at man går fra en periode med for lav styringsrente til en periode med for høy styringsrente. Vi håper at Norges Bank framover vil gå mer varsomt til verks og se an effektene av renteøkningene,  sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Del artikkel